Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsregels.nl

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. Arbeidsrecht. Ontbindingsverzoek werkgever. Artikel 7:669 lid 1 en 3 sub e of g BW. Opzegverbod wegens ziekte? Verwijtbaar handelen? Verstoorde arbeidsverhouding. Hoogte billijke vergoeding.
 2. Wwz. Ontbindingsverzoek. Vaststellingsovereenkomst in de arbeidsovereenkomst betreffende de beeindiging van het dienstverband en (de hoogte van) de te betalen contractuele vergoeding aan werknemer. Uitleg. Vernietiging concurrentiebeding.
 3. Ontslag op staande voet. Btw niet in rekening gebracht en te weinig gerekend voor (schoonheids)behandeling.
 4. Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Fraude met gewerkte uren.
 5. Werknemer (chauffeur) mag tegenbewijs leveren tegen het bewijsvermoeden dat het ongeval met de melkwagen is veroorzaakt doordat hij met teveel alcohol op is gaan rijden. Het tegenbewijs slaagt niet. Veroordeling om de schade (ruim € 100.000) aan de gesubrogeerde verzekeraar van werkgever te vergoeden.
 6. Ontslag op staande voet wegens verduistering van de verkoopopbrengst van een fles champagne. Verzoek vernietiging ontslag toegewezen. Gestelde verduistering is niet vast komen te staan.
 7. Arbeidsrecht. Ontbindingsverzoek op grond art. 7:671b lid 1 BW in verbinding met art. 7:669 lid 3 BW. Verzoek tot ontbinding door de kantonrechter toegewezen; hoger beroep; art. 7:683 BW; toetsing op basis van feiten ten tijde van bestreden beschikking (ex tunc) of op basis van feiten ten tijde van beslissing in hoger beroep (ex nunc)? Zelfde vraag voor beslissing over herstel dienstbetrekking;...
 8. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet; art. 7:678 (oud) BW. Motiveringsklachten.
 9. Arbeidsrecht. Ontbindingsverzoek op grond art. 7:671b lid 1 BW in verbinding met art. 7:669 lid 3 BW. Gedeeltelijke ontbinding/beëindiging mogelijk? Gedeeltelijke transitievergoeding; betekenis HR 14 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1617 (Kolom). Hoger beroep na afwijzing ontbindingsverzoek door kantonrechter; art. 7:683 BW; toetsing op basis van feiten ten tijde van bestreden beschikking (ex tu...
 10. Arbeidsrecht. Ketenregeling, art. 7:668a (oud) BW. Drie elkaar opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn gevolgd door een aansluitende tijdelijke uitzendovereenkomst bij payrolbedrijf, met ongewijzigde voortzetting van de werkzaamheden voor de oorspronkelijke werkgever. Is arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met oorspronkelijke werkgever ontstaan?
 11. ontslag op staande voet, ontbinding, bewijs dringende reden, voorshands bewezenverklaring, toelaten tot bewijslevering, concurrentiebeding
 12. Werkneemster zegt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op, na afwijzing van een verzoek om salarisverhoging. Werkneemster komt terug daarop terug. Volgens werkneemster is sprake van een wilsgebrek. Naar het oordeel van de kantonrechter is sprake van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring dat de werkneemster eind september 2019 de arbeidsovereenkomst wilde opzeggen. De kantonrechter...
 13. ontslag op staande voet, tegenbewijs dringende reden? ultimum remedium, ernstige verwijtbaarheid, transitievergoeding, gefixeerde schadevergoeding
 14. WWZ. Ontbinding op de d-grond afgewezen. Het disfunctioneren is onvoldoende komen vast te staan. Kantonrechter passeert bewijsaanbod aangezien werkgever het verbetertraject te snel heeft afgebroken, mede gelet op de privéomstandigheden van de werknemer.
 15. Voorwaardelijk ontbindingsverzoek afgewezen. geen bedrijfseconomische gronden aangenomen en noodzaak organisatorische wijzigingen niet duidelijk gemaakt.
 16. Dienstverband dat al vóór 1 juli 2015 slapend is geworden. Geen verplichting voor de werkgever om op grond van het Xella-arrest van de HR het dienstverband te beëindigen onder toekenning van een (transitie)vergoeding.
 17. kwalificatie overeenkomst, geen gezagsverhouding, vrijblijvend karakter, schriftelijke opdrachtovereenkomst waaraan ook feitelijk uitvoering is gegeven. Daarnaast beoordeling incident 843a RV.
 18. verzoek artikel 96 RV, kwalificatie overeenkomst, geen gezagsverhouding, voormalig directeur, overtreding concurrentie/relatiebeding, matiging boetes.
 19. overtreding relatie- en concurrentiebeding
 20. Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek werknemer, zonder vergoedingen. Werknemer is niet tot bewijs toegelaten, omdat het verzoek zwaar is aangezet om werkgever ernstig verwijtbaar gedrag aan te wrijven.
 21. k.o.o.-vordering artikel 7:681 oud BW, vertegenwoordiging artikel 3:61 lid 2 BW, verjaring
 22. geen rechtsgeldig ontslag op staande voet AOW-gerechtigde. Hoogte billijke vergoeding gerelateerd aan pensioenschade
 23. Mondeling vonnis. Terecht gegeven ontslag op staande voet.
 24. Mondeling vonnis. Afwikkeling dienstverband
 25. Arbeidsrecht. Structurele overwerkvergoeding, intrinsiek samenhangend met werkzaamheden als chauffeur, is onderdeel van vakantieloon.
 26. Uitbetaling roostervrije dagen, goed werkgeverschap, artikel 7:641 BW
 27. Arbeidsrecht. Procesrecht. Geschil tussen piloten en luchtvaartmaatschappij over uitleg cao-bepaling. Toewijzing van een voor het eerst in hoger beroep ingestelde vordering in reconventie; strijd met art. 353 lid 1 Rv.
 28. Kort geding. Werknemer vordert (door)betaling van loon tijdens arbeidsongeschiktheid na een overgang van onderneming.
 29. Arbeidsrecht WWZ; ongewenste intimiteiten gevolgd door een misplaatste blog; terechte ontbinding; geen ernstige verwijtbaarheid; hoger beroep van http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:2552
 30. kort geding, ontslag op staande voet, dringende reden
 31. Ontslag op staande voet afgewezen: strafrechtelijk en intern onderzoek – gedraging in privésfeer –als buitengewoon opsporingsambtenaar link met werk
 32. Vordering overwerkvergoeding afgewezen – arbitragebeding opgenomen in cao maar bepaling over de bevoegdheid van de rechter opgenomen in de arbeidsovereenkomst prevaleert
 33. Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig. Ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid, kan dat? Verweer nietigheid niet tijdig ingeroepen. Wel ontbinding.
 34. Arbeidszaak. Mondelinge uitspraak. Het verzoek van de werkgever en de werknemer om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt toegewezen. De nevenvordering van de werknemer om de werkgever te veroordelen tot terugbetaling van een bedrag van € 316.000,00 dat de werkgever van de werknemer heeft geleend, wordt niet-ontvankelijk verklaard, omdat deze vordering geen verband houdt met het einde van...
 35. Arbeidsrecht WWZ. Loonstopzetting ex artikel 7:629 lid 3 sub d BW door werkgever ten onrechte in stand gehouden nadat arbeidsongeschikte werknemer zich bereid heeft getoond om deel te nemen aan mediation en daarmee om te werken aan de bevordering van zijn re-integratie.
 36. Arbeidsrecht WWZ. Is premievrije opbouw van pensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid een gelijkwaardige voorziening in de zin van artikel 7:673b lid 1 BW? Vervolg op ECLI:NL:HR:2019:449.
 37. Vrijwilligerswerkzaamheden bij voetbalvereniging, tegen een vergoeding die het maximaal toelaatbare bedrag van een onbelaste vergoeding ingevolge de vrijwilligersregeling te boven gaat. De vergoeding heeft daardoor niet langer het karakter van een (onbelaste) forfaitaire onkostenvergoeding, maar het karakter van (belast) honorarium voor de werkzaamheden. Tussen partijen staat vast dat de overee...
 38. Vervolg van HR 31 maart 2017 (ECLI:NL:HR:2017:564). Hof acht geen feiten aanwezig die leeftijdsonderscheid kunnen doen vermoeden. Art. 12.1 WGBLA.
 39. artikel 7:668 BW, aanzegplicht, ontvangsttheorie, artikel 3:37 lid 3 BW, bewijslastverdeling, artikel 7:661 BW, schade
 40. Beroep door werkgever op ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar; werkgever mocht ziekmelding niet negeren; berekening resterend loon.
 41. WWZ. Transitievergoeding. Dwaling. Vraag of door ondertekening keuzeformulier bij einde dienstverband sprake is van een overeenkomst tot betaling van pensioenpremie.
 42. Opzegging tijdens proeftijd in strijd met het verbod op discriminatie als bedoeld in 7:646 BW?
 43. civiel-arbeid-verzoek tot herstel dienstverband wordt afgewezen-geen sprake van ontslag op staande voet en geen sprake van kennelijk onredelijk ontslag
 44. Overgang onderneming. Arbeidsovereenkomst overgegaan op nieuwe werkgever. Vernietiging koopovereenkomst, maar ongedaanmakingsverbintenissen nog niet rond. Werknemer nog in dienst nieuwe werkgever. Loonvordering toegewezen. Zie beschikking zaaknr 8166061.
 45. Overgang van onderneming. Voorwaardelijk verzoek tot primair vernietiging ontslag + loonbetaling en subsidiair billijke vergoeding en gefixeerde schadevergoeding afgewezen. Arbeidsovereenkomst is van rechtswege overgegaan, Zie KG-vonnis zaaknr. 8164539.
 46. Een werkstudente in een woonvoorziening voor meervoudig gehandicapten die met een langere hoofddoek (ghimar) op het werk verscheen, is onterecht op non-actief gesteld. Daarom krijgt zij ruim 3.200 euro bruto als billijke vergoeding.
 47. Ontslag op staande voet wegens mishandeling. Blote betwisting door werknemer onder de gegeven omstandigheden ongeloofwaardig.
 48. Arbeidsrecht. Bedrog door werknemer bij sluiten arbeidsovereenkomst. Mogelijkheid tot vernietiging arbeidsovereenkomst op grond van art. 3:44 BW. Buitengerechtelijke vernietiging (art. 3:50 lid 1 BW). Verhouding tot wettelijk stelsel van ontslagrecht. Mogelijkheid werking van vernietiging te beperken (art. 3:53 lid 2 BW) en ongedaanmakingsverplichtingen toe te snijden op voorliggende geval (afd...
 49. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Beëindiging arbeidsovereenkomst. Recht op transitievergoeding (art. 7:673 BW)? Is sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer? HR 8 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:203.
 50. Arbeidsrecht WWZ. Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever? Partijen mogen zich nader uitlaten in verband met de billijke vergoeding.