Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsregels.nl

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. Kort geding. Arbeidsrecht. In stand houden slapend dienstverband van langdurig arbeidsongeschikte in strijd met goed werkgeverschap. Het antwoord van de Hoge Raad op de prejudiciële vragen kan niet worden afgewacht vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door werknemer op 12 oktober 2019. Meegewogen omstandigheden: duur dienstverband, de relatie tussen de arbeidsongeschiktheid en d...
 2. Kort geding. Arbeidsrecht. Is het in stand houden van een slapend dienstverband van langdurig arbeidsongeschikte in strijd met goed werkgeverschap? Werkneemster kan het antwoord van de Hoge Raad op de prejudiciële vragen afwachten.
 3. Sociaal werker wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag; het herhaaldelijk maken van seksueel getinte opmerkingen tegenover cliëntes en collega’s en het onderhouden van een seksuele relatie met een cliënte. De kantonrechter oordeelt dat aannemelijk is dat de sociaal werker zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt mede uit een door een onderzoeksbureau inges...
 4. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een ‘bankzitter’. ‘Soft skills’. Verstoorde arbeidsverhouding. Geen ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van werkgever. Transitievergoeding.
 5. Arbeidsovereenkomst van een receptioniste is na aanbesteding ten onrechte niet overgenomen, CAO particuliere beveiliging is op grond van de aanbestedingseisen ook van toepassing op receptiemedewerkers.
 6. Werknemer die al 11 jaar bij werkgever werkzaam is, heeft zich verbaal agressief gedragen (bedreigingen onder hantering van een mogelijk wapen, zijnde een schaar) tegenover zijn voorman en tegenover zijn afdelingsmanager. Werknemer was in het verleden al aangesproken op agressief gedrag en gewaarschuwd dat dit niet getolereerd kon worden. Werknemer heeft als verweer aangevoerd dat er sprake is...
 7. De kantonrechter oordeelt dat een kok van een eetcafé terecht op staande voet is ontslagen en dat hij geen recht heeft op een ontslagvergoeding. Hij had zonder toestemming geld uit de kluis weggenomen, om het zelf te houden. Het eetcafé moet nog wel een behoorlijke eindafrekening maken met het oog op de verlofuren.
 8. Achterstallig loon toegewezen. Wettelijke verhoging 7:625 gematigd tot nihil door gedrag werknemer t.o.v. werkgever
 9. EJ. Arbeid. Arbeidsvoorwaarden van nieuwe arbeidsovereenkomst zijn van toepassing. Geen sprake van schending van gelijkheidsbeginsel.
 10. Terugbetalen kosten opleiding tot buschauffeur
 11. ontbinding arbeidsovereenkomst; heimelijk opnemen van gesprekken met leidinggevenden en HR-manager in dit geval niet (ernstig) verwijtbaar in de zin van artikel 7:669 lid 3 sub e BW; wel een verstoorde arbeidsverhouding artikel 7:669 lid 3 sub g BW
 12. Geen sprake van berusting in ontslag op staande voet. Vernietiging ontslag op staande voet. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Concurrentiebeding niet rechtsgeldig overeengekomen.
 13. Geheimhoudingsbeding. Uitleg van het beding, opgenomen in een arbeidsreglement. Aantal overtredingen. Aard van de in hoger beroep gevorderde voorziening.
 14. arbeidszaak, loonvordering, vaststellingsovereenkomst, volmacht advocaat
 15. Tussenarrest. Bewijslast van contante loonbetalingen rust op werkgever. Dat geldt ook ten aanzien van gestelde nieuwe arbeidsovereemkomst, afspraak over maaltijdvergoeding, opnemen onbetaald verlof en voorgeschoten kosten voor aanvang dienstbetrekking.
 16. kort geding, vordering wedertewerkstelling, afstemmingsregel
 17. Beëindigingsovereenkomst en WNT; art. 7:902 BW; maximale bezoldiging en overgangsrecht WNT, uitbetaling vakantiedagen en plafond WNT.
 18. WOR
 19. Afwijzing vordering in KG tot schorsing non–concurrentiebeding omdat onvoldoende vaststaat dat het beding in een bodemprocedure gedeeltelijk zal worden vernietigd. De relevante feiten staan onvoldoende vast en de belangenafweging valt voorlopig in het voordeel van de werkgever uit.
 20. niet ontvankelijk verklaring verzoekster. Oosv is ingetrokken. Daarmee is geen sprake van een te vernietigen ontslag. Verzoekster kon na intrekking oosv niet meer berusten in het ontslag.
 21. Maakt de bovenwettelijke werkloosheidsregeling deel uit van wat partijen zijn overeengekomen en kan werknemer zich hierop beroepen?
 22. Arbeidsrecht WWZ. Ontslag op staande voet. Dringende reden. Onverwijldheid. (Tegen)bewijsaanbiedingen. Wijziging van verzoek. Nieuwe grief.
 23. afwijzing verzoeken werknemer herstel, billijke vergoeding en schadevergoeding na opzegging met toestemming UWV, bestuursfuncties niet meegewogen in het kader van herplaatsing, verbod op afstand doen van vakantiedagen geldt niet (7:640 en 7:641 BW)
 24. Arbeidsrecht WWZ. Ook indien vast zou staan dat de werknemer de werkgever ten onrechte heeft beschuldigd van seksuele intimidatie, leidt dat niet tot ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van werknemer als gevolg waarvan de arbeidsrelatie is verstoord. Niet is vast komen te staan dat werknemer werkgever ten onrechte heeft beschuldigd om daarmee doelbewust de arbeidsverhouding te verstoren. Ten...
 25. werknemer arbeidsdongeschikt uit dienst getreden, werkgever voldaan aan zorgplicht door overhandigen CAO bij aanvang dienstverband, werknemer zelf verantwoordelijk voor aanvragen aanvulling ziektewetuitkering op grond van Zavo.
 26. Detachering zorgpersoneel. Uitleg werkingssfeer cao aan de hand van cao-norm. Uitleg begrip 'huisartsenzorg'. Onaannemelijk gevolg wanneer uitleg werkingssfeer zou leiden tot conclusie dat deze partijen wel onder de cao zouden vallen.
 27. Opzegging arbeidsovereenkomst in strijd met artikel 7:671 lid 1 BW. Vernietiging. Geen verplichting van werkgever om werknemer toe te laten op de werkvloer in verband met ernstig verstoorde arbeidsverhouding. Niet onderbouwde betwisting arbeidsongeschiktheid van werknemer door werkgever. Werknemer niet opgeroepen voor bezoek aan bedrijfsarts. Oordeel over arbeidsongeschiktheid ontbreekt. Het ov...
 28. Verzoek 7:681 BW. Geen rechtsgeldig ontslag op staande voet. Toekenning bilijke vergoeding en vergoeding wegens onregelmatige opzegging.
 29. Arbeidsrecht. Procesrecht. Bewijslast met betrekking tot voldoen aan functie-eisen met het oog op salariëring. Betekenis van bepaling in algemeen verbindend verklaarde cao voor bewijslastverdeling (art. 150 Rv).
 30. Ontslag op staande voet. Werkgever dient te bewijzen dat werknemer werkgever en/of de bedrijfsarts doelbewust onjuist heeft voorgelicht (c.q. gelogen) over zijn gezondheidstoestand.
 31. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding ondanks opzegverbod tijdens ziekte omdat de arbeidsovereenkomst in het belang van werknemer dient te eindigen.
 32. Executiegeschil nav ECLI:NL:RBMNE:2015:8797 (betaling minimumloon aan au pair). Ex-werkgever doet wel fiscale inhoudingen op de nabetaling maar zal deze niet afdragen. Veroordeling om het loon bruto uit te betalen (ruim € 27.000).
 33. Tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij wijze van proef niet strijdig met cao. Geen vernietigbare opzegging arbeidsovereenkomst. Op grond van goed werkgeverschap wel plicht tot aanbieden arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 34. Opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer zonder inachtneming opzegtermijn; aanspraak werkgever op gefixeerde schadevergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar in verband met ernstig verwijtbaar handelen werkgever.
 35. Procedure van de vakbond FNV over contracting. Is er sprake van uitzending of aanneming van werk? Uitleg CAO Pluimvee.
 36. arbeidsrecht. Verzoek tot ontbinding toegewezen. Beperkte vergoeding voor werknemer.
 37. Kort geding. Arbeid. Loonvordering.
 38. Arbeidsrecht WWZ. is sprake van een dringende reden?
 39. Arbeidsrecht WWZ. Incidenten tot opheffing beslag en verschaffing toegang tot of kopie van e-mailbox in ontslag-op-staande-voet-zaak. Voor wat betreft opheffing beslag onvoldoende samenhang met hoofdzaak en voor wat betreft e-mailbox (art. 843a Rv) onvoldoende bepaalde bescheiden.
 40. WOR, uitleg cao, buschauffeurs, sanitaire stops, werktijdenregeling, dienstroosters.
 41. Ontslag arbeidsongeschikte statutair bestuurder. Toepassing 15 april arresten Hoge Raad. Voor effectuering van het arbeidsrechtelijk ontslag van een arbeidsongeschikte statutair bestuurder is een aparte opzeggingshandeling vereist. Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek van werknemer wordt toegewezen met toekenning billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen werkgever.
 42. Kort geding arbeidsrecht; arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; geen rechtsgeldige beëindiging van de arbeidsovereenkomst; doorbetaling loon.
 43. "Leiding en toezicht"-criterium ex artikel 7:690 BW. Stelplicht en bewijslast. Het is aan eiseres om te bewijzen dat de door de werknemers verrichte arbeid daadwerkelijk is verricht onder leiding en toezicht van de klant/inlener en niet onder leiding en toezicht van de teamleiders van gedaagde. Eiseres is daar niet in geslaagd.
 44. "Leiding en toezicht"-criterium ex artikel 7:690 BW. Stelplicht en bewijslast. Het is aan eiseres om te bewijzen dat de door de werknemers verrichte arbeid daadwerkelijk is verricht onder leiding en toezicht van de klant/inlener en niet onder leiding en toezicht van de teamleiders van gedaagde. Eiseres is daar niet in geslaagd.
 45. Arbeidsrecht; nietige ontslag en doorbetaling loon.
 46. Arbeid. Verzoek wedertewerkstelling afgewezen.
 47. Arbeid. Verzoek wedertewerkstelling afgewezen.
 48. Arbeid. Verzoek wedertewerkstelling afgewezen.
 49. Arbeid. Verzoek wedertewerkstelling afgewezen.
 50. Arbeid. Verzoek wedertewerkstelling afgewezen.