Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsregels.nl

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. Verzoek tot toekenning tv toegewezen. Hoewel wn zich gedurende zijn re-integratie niet altijd constructief heeft opgesteld, is dat onvoldoende om de hoge lat van ernstige verwijtbaarheid te halen. Bovendien heeft wg zelf ook steken laten vallen.
 2. Onterecht ontslag op staande voet. Geen sprake van een dringende reden. Toekenning billijke vergoeding aan werknemer.
 3. Ex-werknemer treedt in dienst bij de opdrachtgever van werkgever en overtreedt daarmee het relatiebeding. Is het relatiebeding in strijd met artikel 9a Waadi? Nee, het betreft geen uitzendovereenkomst. Werkgever is geen uitzendbureau, ondanks vermelding in KvK, en er is geen sprake van ter beschikking stellen aan de opdrachtgever, omdat de opdrachtgever geen leiding en toezicht heeft over werkn...
 4. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet. Miskenning van eisen die worden gesteld aan de mededeling van de reden voor ontslag op staande voet?
 5. Hoewel geen volledige overeenstemming over beëindiging arbeidsovereenkomst, is laat herroepen van afgesproken einddatum zonder redelijk belang in strijd met goed werkgeverschap. Werknemer is geen vergoeding onregelmatige opzegging verschuldigd.
 6. Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst afgewezen. De reden voor verzoekster om ontbinding te vragen is dat verweerster docent is en een privérelatie heeft met een student. De kantonrechter is van oordeel dat de privérelatie in dit specifieke geval geen ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt.
 7. Mondelinge uitspraak op verzoek om (o.a.) loondoorbetaling. Geen sprake van een arbeidsovereenkomst maar een overeenkomst van opdracht gelet op wat partijen zijn overeengekomen en hoe zij uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst..
 8. Vordering tewerkstelling wordt afgewezen. Geen spoedeisend belang. UWV zal op korte termijn uitspraak doen over de vraag of de arbeidsplaats van werknemer bij werkgever is komen te vervallen.
 9. WWZ verzoek. Verzoek afgewezen. Geen rechtens afdwingbare overeenkomst tussen partijen gesloten.
 10. Ontbinding arbeidsovereenkomst op de e-grond.
 11. Afwijzing loonvordering, onder meer omdat toewijzing van de loonvordering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 12. Beoordeling ontslag op staande voet en ontbindingsverzoek (g-grond).
 13. WWZ. Vervolg van ECLI:NL:GHDHA:2021:2386. Eindbeschikking. Bindende eindbeslissingen in tussenbeschikking. Berekening van totaal aantal openstaande vakantiedagen en het equivalent daarvan in geld.
 14. Werkgever heeft in redelijkheid 50-punteneis op capaciteitentest kunnen stellen voor toelating werknemer tot opleiding zij-instromer en was niet gehouden tot verlenging arbeidsovereenkomst. Hof bekrachtigt vonnis kantonrechter.
 15. Billijke vergoeding voor ontslagen statutair bestuurder.
 16. Tussen inlener en uitzendkracht bestaat geen arbeidsovereenkomst. Verzoek om billijke vergoeding dus niet toewijsbaar.
 17. leer-/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan, na de overeengekomen duur is aok pas geëindigd; mededeling dat wn opleiding 'on hold' had gezet, had wg niet mogen opvatten als opzegging per direct; loonvordering toegewezen
 18. herstel dienstverband; aok met ontslagvergunning UWV opgezegd op a-grond, maar in deze procedure niet aannemelijk gemaakt dat functie van wn van Business Development Manager noodzakelijkerwijs moest vervallen ten dienste van doelmatige bedrijsvoering
 19. Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding. Verstoring arbeidsverhouding is te wijten aan het handelen van werkgever. Toekenning billijke vergoeding aan werknemer wegens ernstig verwijtbaar handelen werkgever.
 20. Ontslag op staande voet van een financieel directeur vanwege onregelmatigheden met facturen en weekroosters. Werkgever verzoekt gefixeerde schadevergoeding. Dit verzoek wordt afgewezen. Geoordeeld wordt dat het ontslag op staande voet geen standhoudt, zodat werkgever schadeplichtig is jegens werknemer. Artikel 7:677 lid 2 BW mist toepassing.
 21. Ontslag op staande voet van een financieel directeur vanwege onregelmatigheden met facturen en weekroosters. Werknemer verzoekt ontslagvergoedingen. Geoordeeld wordt dat het ontslag op staande voet formeel geen standhoudt, wel is er sprake van dringende redenen voor ontslag. Aan wn komt de gefixeerde schadevergoeding toe. Transitievergoeding en billijke vergoeding worden afgewezen. Werkgever he...
 22. Ontslag op staande voet van een statutair bestuurder vanwege onregelmatigheden met facturen en weekroosters. Werkgever verzoekt gefixeerde schadevergoeding. Dit verzoek wordt afgewezen. Geoordeeld wordt dat het ontslag op staande voet geen standhoudt, zodat werkgever schadeplichtig is jegens werknemer. Artikel 7:677 lid 2 BW mist toepassing.
 23. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen.
 24. Ontslag op staande voet van een statutair bestuurder vanwege onregelmatigheden met facturen en weekroosters. Werknemer verzoekt ontslagvergoedingen. Geoordeeld wordt dat het ontslag op staande voet formeel geen standhoudt, wel is er sprake van dringende redenen voor ontslag. Aan wn komt de gefixeerde schadevergoeding toe. Transitievergoeding en billijke vergoeding worden afgewezen. Werkgever he...
 25. onregelmatig ontslag; billijke vergoeding; transitievergoeding; gefixeerde schadevergoeding; studiekosten BBL
 26. Arbeidszaak. Mondelinge uitspraak. De kantonrechter oordeelt dat de werknemer ten onrechte op staande voet is ontslagen. Aan de werknemer wordt daarom een gefixeerde vergoeding, een transitievergoeding en een billijke vergoeding toegekend.
 27. Mondelinge uitspraak. Overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst? Niet voldaan aan gezagscriterium. Vorderingen in kort geding afgewezen.
 28. Kort geding. Arbeidsrecht. Vordering werknemer tot meewerken werkgever aan extern re-integratietraject; loonopschorting tijdens ziekte en loonvordering ogv cao na stopzetting re-integratie door werkgever. Grondslag extern traject onvoldoende onderbouwd.
 29. De vraag is of TUI onrechtmatig handelt door niet met FNV te willen onderhandelen over een cao voor het cabinepersoneel van TUI.
 30. Arbeidsrecht. Is arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan voor zes maanden (standpunt werkgever) of ruim een jaar (standpunt werknemer)? Door werknemer overgelegde arbeidsovereenkomst ten onrechte niet in beoordeling betrokken.
 31. ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsverhouding. geen billijke vergoeding.
 32. Arbeidszaak. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen, omdat de werknemer heeft erkend dat de arbeidsverhouding verstoord is, partijen het erover eens zijn dat die verstoring onherstelbaar is en herplaatsing van de werknemer niet meer mogelijk is.
 33. Werknemer is terecht op staande voet ontslagen. Het ontslag is onverwijld gegeven en er bestond een dringende reden. De werknemer heeft zich schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag dat een ontslag op staande voet rechtvaardigt.
 34. Eiser heeft gewerkt bij gedaagde. Hij wil in dienst treden bij een concurrent van gedaagde. In de arbeidsovereenkomst tussen partijen staat een concurrentie- en relatiebeding dat de indiensttreding van eiser bij de concurrent belemmert. Eiser wenst met dit kort geding te bereiken dat hij alsnog bij de concurrent in dienst kan treden. Gedaagde wenst juist haar bedrijfsdebiet te beschermen door h...
 35. Bewijsopdracht over duur van de arbeidsovereenkomst: een half jaar of een jaar. Werknemer niet geslaagd in het bewijs van arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. Einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege. Verzoek vergoeding wegens onregelmatige opzegging of schending van de aanzegverplichting afgewezen.
 36. Stelselmatig en langdurig weigeren de bedongen arbeid te verrichten. Ontslag op staande voet rechtsgeldig.
 37. Ontslag op staande voet rechtsgeldig Naar het oordeel van de kantonrechter is onmiskenbaar sprake van een dringende reden. Hoewel werknemer zijn collega niet heeft geslagen, heeft hij deze wel degelijk op een zeer agressieve benaderd met in zijn opgeheven hand een groot ijzeren scharnier en zijn collega vervolgens bij de keel gegrepen. Iemand bij de keel grijpen is iemand fysiek te lijf gaan. I...
 38. Werknemer vecht ontslag op staande voet aan. De werkgever heeft, na constatering dat de werknemer structureel meer uren schreef in het registratiesysteem dan hij feitelijk werkte, de werknemer na te hebben gehoord op staande voet ontslagen. Er is met voldoende mate van zekerheid komen vast te staan dat de werknemer herhaaldelijk in strijd met de waarheid gewerkte uren heeft ingeboekt en (indire...
 39. - verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst - verwijtbaar handelen/dreigementen - waarschuwing/vastlegging verweten gedragingen - verstoorde verhoudingen - kennelijke opname gesprek - weder te werkstelling
 40. Vordering achterstallig loon.
 41. stelplicht werknemer beroepsziekte
 42. Schorsing van concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Motivering van de zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen in de arbeidsovereenkomst schiet tekort.
 43. geen (opdracht) overuren, in coronaperiode ook wekenlang niet of nauwelijks gewerkt, op vakantie niet beschikbaar voor werkzaamheden dus vakantiedagen opnemen, zeer gering deel vordering toegewezen, werkneemster veroordeeld in proceskosten
 44. Vordering uitbetaling bonus na ontslag
 45. Werkgever laat zieke werknemer observeren door bedrijfsrecherchebureau. De kantonrechter acht dit prematuur en ontoelaatbaar. Reden om billijke vergoeding van € 55.000,00 bruto toe te wijzen. (inkomensschade € 30.000,00 en € 25.000,00 immateriële schadevergoeding). Daarbij rekent de kantonrechter het prematuur inschakelen van het recherchebureau door werkgever in ernstige mate aan. De kantonre...
 46. Arbeidsrecht: billijke vergoeding; wettelijke verhoging; 'auto van de zaak'.
 47. Mondeling vonnis. Vorderingen werknemer tot verklaring voor recht en veroordeling werkgever tot betalen hogere beëindigingsvergoeding dan op grond van Sociaal Plan geldt, wordt afgewezen. Door onjuiste uitlatingen werkgever geen nieuwe overeenkomst.
 48. Eindbeschikking na bewijslevering. Slechts een gedeelte van de dringende reden is in rechte komen vast te staan, zodat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven. Desondanks kan werknemer een ernstig verwijt worden gemaakt.
 49. Arbeidsrecht. Ontbinding wegens verwijtbaar handelen. Bewijswaardering. Relatiebeding, uitleg.
 50. De vaag is of de arbeidsovereenkomst terecht is ontbonden, of werkneemster recht heeft op een billijke vergoeding en of zij recht heeft op een hogere transitievergoeding dan het bedrag dat de kantonrechter aan haar heeft toegekend.