Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsregels.nl

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. Arbeidsrecht. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen. Wat er allemaal gebeurd is, is niet zo ernstig dat dit tot een einde van de arbeidsovereenkomst moet leiden.
 2. Vordering tot betaling van achterstallig loon toegewezen. Geen sprake van een overgang van onderneming.
 3. art. 7:671b BW. Ontbindingsverzoek werkgever op de g-grond toegewezen. Geen ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een partij. Werkgever is transitievergoeding verschuldigd, maar geen billijke vergoeding.
 4. De verzochte ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de g-, e-, h- en i-grond is niet toewijsbaar. De arbeidsovereenkomst is niet ernstig en duurzaam verstoord. Werkgever heeft daarnaast een aandeel in de verstoring van de arbeidsverhouding gehad.
 5. Verzoek tot vernietiging ontslag op staande voet afgewezen. Gebruik van eenzijdig geweld door complexbeveiliger PI jegens gedetineerde alsmede het onjuist verklaren daarover is komen vast te staan en rechtvaardigt het gegeven ontslag op staande voet.
 6. Loonvordering na arbeidsovereenkomst bepaalde tijd toegewezen. Verrekening negatief verlofsaldo met salaris en vakantiegeld. Werkgever is verantwoordelijk voor ontstaan grote omvang negatief verlofsaldo, juist bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst.
 7. : contra proferentem uitleg relatiebeding in kort geding
 8. vordering tot herinschrijving statutair bestuurder Kamer van Koophandel. schorsing werkneme relatie.
 9. Opzegging arbeidsovereenkomst om dringende reden. Seksuele intimidatie. Gedragingen werknemer grensoverschrijdend en niet passend binnen werkkring.
 10. Ontbinding arbeidsovereenkomst op voldragen a-grond. Geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werkgever. Arbeidsrecht WWZ.
 11. Arbeidsrecht. Werknemer is op staande voet ontslagen wegens het mee naar huis nemen van een gereedschapskoffer en een houten plank uit een afvalcontainer. Werknemer is in het verleden twee keer berispt voor meenemen van goederen van de werkgever voor eigen gebruik zonder toestemming. Het hof draagt werkgever op te bewijzen 1) dat de werknemer de gereedschapskoffer voor eigen gebruik heeft meege...
 12. vordering in kort geding tot schorsing concurrentie-/relatiebeding; belangenafweging in het kader van artikel 7:653 lid 3 sub b BW; vergoeding ex artikel 7:653 lid 5 BW
 13. vordering in kort geding tot wedertewerkstelling en loondoorbetaling; samenloop met bestuursrechtelijke procedure over loonsanctie
 14. loonvordering in kort geding; eerdere uitspraak in bodemprocedure; afstemmingsregel
 15. Vrijwaring -vordering niet toewijsbaar, op wg rust geen instructieplicht
 16. Wwz. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsrelatie (g-grond) van verkoper software in verband met geen verkoop in twee jaar na indiensttreding en na verbetertraject. Beroep op billijke vergoeding afgewezen. Geen ernstig verwijtbare gedragingen werkgever. Werknemer stelt voorts dat arbeidsovereenkomst tegen een datum een maand te vroeg is ontbonden door kantonrechter. Hof wijs...
 17. WWZ, 7:681 BW. Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig gegeven. Werkgever heeft de dringende reden niet onderbouwd. Dat werkgever (detacheerder) de volgens haar relevante stukken en camerabeelden niet krijgt van de politie en de inlener vanwege privacy komt voor haar risico. Billijke vergoeding, transitievergoeding en gefixeerde schadevergoeding toegekend.
 18. Hoofdzaak - inlener is aansprakelijk voor bedrijfsongeval van wn
 19. Arbeidsovereenkomst voor 1 jaar na 4 maanden opgezegd. Opzegbeding niet geldig. Vergoeding op grond van artikel 7:677 lid 4 BW gematigd tot 3 maanden. Geen billijke vergoeding.
 20. Arbeidszaak. Artikel 7:673 lid 1 onder a en sub 3 BW: TV verschuldigd, nu de aok na het einde van rechtswege niet op initiatief van de werkgever is voortgezet. Proeftijdbeding nietig. Verder o.a. achterstallig loon.
 21. verzoek ontbinding op g-grond. Werknemer heeft uitspraken gedaan onder invloed van psychose. Als dit al tot verstoring heeft geleid, kan niet worden gezegd dat die ernstig en duurzaam is. Verzoek wordt afgewezen.
 22. Er is redelijke mate van zekerheid dat werknemer als chauffeur betrokken was bij verdwijning van door hem te vervoeren oorbellen. Terecht ontslag op staande voet. Anders dan kantonrechter acht het hof dit ernstig verwijtbaar, dus geen transitievergoeding.
 23. Wwz, ontslag op staande voet topfunctionaris vanwege belangenverstrengeling, hoor en wederhoor, afwijzing beroep op klokkenluidersbescherming, berekening vergoeding niet genoten vakantiedagen en gefixeerde schadevergoeding, wijziging bonusregeling.
 24. Arbeidsrecht Wwz. Opzegging slapende arbeidsovereenkomst. Berekening van de hoogte van de transitievergoeding na opzegging.
 25. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd met toestemming van de Ontslagcommissie. Verzoek van de werknemer tot herstel van de arbeidsovereenkomst afgewezen.
 26. Arbeidsrecht: vernietiging ontslag op staande voet; ontbindingsverzoek door werkgever.
 27. Arbeidsrecht. Covid-19 pandemie. Loonkorting van 25% is toegestaan.
 28. Werknemersbescherming bij overgang onderneming, spoedeisend belang geldvordering ,wedertewerkstelling, overgang onderneming?
 29. Arbeidsrecht WWZ. Ontslag op staande voet. Billijke vergoeding, transitievergoeding en vergoeding wegens onregelmatige opzegging. Nevenvorderingen met betrekking tot achterstallig loon en vakantieuren, concurrentiebeding, afdracht sociale premies en belasting, auteursrechten en juridische kosten.
 30. Vordering op grond van werkgeversaansprakelijkheid, RSI-klachten. Vraagstelling aan deskundige. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2021:2666)
 31. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever wordt afgewezen. Er is geen sprake van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. De werknemer is nimmer op zijn functioneren aangesproken en onvoldoende gebleken is dat de werkgever er alles aan heeft gedaan om een oplossing voor het conflict, zoals bijvoorbeeld herplaatsing van de werknemer, te hebben onderzocht. Het...
 32. Een directielid van een internationale reder mag worden ontslagen vanwege ernstig verwijtbaar handelen. In oktober 2020 werd ontdekt dat een ondergeschikte van de man voor miljoenen had gefraudeerd.
 33. Ontbinding arbeidsovereenkomst, g-grond
 34. Geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen werknemer. Urenfraude niet komen vast te staan. Ontbinding arbeidsovereenkomst vanwege verstoring arbeidsverhouding. Werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld.
 35. Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van regelmatig ziekteverzuim wordt afgewezen. Werkgever heeft onvoldoende onderbouwd dat het regelmatige ziekteverzuim tot onaanvaardbare gevolgen leidt voor haar bedrijfsvoering.
 36. Arbeidszaak, Wwz. Ontslag op staande voet. Dringende reden. Onverwijldheid. Geen herstel. Uitbetaling bonus. Berekening vakantiedagen en gefixeerde schadevergoeding.
 37. Loonvordering kort geding.
 38. Is werkgever (glasfabriek) aansprakelijk voor longaandoening bij werkneemster? Aankondiging deskundigenonderzoek naar aanwezigheid silica (kwarts) in grondstof of glasstof van gebroken gereed glas. Verjaring?
 39. Verzoekster is niet-ontvankelijk in haar verzoeken (tot onder meer vernietiging van de eenzijdige beƫindiging van de arbeidsovereenkomst en toekenning van eindejaarsuitkering en compensatie voor leeftijdsverlof op grond van de cao Textielverzorging). Een beroep op artikel 8 lid 8 van de cao Textielverzorging op dit moment in deze procedure leidt er niet toe dat verzoekster van rechtswege bij ve...
 40. Arbeidsovereenkomst van zwangere werkneemster niet verlengd door werkgever. Geen sprake van schending discriminatieverbod. Omvang en (on)begrijpelijkheid processtukken.
 41. ontbindingsverzoek werknemer ogv artikel 7:671c BW, geen tussentijds opzegbeding, door werknemer ervaren verstoorde arbeidsrelatie, positieverbetering werknemer, toewijzing ontbinding onder toekenning van een gefixeerde schadevergoeding aan werkgever ogv artikel 7:671c lid 3 BW.
 42. werknemer (tevens statutair bestuurder) verzoekt toekenning billijke vergoeding na toestemming UWV voor ontslag wegens bedrijfseconomische (organisatorische) redenen, schending herplaatsingsinspanningen, ernstig verwijtbaar handelen werkgever, billijke vergoeding toegewezen ogv 7:682 BW.
 43. Arbeidsrecht WWZ. fraude bij registreren uren? terecht ontslag op staande voet?
 44. Kort geding. Loonvordering na loonstop op grond van artikel 7:629, lid 3, aanhef en sub c BW (niet verrichten van passende arbeid). Is de aangeboden arbeid passend? Bestaat een deugdelijke grond om de aangeboden arbeid niet te verrichten?
 45. Vervolg op HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:723 (beslissing op een beroep op opschorting van het uitvoeren van werkzaamheden bij uitblijven van loonbetalingen).
 46. geen herstel arbeidsovereenkomst of billijke vergoeding na ontslag ogv bedrijfseconomische omstandigheden met toestemming UWV. status beslissing belegeleidingscommissie, afspiegeling, herplaatsing.
 47. Artikel 5 hoofdstuk 9 cao GGZ juni 2017-2019. Leven in gezinsverband impliceert geen inschrijving op hetzelfde adres/hoofdverblijf
 48. Arbeidsongeval. Zorgvuldigheidsverplichting ex artikel 7:658, lid 1 BW nagekomen? De vraag of de werkgever aan de verplichtingen uit deze bepaling heeft voldaan moet beoordeeld worden over de gehele causale keten die tot het ongeval heeft geleid en niet slechts over de omstandigheden die zich direct voorafgaand aan het ongeval hebben voorgedaan.
 49. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. CAO. Moeten verlofdagen uit buitenlandperiodes worden opgenomen voor gelding van de wachtgeldregeling als er geen (nieuw) werk is?
 50. Ontslag op staande voet vernietigd. Alcoholverslaving. Ontslag wegens ziekte.