Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsregels.nl

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. Ontbindingsverzoek werknemer toegewezen. Geen sprake van slapend dienstverband als bedoeld in ECLI:NL:HR:2019:1734. Ook geen sprake ernstig verwijtbaar handelen werkgever. Afwijzing transitievergoeding en billijke vergoeding.
 2. Verzoek van werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op primair d-grond, subsidiair g-grond en meer subsidiair op de i-grond afgewezen. Geen van de gronden is voldragen.
 3. Ontslag op staande voet. Ontslag wel onverwijld gegeven, maar omdat het verweer van werkneemster tegen de dringende reden niet onaannemelijk is, is het bewijs dat sprake is van een dringende reden (nog) niet door werkgever geleverd. Bewijsopdracht.
 4. ontbinding arbeidsovereenkomst, ernstig verwijtbaar handelen, terechte non-actiefstelling, matiging relatiebeding.
 5. Vervolg op gedeeltelijke tussenbeschikking na akten partijen i.v.m. verstrekken stukken, provisie en transitievergoeding. Wederom gedeeltelijke tussenbeschikking i.v.m. provisie en transitievergoeding. Eerste tussenuitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2019:9321
 6. Geen verplichting om de werknemer na afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden. Toetsingskader voor toegezegde verlenging van een arbeidsovereenkomst bij gebleken geschiktheid.
 7. Wet flexibel werken; verzoek om aanpassing arbeidsduur (vermindering) ten onrechte afgewezen; stelplicht (en bewijslast) op werkgever Zie voorts ECLI:NL:GHSHE:2020:1094
 8. Arbeidsrecht; wet flexibel werken; wissel ex art. 69 Rv; dagvaardingsprocedure ipv verzoekschriftenprocedure
 9. Opzegging arbeidsovk door werkgever en overgang van onderneming, Toekenning loon, billijke vergoeding, vergoeding over opzegtermijn van zes maanden en de transitievergoeding. Artt. 7:662 BW, 7:672 lid 11 BW, 7:673 en 7:681 BW.
 10. Verzoek ontbinden arbeidsovereenkomst vanwege disfunctioneren (de d-grond van artikel 7:669 lid 3 Burgerlijk Wetboek (BW)). Subsidiair op grond van disfunctioneren in combinatie met een verstoorde arbeidsrelatie (de i-grond van artikel 7:669 lid 3 BW).
 11. Arbeidsrecht WWZ. Artikel 7:682 lid 1 onder a en onder b BW. Is sprake van een gefingeerde ontslaggrond? Herplaatsingsverplichting. Herstel van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet mogelijk is vanwege een omstandigheid waarbij sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever?
 12. Dringende reden voor ontslag: liegen tegen werkgever over (fysieke) beperkingen. Camera surveillance door recherchebureau (o.m. bij huis, sportschool) onrechtmatig, maar geen bewijsuitsluiting. Kosten van onderzoek egen rekening werkgever.
 13. Beëindiging arbeidsovereenkomst in vaststellingsovereenkomst; uitleg van de bepaling die werknemer verplicht om tijdig zijn LinkedIn profiel aan te passen; boetes door werkgever ten onrechte in mindering gebracht op ontslagvergoeding.
 14. Is werknemer gebonden aan het concurrentiebeding gelet op artikel 7:653 lid 2 BW waarin ingaande 1 januari 2015 een motiveringsvereiste is opgenomen voor een concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Zo ja, is het concurrentiebeding overtreden en is er reden tot matiging van de boete.
 15. Kort geding. Loon(door)betaling op basis van structureel hogere feitelijke arbeidsomvang dan bedongen arbeidsomvang (artikel 7:610b BW).
 16. Arbeidszaak. Kort geding. Zieke werknemer. Toewijzing vordering doorbetaling loon tijdens ziekte en wedertewerkstelling conform het advies van de bedrijfsarts nu onduidelijk is in hoeverre werkhervatting mogelijk is.
 17. Arbeidszaak. Vraag of werknemer is gehouden tot betaling van teveel opgenomen verlofdagen aan werkgever na einde dienstverband. Gelet op art. 7:641 lid 2 BW dient de werkgever een deugdelijke verlofadministratie bij te houden.
 18. Wrakingsverzoek toegewezen. Verzoekster heeft de bewoordingen van de rechter zo mogen opvatten dat de rechter zich reeds een oordeel had gevormd over de vraag of het ontslag op staande voet onverwijld was gegeven. Zelfs indien in aanmerking wordt genomen dat deze woorden door de rechter zijn gesproken in het kader van een discussie ter zitting met als doel de feiten te verzamelen, dan nog zijn...
 19. Ontbinding arbeidsovereenkomst tussen hogeschool en docent o.g.v. verwijtbaar handelen; grensoverschrijdend gedrag; verschuldigdheid transitievergoeding; is handelen docent ernstig verwijtbaar?
 20. Slapend dienstverband en beëindiging arbeidsovereenkomst. Afwijking bestaande jurisprudentie: als een dienstverband voor 1 juli 2015 slapend is geworden, bestaat in beginsel ook recht op compensatie van de te betalen transitievergoeding. De vraag of dit recht bestaat moet (uiteindelijk) door de bestuursrechter worden beantwoord.
 21. Artikel 339 lid 5 Rv. Vordering in de vrijwaringszaak in eerste aanleg afgewezen op grond van de afwijzing van de vordering in de hoofdzaak. In hoger beroep wordt in de hoofdzaak opnieuw een incident tot oproeping in vrijwaring opgeworpen. Gesloten stelsel van rechtsmiddelen.
 22. Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:669, lid 3, onder e BW tussen de RUG en de werknemer, een hoogleraar, toegewezen. Het opzegverbod wegens ziekte staat niet in de weg aan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat het verzoek daartoe van de RUG geen verband houdt met de ziekte van de werknemer (artikel 7:671b, lid 6 BW). De werknemer heeft een grote s...
 23. Geen vernietiging van de opzegging in de proeftijd omdat geen arbeidsovereenkomst is ontstaan. Wilsovereenstemming ontbreekt.
 24. Arbeidsrecht, WOR, instemmingsrecht ondernemingsraad, verzoek vervangende instemming. Voorgenomen besluit om het beoordelingssysteem te wijzigen. Het besluit van de OR om geen instemming te geven is onredelijk
 25. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. WWZ. Kan cao-regeling die werknemers een suppletie en premievrije voortzetting van pensioen na twee jaar ziekte toekent, worden aangemerkt als ‘gelijkwaardige voorziening’ in de zin van art. 7:673b BW, zodat geen transitievergoeding is verschuldigd?
 26. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. WWZ. Kan cao-regeling die werknemers een suppletie en premievrije voortzetting van pensioen na twee jaar ziekte toekent, worden aangemerkt als ‘gelijkwaardige voorziening’ in de zin van art. 7:673b BW, zodat geen transitievergoeding is verschuldigd?
 27. Ontslag op staande voet rechtsgeldig. Het is voor een tankstation, een misbruikgevoelige omgeving vanwege de aanwezigheid van contant geld en het veelvuldig verrichten van kassawerkzaamheden, van groot belang dat de regels door werknemers worden nageleefd. Hiermee hangt samen dat bij overtreding van de regels, opzettelijk of onbewust, ontslag op staande voet volgt, te meer nu in de regels de co...
 28. Rechtsgeldig ontslag op staande voet wegens diefstal.
 29. Verzekeringsrecht; arbeidsongeschiktheidsverzekering. Misleiding? Recht op uitkering ondanks full time dienstverband?
 30. Vervolg op hof ’s-Hertogenbosch 11 februari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:410. Vrijwilligerswerkzaamheden bij voetbalvereniging. Geschil over omvang van de vergoeding voor de werkzaamheden.
 31. Schending aanzegplicht. Geen rechtsgeldige opzegging werkgever, werkgever is daarom billijke vergoeding verschuldigd. Verrekening teveel genoten vakantiedagen is in strijd met de redelijkheid en billijkheid.
 32. Vordering tot betaling schadevergoeding vanwege het plaatsen van een tussenvennootschap/tussenschakel in de inkoopketen (pass-through-scheme). Terugvordering van variabele beloningen op grond van Wft (claw-back).
 33. Uitzendovereenkomst; bewijswaardering; uitzendbeding in artikel 13 NBBU-CAO bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in strijd met het opzegverbod van artikel 7:670 lid 1 BW; vernietigbaarheid.
 34. Werkgever heeft niet voldaan aan de aanzegverplichting. In de arbeidsovereenkomst is niet aangezegd dat deze niet verlengd zou worden. De aanzegbrief is op 28 augustus 2019 om 15:18 uur aangeboden aan PostNL om deze per aangetekende post te verzenden. Uit de door de werknemer overgelegde Track&Trace gegevens volgt dat deze (pas) op 31 oktober 2019 om 11:23 uur is bezorgd. De kantonrechter ziet...
 35. verzoek vernietiging ontslag op staande voet. Stemverheffing tegen leidinggevende door werknemer in aanwezigheid collega's en op gehoorsafstand patiënten. Dringende reden voor werkgever om arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 36. Voortduren arbeidsovereenkomst na opzegging werknemer. Onderzoeksplicht werkgever naar de opzegging. Ontbindingsverzoek wn toegewezen. Werkgeversaansprakelijkheid. Uitbetaling overuren en bonus. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2020:798)
 37. Opzegging van de arbeidsovereenkomst vernietigd. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Tegenverzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen.
 38. Werkgever vordert drie jaar na einde dienstverband betaling van boetes uit concurrentiebeding en verbod op nevenwerkzaamheden. Rechtsverwerking. Beroep op onrechtmatige concurrentie slaagt evenmin.
 39. In deze procedure is vast komen te staan dat een trambestuurder, die stelt te zijn gestopt voor een egel op het spoor, moedwillig stenen tegen een wissel heeft geplaatst. Hiermee is sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. De arbeidsovereenkomst wordt daarom op de kortst mogelijke termijn ontbonden. Er bestaat ook geen recht op een (gedeeltelijke) transitievergoeding.
 40. Verwijtbaar handelen van de werknemer gelegen in het regelmatig maken van grove en seksueel getinte opmerkingen jegens (vrouwelijke) collega’s op de werkvloer. De werknemer heeft geen blijk gegeven van zelfreflectie.
 41. Arbeidsrecht. Vervolg van HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:484. Ontslag op staande voet, door kantonrechter en hof rechtsgeldig geoordeeld; na cassatie en verwijzing oordeelt verwijzingshof dat ontslag onterecht was en veroordeelt het de werkgever tot herstel arbeidsovereenkomst per datum ontslag. Kan daarbij ook veroordeling uitgesproken worden tot betaling van loon vanaf die datum? Art. 7:68...
 42. Kort geding. Arbeidsrecht. Het verzoek van een werknemer om te mogen re-integreren op de locatie waar hij voor zijn zieke werkte wordt toegewezen. Daarnaast staat de vraag centraal of de werkgever de functie van de werknemer eenzijdig mocht wijzigen.
 43. Voorwaarden van werkgever aan beëindigingsovereenkomst slapend dienstverband. Ontbindende voorwaarde. Ontbindingsverzoek werknemer, ernstig verwijtbaar handelen werkgever, billijke vergoeding en transitievergoeding. Artikelen: 7:671c, Art. 7:611 BW
 44. Art. 7:677 lid 1 BW en art. 7:678 BW. Ontslag zonder schriftelijke instemming van de werknemer. Dringende reden vereist. Belediging en bedreiging zijn als dringende reden aan te merken.
 45. Arbeidsrecht. WWZ. Ontslag op staande voet wegens heimelijk gelden van werkgever mee naar huis nemen. Sprake van onverwijldheid, dringende reden en ernstige verwijtbaarheid. Toekenning diverse bedragen aan de werkgever, waaronder onderzoekskosten en gefixeerde schadevergoeding.
 46. De arbeidsovereenkomst tussen werkgever en verzoekster is door de werkgever op 6 september 2019 opgezegd tegen 31 januari 2020. Verzoekster berust in het ontslag, maar verzoekt om een transitievergoeding en een billijke vergoeding. De kantonrechter oordeelt dat verzoekster geen recht heeft op een transitievergoeding, omdat de werkgever haar terecht een aantal verwijten maakt. 1: Verzoekster he...
 47. Arbeid (WWZ). Verzoek tot vernietiging oosv en vw tegenverzoek tot ontbinding a.o. Subsidiair billijke vergoeding verzocht door wn.
 48. Werkgever heeft de arbeidsovereenkomst niet opgezegd. Werknemer zonder reden niet op werk verschenen, geen loondoorbetalingsverplichting. Arbeidsovereenkomst alsnog op verzoek van werknemer ontbonden, geen billijke vergoeding.
 49. Ontbindingsverzoek werknemer. Opzegverbod geldt niet. Ontbinding wordt uitgesproken met intrekkingstermijn voor de werknemer. Geen aanleiding voor toekenning van billijke vergoeding, omdat van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever niet is gebleken
 50. Ontbinding arbeidsovereenkomst; ernstig verwijtbaar handelen wg