Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsregels.nl

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. Ontbinding ivm niet accepteren passende arbeid en niet voldoen aan re-integratieverplichtingen Arbeidsrecht WWZ
 2. arbeidsongeval, stelplicht toedracht, schending zorgplicht
 3. zaak na verwijzing (ECLI:NL:HR:2021:441), arbeidsovereenkomst ten onrechte ontbonden, herstel arbeidsovereenkomst, modaliteiten
 4. Vordering tot terugbetaling (na einde dienstverband) van te veel opgenomen verlofuren toegewezen.
 5. Arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd.
 6. Verkeerde tenaamstelling beroepschrift/ ontvankelijkheid?/ Voldoende kenbaar dus ontvankelijk/ doorbrekingsgrond ingeroepen/ geen doorbreking
 7. Arbeid. Non-concurrentiebeding is niet bedoeld om werknemers te behouden.
 8. transitievergoeding toegewezen; wg heeft geen bewijs aangeboden voor hetgeen volgens wg aanleiding was voor oosv; wn heeft andere lezing gegeven van wat zich heeft voorgedaan; in rechte kan ernstig verwijtbaar handelen niet worden aangenomen,
 9. Geen opzegging arbeidsovereenkomst door de werknemer door bij een derde werkgever, in het kader van het tweede spoor en tijdens de eerste twee ziektejaren, een dienstbetrekking te aanvaarden. Aanspraak op transitievergoeding en gefixeerde schadevergoeding
 10. arbeidsrecht. Voorwaardelijke ontbinding wegens dringende reden. Werknemer zaait onrust binnen onderneming.
 11. Onvoldoende aannemelijk gemaakt dat conc.beding is overeengekomen en dat sprake is van onrechtmatige concurrentie. Onvoldoende spoedeisend belang bij vordering ex art 843a Rv. Afwijzen voorzieningen.
 12. Werknemer heeft zijn collega, tevens ex-vriendin, neergestoken toen zij op weg was naar haar werk. De link tussen die gedraging en de werksfeer is evident. Daarom wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden wegens (ernstig) verwijtbaar handelen.
 13. Arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig opgezegd. Vergoedingen.
 14. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Ernstig verwijtbaar handelen werkgever. Billijke vergoeding bedraagt in dit geval nihil.
 15. WWZ. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de g-grond. Ernstig verwijtbaar handelen. Billijke vergoeding.
 16. Schorsing concurrentiebeding?
 17. Loonvordering; eindvonnis. Zie ook 2021:16287
 18. Loonvordering; eindvonnis. Zie ook 2021:16286
 19. Loonvordering fase B, ziekmelding, minimum loon vs loon cao bij inlener, tussenvonnis. Zie ook 2022:4010 (eindvonnis)
 20. Loonvordering fase B, ziekmelding, minimum loon vs loon cao bij inlener, tussenvonnis. Zie ook 2022:4009 (eindvonnis)
 21. Afwijzing verzoek vernietiging ontslag op staande voet.
 22. Rechtsgeldig ontslag op staande voet wegens mishandeling van een collega.
 23. Vordering tot terugbetaling van te veel betaald salaris toegewezen.
 24. Kort Geding. Tewerkstelling in de overeengekomen functie. Passende arbeid. Rechtsgeldigheid van een eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst door wijziging van de functie met overplaatsing naar een andere afdeling?
 25. Kort geding. Loonvordering. Opschorting loon tijdens ziekte. Artikel 7:629 lid 6 BW. Vordering toegewezen.
 26. vernietiging beëindigingsovereenkomst, misbruik van omstandigheden, wedertewerkstelling, afwijzing matiging achterstallig loon, verrekening
 27. Mondelinge uitspraak ex artikel 30p Rv. Bewijsopdracht.
 28. Arbeidszaak. Verzoek ingetrokken. Proceskostenveroordeling. Artikel 1.2.8. van het Landelijk procesreglement verzoekschriften rechtbanken, kanton. Artikel 289 Rv.
 29. geen nietig ontslag op staande voet
 30. Verzoek toekenning billijke vergoeding ex artikel 7:682 lid 1 aanhef en onderdeel c BW afgewezen. Werkgever heeft wel steken laten vallen tijdens de re-integratie, maar dit is niet te kwalificeren als ernstig verwijtbaar. Onvoldoende is onderbouwd dat werkgever haar re-integratieverplichtingen ernstig heeft veronachtzaamd en dat dit tot beëindiging van het dienstverband zou hebben geleid. (ZIE...
 31. Geen billijke vergoeding verschuldigd ex artikel 7:682 lid 1 aanhef en onderdeel c BW. Geen ernstig verwijtbaar handelen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden, zodat er geen aanleiding bestaat voor toekenning van een billijke vergoeding. Ten aanzien van de stelling van verzoekster dat werkgever de re-integratieverplichtingen ernstig heeft veronachtzaamd wordt verzoekster in de gelegenheid ge...
 32. Kort geding. Vordering in conventie afgewezen wegens ontbreken van spoedeisend belang. Vordering in reconventie te ruim en algemeen geformuleerd en reeds om die reden afgewezen.
 33. WNRA, verzoek om ontbinding arbeidsovereenkomst afgewezen, gebruik NS-businesscard voor privé-doeleinden, integriteit,
 34. Civiel, arbeidsrecht, ontslag met terugwerkende kracht, nietigheid ontslag, geen dringende redenen, wettelijke rente, Artikel 7a:1615e BW BES, loondoorbetaling, artikel 7a:1614d BEW BES
 35. - Stageovereenkomst - Arbeidsovereenkomst - Opleiding - Werkafspraken
 36. Toestemming opzegging arbeidsovk o.g.v. 7:669 lid 3 sub a BW. Cao-ontslagcie niet bevoegd verklaard t.a.v. ongebonden werknemer. UWV verklaart zich niet bevoegd, want werkgever heeft cao-ontslagcie ingesteld. Bevoegd forum? Ontbinding voor zover vereist.
 37. Ontbinding arbeidsovereenkomst zonder transitievergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen werknemer. Bewijs van verweten gedragingen na getuigenverhoren geleverd.
 38. Arbeidsrecht, opzegging wegens dringende reden, mededelingseis, samenhangend feitencomplex, toepassing HR 1 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX9387 (Atak Alp-Buwa) en HR 26 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2806 (X/Meridiaan College).
 39. Arbeidsrecht. Art. 7:668 BW. Schriftelijkheidsvereiste bij aanzegplicht. Maatstaf voor beoordeling of sprake is van onaanvaardbaarheid naar redelijkheid en billijkheid in de zin van art. 6:248 BW juist toegepast?
 40. Arbeidsrecht. Art. 7:668 BW. Schriftelijkheidsvereiste bij aanzegplicht. Maatstaf voor beoordeling of sprake is van onaanvaardbaarheid naar redelijkheid en billijkheid in de zin van art. 6:248 BW juist toegepast?
 41. Werknemer heeft zijn loonvordering ingesteld tegen de verkeerde vennootschap.
 42. Werknemer verzoekt op grond van 7:682 lid 1 sub c BW om een billijke vergoeding, omdat de opzegging door de werkgever het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. In voornoemd artikel ligt besloten dat er een causale relatie dient te zijn tussen het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever en (het bestaan van) de opzeggingsgrond. In het kader van dit specifie...
 43. "Stageovereenkomst” kwalificeert als arbeidsovereenkomst. Toewijzing transitievergoeding en gefixeerde schadevergoeding
 44. CAO FNV van toepassing? Autoregeling van toepassing? recht op een lease-auto?
 45. vordering wedertewerkstelling in kort geding afgewezen in verband met de bijzondere aard van de werkzaamheden binnen de afdeling van de FIOD
 46. Op 5 juni 2020 heeft het UWV werknemer met terugwerkende kracht tot 2 december 2019 in staat geacht om haar eigen werkzaamheden te verrichten. In deze zaak moet beoordeeld worden of werknemer met ingang van 2 december 2019 recht heeft op loon. Tussenarrest.
 47. Kort geding. Het hof oordeelt voorshands dat partijen zijn overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst in ieder geval niet eerder dan op 1 maart 2020 zou eindigen en dat de werkgever het loon c.a. moet doorbetalen tot 1 maart 2020.
 48. De werknemer stelt dat zijn eindtoets voor een bedrijfsopleiding in strijd met de studiegids als onvoldoende is beoordeeld en beroept zich op gerechtvaardigd vertrouwen, ongelijke behandeling en onzorgvuldigheden in de procedure. Bekrachtiging.
 49. De werknemer is ten onrechte op staande voet ontslagen wegens het ophalen van een tweede maaltijdbon. het hof herstelt de arbeidsovereenkomst en wijst de verzochte veroordeling van werkgever tot tewerkstelling toe.
 50. De werknemer is op staande voet ontslagen wegens bedreiging van de werkgever. Het hof oordeelt dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is en veroordeelt de werknemer tot terugbetaling van de hem door de kantonrechter toegekende vergoeding.