Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsregels.nl

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. Kort geding; rechtsgeldigheid van het concurrentiebeding: voldaan aan schriftelijkheidsvereiste door ondertekenen addendum ECLI:NL:HR:2008:BC0384 en ECLI:NL:HR:2017:364, artikel 7:653 lid 1 BW, voorwaardelijk concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; werknemer hoeft dan nog niet te beseffen dat er een concurrentiebeding is opgenomen en wat daarvan de gevolgen voor hem zouden...
 2. Verzoek tot vaststellen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd valt onder de Wet Flexibel Werken. Geen ruimte voor uitkering restant scholingsbudget bij einde dienstverband.
 3. Gegeven ontslag op staande voet is nietig omdat het niet is gegeven door de formele werkgever.
 4. Ontbinding arbeidsovereenkomst zonder vergoeding na een gegeven ontslag op staande voet. Laakbaar handelen werknemer.
 5. concurrentiebeding - vorderingen van wn worden afgewezen
 6. ontbinding op de g-grond
 7. wg heeft ten onrechte de opleidingskosten en de annuleringskosten van de leaseauto verrekend met de loonaanspraken van wn bij einde dienstverband.
 8. Dienstverband onregelmatig opgezegd. Werkneemster heeft recht op een gefixeerde schadevergoeding. Hoewel werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld wordt de gevraagde billijke vergoeding afgewezen bij gebrek aan onderbouwing.
 9. loonvordering werknemer, matiging wettelijke verhoging
 10. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst van een hoogleraar op verzoek van de universiteit. De kantonrechter heeft bij de beoordeling twee rapporten van externe onderzoekers meegewogen, ondanks de daartegen geuite bezwaren. De kantonrechter is van oordeel dat de hoogleraar verwijtbaar heeft gehandeld door in een e-mail aan de bestuursvoorzitter van de universiteit een collega hoogleraa...
 11. ontbinding arbeidsovereenkomst, verstek
 12. Transitievergoeding, vakantietoeslag en vakantiedagen. Matiging van de wettelijke verhoging.
 13. Loonvordering na einde dienstverband en verklaring voor recht over (onterechte) inhouding op de eindafrekening en loonaanspraak over 2022.
 14. Deze zaak gaat over het antwoord op de vraag hoe de arbeidsovereenkomst tussen een leerkracht en een onderwijsinstelling is geëindigd. De kantonrechter is van oordeel dat sprake is van een beëindiging met wederzijds goedvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:670b BW.
 15. Loonvordering. Kort geding. Financiële problemen werkgever. Loonopschorting. Verlofaanvraag geaccepteerd?
 16. Ontslag op staande voet. Werknemer stelt dat hij ten onrechte op staande voet is ontslagen, omdat hij niet heeft ingebroken bij zijn werkgever. Deze stelling is niet weersproken, zodat de verzochte verklaring voor recht wordt toegewezen. Loon en diverse vergoedingen worden toegewezen. De billijke vergoeding wordt op nihil gesteld, omdat de werknemer al had opgezegd en hij in dat geval geen rech...
 17. Verzoeker was werkzaam als afwasser in een horecagelegenheid. Op 26 december meldde verzoeker zich om 19.00 uur ziek. Hij had keelklachten en kon niet meer werken. Verweerder accepteerde de ziekmelding niet en heeft verzoeker uiteindelijk op staande voet ontslagen die avond. Verzoeker stelt dat er geen dringende reden was voor een ontslag op staande voet en wil dat het ontslag wordt vernietigd....
 18. Ontslag op staande voet, medewerker supermarkt, niet afrekenen eigen aankopen, zero tolerance beleid.
 19. Arbeidsrecht. Unierecht. Gelijkstelling loon uitzendkracht met loon werknemers inlener; valt prestatie- en resultaatsafhankelijke vergoeding onder begrip ‘loon’? Art. 8 lid 1(a) Waadi en art. 5 lid 1 jo 3 lid 1 sub f (ii) Richtlijn 2008/104/EG.
 20. Verloning vergoeding advocaatkosten. Uitleg vaststellingsovereenkomst. (Ex-)werkgever heeft ten onrechte de advocaatkosten verloond en belast bij (ex-)werknemer.
 21. Kort geding. Arbeidszaak.
 22. Werknemer is tijdens gesprek met werkgever binnen de proeftijd ontslagen. Een latere schriftelijke bevestiging van het ontslag na het verstrijken van de proeftijd maakt dit niet anders.
 23. Aan werknemer wordt een billijke vergoeding toegekend omdat werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door in plaats van een welwillende en begripvolle koers te varen, afstevent op een beëindiging van het dienstverband en daarmee erg voorbarig handelt
 24. Werknemer let niet op tijdens schoonmaken van opslagtank. Er ontstaat gevaarlijke situatie voor collega. Werknemer is hierop niet aanspreekbaar. Reageert aanhoudend agressief en intimiderend. Ontslag op staande voet terecht gegeven. Ernstig verwijtbaar gedrag van werknemer. Verzoek van werknemer tot betaling transitievergoeding, billijke vergoeding en gefixeerde vergoeding is daarom afgewezen....
 25. Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig gegeven. Billijke vergoeding in beperkte mate toegewezen omdat de omstandigheden die tot het ontslag hebben geleid ook door verwijtbaar handelen van werknemer zelf zijn ontstaan.
 26. loonvordering, werkgever beroept zich op betalingsonmacht door de schuld van werknemer
 27. Het verzoek van de werknemer tot toekenning van een hogere transitievergoeding dan de door de werkgever betaalde transitievergoeding wordt afgewezen. De werknemer heeft de eerdere arbeidsovereenkomsten bij de aan elkaar gelieerde werkgevers op eigen initiatief opgezegd waardoor er geen sprake is van opvolgend werkgeverschap. De lengte van deze dienstverbanden tellen dan ook niet mee bij de ber...
 28. Pensioenrecht. Werkingssfeer van bedrijfstakregelingen bouw & infra. Uitleg van verplichtstellingsbesluit en cao’s bouw & infra. Diverse klachten van bouwfondsen: ten onrechte juiste uitleg van werkingssfeerbepaling in midden gelaten; cao-norm miskend; motiveringsklachten.
 29. Arbeidsrecht. Verbintenissenrecht. Voormalig werknemer vordert betaling overuren. Hof honoreert beroep op klachtplicht. Toepassingsbereik artikel 6:89 BW. Toepassing artikel 6:89 BW.
 30. Ontslag statutair bestuurder. Verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding wordt afgewezen.
 31. Partijen verschillen van mening over de vraag of werknemer moet worden aangemerkt als voorman en aanspraak heeft op het bijbehorende salaris.
 32. Werkgever is niet geslaagd in het aan haar opgedragen bewijs dat werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid werkzaamheden voor, dan wel in samenwerking met, klanten van werkgever heeft verricht. Het zelfstandige tegenverzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens wanprestatie en de toekenning van een schadevergoeding wordt afgewezen.
 33. De werknemer heeft geen belang meer bij de verzochte verklaring voor recht dat het ontslag niet rechtsgeldig is gegeven. Hij heeft berust in het ontslag en de werkgever heeft erkend dat het gegeven ontslag onrechtmatig was. De transitievergoeding en vergoeding van vakantiedagen worden toegewezen zoals gevorderd. De kantonrechter stelt de billijke vergoeding vast op nihil. Het concurrentiebeding...
 34. Ontlag op staande voet niet rechtsgeldig gegeven; Werknemer heeft psychische problemen. Uitlatingen tegen leidinggevende zeker kwalijk maar gedaan in kort tijdsbestek tegen achtergrond van onbesproken dienstverband van circa 20 jaar. Niet ernstig verwijtbaar. Bij hoogte billijke vergoeding wordt mede rekening gehouden met goed werkgeverschap.
 35. Ontbinding arbeidsovereenkomst op de g-grond. Toekenning transitievergoeding.
 36. Werknemer sluit met werkgever een vaststellingsoverenkomst tot beeindiging van de arbeidsovereenkomst omdat werknemer voor zichzelf wil beginnen. Werknemer wordt kort na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst ziek en beroept zich op vernietiging van de vaststellingsovereenkomst wegens dwaling. Er is sprake van dwaling, maar de omstandigheden van het geval rechtvaardigen dat de dwaling vo...
 37. Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Verwijtbaar handelen of nalaten. Schending re-integratieverplichtingen. Geen contact met werknemer mogelijk, ook niet door bedrijfsarts. Werknemer ook niet op zitting verschenen.
 38. Schorsing concurrentiebeding, geen schorsing relatiebeding. De betreffende bedingen zijn geldig in de zin van artikel 7:653 lid 1 BW, omdat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en werkgever de bedingen schriftelijk overeengekomen is met een meerderjarige werknemer. Werkgever kan in beginsel ook rechten ontlenen aan de bedingen, omdat de situatie van artikel 7:653 lid 4 BW ni...
 39. Mondelinge uitspraak. Werkneemster heeft te laat een beroep op wettelijke bedenktermijn gedaan. De 14 dagen termijn is volgens vaste rechtspraak gaan lopen op het moment dat de gemachtigde van werkneemster namens haar schriftelijk instemde met de vaststellingsovereenkomst.
 40. Afwijzen verzoek vernietiging ontslag op staande voet wegens herhaaldelijke werkweigering.
 41. Ontbinding op verzoek van werknemer. Terugplaatsing in functie twee niveaus lager. Artt. 7:613 en 7:611 BW bieden geen grondslag voor demotie. Ernstige verwijtbaarheid werkgever. Transitievergoeding. Billijke vergoeding.
 42. Mondelinge uitspraak. Verzoek billijke vergoeding en verzoek voorlopig getuigenverhoor afgewezen in verband met finale kwijting in de vaststellingsovereenkomst. Die geldt ook voor de ‘casus ongewenst gedrag’.
 43. arbeidsrecht - ontbinding van de arbeidsovereenkomst
 44. Arbeidsrecht. Verbintenissenrecht. Voormalig werknemer vordert betaling overuren. Hof honoreert beroep op klachtplicht. Toepassingsbereik artikel 6:89 BW. Toepassing artikel 6:89 BW.
 45. Deze zaak gaat over een loonvordering in kort geding van een werknemer. Werknemer heeft daarom een spoedeisend belang. Daarnaast is aan de orde wie als werkgever moet worden beschouwd en of de overeenkomst die voorafgaand aan de laatste oproepovereenkomst is gesloten moet worden gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst. Ten slotte is aan de orde of een vaste urenomvang is aanboden.
 46. Verstekvonnis kort geding. Werkgever moet loon en eindafrekening aan werknemer betalen.
 47. Werkgever moet het loon en overige emolumenten en vergoedingen, inclusief de wettelijke verhoging van 10%, aan werknemer betalen. De gevorderde wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW van 50% wordt gematigd tot 10%, waarbij rekening wordt gehouden met de sterk verminderde verwijtbaarheid aan de kant van werkgever en met het feit dat het bedrijf geen middelen meer heeft..
 48. Werkgever moet het achterstallig loon en overige emolumenten en vergoedingen aan werknemer betalen. Werkgever heeft geen verweer gevoerd en is niet naar de mondelinge behandeling gekomen.
 49. Vordering tot schorsing concurrentiebeding wordt afgewezen. Werknemer wil gaan werken voor een andere werkgever, die hem te werk zal stellen bij een klant voor wie hij al bij zijn vorige werkgever werkte. De vorige werkgever heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij kan worden geschaad in haar bedrijfsdebiet als de werknemer aan het werk gaat voor de nieuwe werkgever op de locatie van die spe...
 50. In deze zaak verzoekt een werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer wegens (een combinatie van) disfunctioneren of verwijtbaar handelen of nalaten. De kantonrechter wijst het verzoekt af, omdat er geen redelijke grond voor ontbinding is. De tegenverzoeken van de werknemer worden ook afgewezen. Van een opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever is geen spra...