Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsregels.nl

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. Beroepsziekte. Asbestose. Is de voormalig werkgever aansprakelijk? Werkgever krijgt de gelegenheid om tegenbewijs te leveren tegen het vermoeden van causaal verband.
 2. Ontbinding op de g-grond, omdat werkneemster, hoofd Veiligheid, haar bedenkingen tegen coronavaccinatie niet eerder kenbaar heeft gemaakt aan werkgever. Wel transitievergoeding, echter geen ernstige verwijtbaarheid van werkgever en dus geen billijke vergoeding. Spiegelbeeldige situatie
 3. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Begroting van billijke vergoeding bij niet-rechtsgeldig ontslag op staande voet (art. 7:681 BW).
 4. Aanneming van werk; herstel van gebreken (art. 7:759 lid 1 BW); tenzij-clausule; beoordelingsmaatstaf; belangenafweging?; verdeling stelplicht.
 5. vernietiging ontslag op staande voet; belediging/bedreiging kan niet worden vastgesteld en anders gedaan in emotionele gemoedstoestand bij wijze van incident; ontbinding wegens verwijtbaar gedrag werknemer door onveilig sfeer te scheppen; niet ernstig verwijtbaar.
 6. geen ontslag op staande voet maar onregelmatige beëindiging arbeidsovereenkomst. Wat valt onder gefixeerde schadevergoeding. Ketenregeling,
 7. OOSV; dubbele dienstverband tijdens ziekte
 8. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt bij goed functioneren omgezet in arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Is aan deze voorwaarde voldaan?
 9. In deze zaak gaat het over de vraag of een strafrechtelijke veroordeling die voortvloeit uit een eerder dienstverband van de werknemer met een andere werkgever, een dringende reden voor een ontslag op staande voet oplevert.
 10. (pro-forma) ontbinding arbeidsovereenkomst
 11. Geen dringende reden voor ontslag. Toewijzing transitievergoeding en afwijzing billijke vergoeding.
 12. Werkgever heeft opgezegd in strijd met wettelijke regels. Toewijzing billijke vergoeding.
 13. Werkgever heeft opgezegd in strijd met de wettelijke regels. Toewijzing billijke vergoeding.
 14. Bedrijfsarts in opleiding moet aanzienlijk deel van studiekosten aan werkgever terugbetalen. Geen verplichte scholing in de zin van artikel 7:611a lid 2 BW. Kosten van supervisie deels afgewezen, omdat studiekostenbeding op dit punt onvoldoende duidelijk was.
 15. Hoger beroep. Kantonrechter heeft arbeidsovereenkomst ontbonden wegens ernstig verwijtbaar handelen. Seksueel grensoverschrijdend gedraag. Hof geeft werkgever bewijsopdracht.
 16. Verzoek vernietiging ontslag op staande voet niet-ontvankelijk, vervaltermijn 7:686a lid 4 sub a; ontvangsttheorie ontslagbrief 3:37 lid 3; geen transitievergoeding, ernstig verwijtbaar handelen, niet-nakomen re-integratieverplichting; loonstop terecht.
 17. werknemer gehouden om boete te betalen wegens overtreding bedingen uit de arbeidsovereenkomst waaronder relatiebeding, concurrentiebeding, nevenwerkzaamhedenbeding en IE-beding.
 18. Aanzegverplichting geschonden door werkgever; veroordeling tot betaling van één maandsalaris
 19. schadevergoeding
 20. Geen recht op aanvullende bonus. Weliswaar overeenkomst tot stand gekomen, maar deze diende nog nader te worden uitgewerkt. Het ligt in lijn der verwachting dat daarbij bestendige gedragslijn was gevolgd, zodat werknemer niet aan voorwaarden voor verkrijgen bonus voldoet.
 21. Tussen partijen is in geschil of het einde van de arbeidsovereenkomst is aangezegd of de overeenkomst is opgezegd door de werkgever. De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever de overeenkomst onregelmatig heeft opgezegd. De werknemer berust in de opzegging en maakt aanspraak op een billijke vergoeding.
 22. Concurrentiebeding. Onrechtmatige concurrentie. Artikel 843a Rv. Vorderingen in kort geding afgewezen.
 23. Aanvullend voorschot en buitengerechtelijke kosten na arbeidsongeval. Onvoldoende aannemelijk volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en aanspraak op hogere schadevergoeding. Onderzoeksrapport bij beoordeling betrokken. Geen kostenveroordeling.
 24. De werknemer in deze zaak is op staande voet ontslagen. De werknemer is het niet eens met dat ontslag en verzoekt om toekenning van onder meer een vergoeding wegens onregelmatige opzegging. De kantonrechter oordeelt dat het ontslag niet rechtsgeldig is, omdat er geen dringende reden was voor dat ontslag. De werkgever wordt daarom veroordeeld tot betaling van onder meer de vergoeding wegens onre...
 25. Toewijzing vakantiedagen en vakantietoelage na eindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; afwijzing cessantia vanwege verjaring; sociaal plan niet van toepassing.
 26. Tussen partijen is in geschil of zij overeenstemming hebben bereikt ten aanzien van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, omdat een ondertekende vaststellingsovereenkomst ontbreekt. De kantonrechter is van oordeel dat ten aanzien van de schriftelijkheidsvereiste en de totstandkoming van een beëindigingsovereenkomst niet alleen een handtekening is vereist, maar in omstandigheden ook kan wor...
 27. Arbeidszaak. Verklaring voor recht dat arbeidsovereenkomst niet is beëindigd (door mededeling werknemer). Veroordeling tot betaling loon tot einde van rechtswege, met restant vakantietoeslag en -dagen, plus transitievergoeding.
 28. Studiekostenbeding onder oude recht. Beding voldoet aan de eisen daaraan gesteld in de jurisprudentie. Naar maatstaven r&b onaanvaardbaar om werknemer aan het beding te houden en opleidingskosten te verrekenen. Veroordeling tot terugbetaling.
 29. Arbeidsrecht WWZ. 7:611 BW. Ontbinding e-grond. Werknemer was gehouden om aan werkgever alle informatie te verschaffen over nevenwerkzaamheden die mogelijk zouden kunnen leiden tot een belangenverstrengeling opdat werkgever daarover zelf een oordeel kan vormen en heeft structureel en verwijtbaar niet aan deze verplichting voldaan.
 30. Standaard CAO; niet geregelde kwestie; 6:248 BW
 31. Ernstig verwijtbaar handelen werkgever – miskenning dat passende arbeid de nieuw bedongen arbeid is geworden - billijke vergoeding bij aansluitend vinden van nieuwe baan.
 32. Vernietiging ontslag op staande voet. Ontbinding op e-grond. Niet voldoen aan redelijke instructie om taak uit te voeren. Gezien duur en meerdere kansen die werknemer heeft gekregen om te voldoen ook ernstig verwijtbaar. Geen vergoedingen.
 33. Wwz. Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd van rechtswege geëindigd. Toekenning transitievergoeding en uitbetaling van opgebouwde doch niet genoten vakantiedagen. De schadevordering van werkgever op werknemer kan binnen het bestek van het in deze zaak gevoerde (verrekenings)verweer niet worden vastgesteld.
 34. Arbeidsrecht, Wwz. Kantonrechter heeft arbeidsovereenkomst tijdens arbeidsongeschiktheid ontbonden wegens ernstig verstoorde verhoudingen. Die g-grond is niet betwist, maar werknemer wil billijke vergoeding. Hof oordeelt, anders dan kantonrechter, dat opzegverbod tijdens ziekte nog gold omdat er na onderbreking een nieuwe ziekteperiode is gaan lopen. Daarom recht op 100% loon. Maar ontbindingsv...
 35. Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer. De werknemer wordt niet te werk gesteld en ontvangt geen loon. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. De werkgever wordt veroordeeld om het achterstallige loon, vakantiegeld en de transitievergoeding te betalen.
 36. Dertiende maand. Al dan niet vast onderdeel loon. Betaling bij ziekte.
 37. Een werknemer van een PI is betrokken bij een incident met een gedetineerde waarbij de werknemer geweld heeft gebruikt. Het gebruik van geweld tegen een gedetineerde is tegen onder andere de geldende gedragscodes van DJI omdat dit binnen een PI tot spanningen kan leiden tussen gedetineerden en het in de PI werkzame personeel. Dit kan de orde verstoren en kan gevaarlijk zijn. De werknemer heeft...
 38. Arbeid. Ontbinding. Dringende reden. Meegenomen en “gebruikte” schoenen en gefalsificeerde handtekening.
 39. Arbeid. Verklaring voor recht dat het verleende ontslag op staande voet nietig is. Geen dringende reden.
 40. Arbeid. Ontbinding. Piloot. Sprake van gewijzigde omstandigheden die zowel aan de werkgever als aan de werknemer zijn te wijten en voor rekening van beide dienen te komen
 41. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de d-grond, de g-grond dan wel de i-grond. Hoogte van de transitievergoeding, een billijke vergoeding en de wettelijke verhoging over achterstallig salaris.
 42. KG; loonvordering; niet verrichten arbeid?; artikel 7:628 BW
 43. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen van de werknemer. Daarbij wordt een transitievergoeding toegekend, omdat geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer.
 44. Arbeidsongeval. Letsel ontstaan in de uitoefening van werkzaamheden? Zorgplicht werkgever ex art. 7:658 BW; voldoende veiligheidsmaatregelen? Deskundigenonderzoek.
 45. Ontslag op staande voet na slaan, duwen en bedreigen van collega. Verzoek nogmaals horen getuige in hoger beroep. Billijke vergoeding.
 46. opheffing loonopschorting en loonstop ten aanzien van een zieke werknemer. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2023:143)
 47. afwijzing verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst wegens opzegverbod tijdens ziekte. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2023:144)
 48. ontbinding aok verstoorde arbeidsverhouding. opzegverbod (OR-lidmaatschap) niet van toepassing. Sociale onveiligheid. Pestgedrag. onwerkbare situatie. herplaatsingsplicht.
 49. Arbeidsrecht. Overgang van onderneming; art. 7:663 BW; Richtlijn 2001/23/EG. In hoeverre dient bij vervreemder opgebouwde senioriteit door verkrijger te worden gehandhaafd?
 50. Een advocaat-stagiaire heeft de driejarige beroepsopleiding advocaten doorlopen op het kantoor van werkgever. Al tijdens de opleiding zijn bij werkgever twijfels ontstaan over de vraag of de werknemer wel beschikt over de voor de functie van advocaat vereiste sociale antenne. Beide partijen hebben hieraan gewerkt, maar het resultaat is volgens werkgever onvoldoende. Daarom is aan de medewerker...