Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsregels.nl

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. schorsing concurrentiebeding;
 2. Arbeidsrecht. WWZ. Ontslag op staande voet. Dringende reden. Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2021:9033. Na het horen van getuigen beslist het hof dat het ontslag op staande voet niet onverwijld is gegeven en daarom geen stand kan houden. Het dienstverband wordt niet hersteld en de billijke vergoeding wordt op nihil gesteld. De werknemer heeft recht op de gefixeerde schadevergoeding.
 3. Ontbinding arbeidsovereenkomst op e-grond. Ernstig verwijtbaar handelen van een concern controller die opzettelijk reeds genoten vakantie-uren niet heeft geregistreerd en vervolgens heeft verzocht diezelfde uren aan hem te laten uitbetalen.
 4. Vernietiging OSVO, ontbreken dringende reden. Ontbinding op e-grond met toekenning transitievergoeding: verwijtbaar handelen i.v.m. doorsturen ruime hoeveelheid (vertrouwelijke) zakelijke mails naar privémail. Wn kan geen rechten meer ontlenen aan VSO.
 5. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst op de g-grond van art. 7:669 lid 3 BW wegens verstoorde relatie tussen werkneemster en haar direct leidinggevende. Is voldaan aan g-grond? Heeft kantonrechter ten onrechte gelegenheid gegeven alsnog herplaatsingsmogelijkheden te onderzoeken? Billijke vergoeding.
 6. Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische omstandigheden (na weigering UWV toestemming) afgewezen.
 7. Werkgever deelt werknemer mee dat hij zijn spullen moet inleveren en dat de eindafrekening zal worden opgemaakt. Werknemer ontvangt in de daaropvolgende maanden geen loon meer. In de groepsapp stelt werkgever dat de samenwerking per direct is beëindigd. Werknemer heeft aangetoond op staande voet ontslagen te zijn. Geen dringende reden. Toekenning billijke vergoeding en gefixeerde vergoeding.
 8. (Seksuele) intimidatie op de werkvloer. Ernstige verwijtbaarheid werkgever: billijke vergoeding toegewezen. Daarnaast ook materiële en immateriële schadevergoeding toegewezen.
 9. OOSV niet rechtsgeldig, omdat een dringende reden ontbreekt. Het verzoek van wn om vernietiging van het ontslag wordt daarom toegewezen. Het tegenverzoek van wg, om ontbinding van de arbeidsovereenkomst, wordt afgewezen. Wedertewerkstelling toegewezen.
 10. Vernietiging oosv en ontbinding vzv. Werknemer wordt ervan verdacht de concurrentie- en geheimhoudingsbedingen in de arbeidsovereenkomst te hebben overtreden. Aantijgingen niet onderbouwd, dus enkel verzoek vernietiging wordt toegewezen.
 11. Werknemer verzoekt om toekenning van een transitievergoeding, billijke vergoeding en vergoeding wegens onregelmatige opzegging, wegens een niet rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet. Werknemer berust in het ontslag. Werknemer verweert zich tegen de verzoeken en voert aan dat er geen sprake was van een ontslag op staande voet, maar dat de werkgever het einde van het tijdelijke dienstverba...
 12. Arbeidsovereenkomst; incorporatie cao; verjaring.
 13. Arbeidszaak. Wg bevestigt ontslagname maar van duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van wn waaruit een ontslagname blijkt is geen sprake. Door wg is geen ontslag verleend. Geen einde ao. Loondoorbetalingplicht wg maar wn verdiende elders al loon.
 14. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de g-grond, geen billijke vergoeding voor de werknemer.
 15. WWZ. Motiveringsplicht ten aanzien van concurrentiebeding en wervingsbeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet voldaan. Wel sprake van een schending van het geheimhoudingsbeding. Matiging van de door de ex-werknemer verbeurde boete.
 16. Gevaarzetting; waarschuwingsplicht; aansprakelijkheid aannemer; in redelijkheid niet voorzienbaar onvoorzichtig gedrag; vordering afgewezen.
 17. deskundigenbenoeming
 18. Het vaststellen van afwijkende dienstroosters gedurende stakingsdagen was instemmingsplichtig op grond van de CAO Openbaar Vervoer. Geen instemmingsplichtig besluit ogv art 27 WOR. Ondernemingsraad tijdig en terecht overgegaan tot het inroepen van de nietigheid van dit besluit, gelet op artikel 32 lid 4 juncto artikel 27 lid 5 WOR.
 19. Vernietiging proeftijdontslag vanwege strijd met het (opzeg)verbod om onderscheid te maken op basis van politieke gezindheid.
 20. EJ. Arbeid. De werknemer heeft een oplader van de werkgever meegenomen. Geen dringende reden.
 21. Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek van werkgever o.g.v. verstoorde arbeidsverhouding. Toekenning beëindigingsvergoeding.
 22. Kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met werknemer ontbinden op de h-grond omdat de opleiding van werknemer door werkgever is stopgezet? Nee. Ook geen ontbinding op de h-grond. Ontbindingsverzoek van de werkgever wordt afgewezen.
 23. Diverse vergoedingen worden gevorderd, nadat ontslag op staande voet is gegeven. Werkgever is niet in de procedure verschenen. Ontbreken van VOG kon op het moment van het ontslag niet als dringende reden worden gekwalificeerd. Verzoek toewijsbaar.
 24. Opzegging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd door werkgever. Eerdere arbeidsovk voor onbepaalde tijd. Opvolgend werkgever. Art. 7:668a lid 2 BW niet uitgesloten bij overgang van onderneming. Aanspraak op billijke, transitie- en gefixeerde vergoeding.
 25. Arbeidsrecht. Uitleg algemeen verbindend verklaarde cao (Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening). Begrip ‘slaapdienst’.
 26. Arbeidsrecht WWZ. Ontbinding arbeidsovereenkomst op de g-grond. Achterhouden postpakketten niet ernstig verwijtbaar want beïnvloed door onder meer de (psychische) problematiek van de werknemer.
 27. Verstekvonnis. Loonvordering in KG toegewezen. Niet onrechtmatig of ongegrond.
 28. Kort geding. Vordering tot nakoming van arbeidsovereenkomst en van re-integratieverplichtingen toegewezen. Vordering tot nakoming van cao-bepalingen afgewezen. Loonvordering deels toegewezen.
 29. Arbeidsrecht. Gefixeerde schadevergoeding bij ontslag op staande voet (art. 7:677 lid 2 BW). Dient de hoogte van de vergoeding bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op grond van art. 7:677 lid 3 sub a BW te worden bepaald aan de hand van de opzegtermijn die, bij regelmatige opzegging, zou hebben gegolden voor de partij die de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden heeft opgez...
 30. Vordering achterstallig loon toegewezen met dwangsom. Vordering die ziet op niet genoten vakantie-uren afgewezen.
 31. nulurencontract, beroep op rechtsvermoeden art 7:610b BW slaagt, werknemer niet meer opgeroepen, loonvordering slaagt deels (art 7:628 BW)
 32. Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek werknemer. Heeft werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld door het voltallige TSO-team op non-actief te zetten en heeft de werkgever na die non-actiefstelling voldoende gedaan om uit de ontstane impasse te komen?
 33. Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek werknemer. Heeft werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld door het voltallige TSO-team op non-actief te zetten en heeft de werkgever na die non-actiefstelling voldoende gedaan om uit de ontstane impasse te komen?
 34. Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek werknemer. Heeft werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld door het voltallige TSO-team op non-actief te zetten en heeft de werkgever na die non-actiefstelling voldoende gedaan om uit de ontstane impasse te komen?
 35. Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek werknemer. Heeft werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld door het voltallige TSO-team op non-actief te zetten en heeft de werkgever na die non-actiefstelling voldoende gedaan om uit de ontstane impasse te komen?
 36. Discussie over de hoogte/manier van berekenen van de transitievergoeding. Geen vaste arbeidsomvang overeengekomen, waardoor de referteperiode moet worden voorverlengd.
 37. Ontslag op staande voet vanwege (seksueel) grensoverschrijdend is rechtsgeldig gegeven
 38. Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren kleuterjuf op een vrije school
 39. Verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding. De vraag is of het UWV ten onrechte een ontslagvergunning heeft afgegeven. Niet is onderbouwd dat daarvan sprake is.
 40. Verzetzaak. Partijen twisten over de vraag of er sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen partijen. Ter mondelinge behandeling is gevraagd nog nadere stukken in het geding te brengen. In dit tsv stelt de kantonrechter hen daartoe in de gelegenheid.
 41. Werknemer verzoekt betaling van een transitievergoeding en betaling van loon en vergoedingen.
 42. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege een verstoorde arbeidsverhouding, ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, Asscher Escape, billijke vergoeding, kosten rechtsbijstand
 43. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege verwijtbaar handelen van de werknemer. Handelen is ook ernstig verwijtbaar. Werknemer is verplichtingen bij ziekte niet nagekomen. Werknemer is niet in de procedure verschenen.
 44. Werkgever stelt zich op het standpunt dat werknemer schade heeft toegebracht en geld heeft verduisterd. Werknemer vordert loon en schadevergoeding voortvloeiend uit het handelen van werkgever. Evs na deskundigenbericht en getuigenverhoren.
 45. Verzetzaak. Tussen partijen is in geschil of sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen partijen. Aan deze vraag wordt niet toegekomen, nu opposante te laat is met het indienen van verzet.
 46. Werknemer vordert achterstallig loon en dergelijke. Werkgever stelt dat werknemer zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt, nu hij geen contact met de werkgever wenst te onderhouden. Dit is echter terecht. Vorderingen van werknemer worden toegewezen.
 47. Ontslag op staande voet. Geen dringende reden. Aanpassen rooster mag alleen in redelijkheid en na overleg. Afwijzing voorstel wn onredelijk. Geen werkweigering. Toewijzing gefixeerde schadevergoeding, transitievergoeding en beperkte billijke vergoeding.
 48. Arbeidszaak. Ontbinding arbeidsovereenkomst op de e-grond i.v.m. grensoverschrijdend gedrag.
 49. Wwz. Achterstallig loon, hoogte loon, transitievergoeding, aanzegvergoeding.
 50. ontslag op staande voet niet terecht gegeven, fraude urenregistratie chauffeur staat niet vast, werkgever moet vergoeding wegens onregelmatige opzegging en transitievergoeding betalen, billijke vergoeding nihil.