Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsregels.nl

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. Ontslag op staande voet vernietigd. Alcoholverslaving. Ontslag wegens ziekte.
 2. Loonvordering wegens te weinig betaald loon met overurenvergoeding en weekendtoeslag. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2019:2808, ECLI:NL:RBOBR:2019:978 en ECLI:NL:RBOBR:2019:1834.
 3. ontbinding arbeidsovereenkomst; geen voldragen grond tav disfunctioneren, wel sprake van een verstoorde arbeidsverhouding
 4. Eindvonnis
 5. tussenvonnis
 6. Wn vordert nakoming vso; betaling salaris tot bepaalde einddatum. Vlgns Wg geldt door gewijzigde wetgeving over de AOW-leeftijd inmiddels een eerder gelegen einddatum. Haviltex, redelijkheid en billijkheid, onvoorziene omstandigheden.
 7. ontslag op staande voet niet rechtsgeldig; toekenning gefixeerde schadevergoeding; geen transitievergoeding; geen billijke vergoeding; ernstig verwijtbaar handelen werknemer
 8. Geen sprake van (ernstig) verwijtbaar handelen van kapitein die naakt recreeert en zich laat masseren aan boord. Ook geen ontbinding op de g-grond / i-grond.
 9. Wedertewerkstelling toegewezen. Geen zwaarwegende belangen die non-actiefstelling rechtvaardigen. Ook rectificatie van eerdere berichtgeving aan collega's
 10. Arbeid. Ontbinding. Positief drugstest. Geen dringende reden, maar wel sprake van een gewichtige reden.
 11. Arbeid. Voorwaardelijke ontbinding; ontslag op staande voet; Dringende reden; oplichting; Werkgever behoeft niet te dulden dat haar medewerker zich schuldig maken aan oplichting jegens haar.
 12. Arbeid. Wwz. Ontbinding op de g-grond (7:669 lid 3 sub g BW) is ten onrechte toegewezen. Aan werknemer wordt een billijke vergoeding ex artikel 7:683 lid 3 BW van € 50.000 toegekend. Begroting billijke vergoeding.
 13. Arbeidsrecht WWZ, WNRA, volgens de gemeente heeft de ambtenaar zich tijdens carnaval ongepast gedragen jegens een stagiaire; bewijsopdracht
 14. Werkgever heeft, door aan het einde van de proeftijd, de arbeidsovereenkomst met werknemer op te zeggen, niet in strijd gehandeld met de Wgbh/cz of het goed werkgeverschap. Geen recht op een billijke vergoeding.
 15. Arbeidsrecht WWZ. Vervolg op http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:3817 en op http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:1641
 16. Ongelijke behandeling met betrekking tot gelijke arbeid en gelijke omstandigheden. Verzoek tot uitbetaling van het ontbrekende gedeelte van het salaris wordt toegewezen.
 17. De werknemer is op goede gronden op staande voet ontslagen – Handelen in strijd met handboek – Nuttigen alcoholische dranken onder werktijd.
 18. Kort geding. Nakoming relatiebeding.
 19. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Zelfstandig opdrachtnemer (zzp-er). Vraag of op opdrachtgever verzekeringsplicht verkeersongevallen rust.
 20. Kort geding. Afwijzing vordering tot wedertewerkstelling nadat ontbindingsverzoek van de werkgever is afgewezen.
 21. Het gaat in deze zaak om de vraag of sprake is van een ontslag op staande voet, gegeven door verweerder aan verzoeker, of van een ontslagname door verzoeker. Oordeel: verzoeker heeft niet zelf ontslag genomen. Geen rechtsgeldig ontslag op staande voet.
 22. verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, ontbinding op de h-grond is afgewezen, omdat niet is gebleken van een structureel en onoplosbaar verschil van inzicht over de wijze waarop de werknemer haar functie uitoefende. Ontbinding op g-grond is toegewezen. Billijke vergoeding wordt eveneens toegewezen, omdat de verstoorde arbeidsverhouding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen...
 23. Vergoeding voor overwerk internationaal vrachtwagenchauffeur in dit geval geen onderdeel vakantieloon.
 24. Concurrentiebeding is niet zwaarder gaan drukken, omdat van promotie feitelijk nog geen sprake was. Onvoldoende aannemelijk dat overstap leidt tot aantasting bedrijfsdebiet. Belangenafweging leidt dus tot schorsing concurrentiebeding. Opzegging arbeidsovereenkomst is eenzijdige rechtshandeling waarop alleen met instemming van werkgever kan worden teruggekomen.
 25. Ontslag op staande voet wegens drugsgebruik in bedrijfsbus, getuigen horen
 26. Wwz. Ontbinding op de g-grond. Werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld. Billijke vergoeding toegekend.
 27. Arbeidsovereenkomst - ontbindende voorwaarde - geen dringende reden - loon - loonmatiging - vakantiedagen - voorwaardelijke ontbinding
 28. Vordering wegens te late uitbetaling vakantiedagen afgewezen. De woorden 'bij uitdiensttreding' in het regelement kunnen niet zo worden uitgelegd dat de vakantiedagen uiterlijk op de einddatum van de arbeidsovereenkomst moeten worden betaald.
 29. Komen kosten voortijdige beëindiging leaseovereenkomst voor rekening ex-werknemer? Ex-werkgever toont (alsnog) aan voldaan te hebben aan de zorgplicht jegens de ex-werknemer bij de afwikkeling met de leasemaatschappij. Ex-werkgever toont verder alsnog aan wél te hebben voldaan aan de inlichtingenplicht voorafgaand aan het sluiten van de leaseovereenkomst. Kantonrechter komt terug op aankondigin...
 30. arbeidsrecht. Loondoorbetalingsverplichting i.v.m. Orkaan Irma en Covid-19
 31. Kort geding loonvordering afgewezen.
 32. Voorwaardelijk verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst statutair bestuurder. Analoge toepassing 15-april arresten
 33. arbeidsongeschiktheid; passende arbeid
 34. Kort geding; vordering tot schorsing non-concurrentiebeding en schadevergoeding; het belang van werkgever dat non-concurrentiebeding beoogt te beschermen, doel en strekking van het beding; belangenafweging.
 35. Art. 7:681 (oud) BW. Na bewijslevering is niet komen vast te staan dat werkgever werknemer, gezien diens rugklachten, te zwaar heeft belast. Niet is gebleken dat werkgever ongeoorloofde druk op werknemer heeft uitgeoefend om weer aan het werk te gaan of om deel te nemen aan een mediationtraject. Mede gezien de overige omstandigheden van het geval wordt de vordering tot schadevergoeding wegens k...
 36. Aanspraak chauffeur op vakantieloon over vergoeding voor gewerkte overuren in de periode tot en met december 2018. Artikel 7:639 BW; CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Uitleg HvJEU Williams en HvJEU Hein. Toewijzing.
 37. Arbeidsrecht; bewijs arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet geleverd
 38. De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om naar eigen keuze een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te bewerkstelligen via een opzegging op grond van artikel 7A:1615g BW (en na verkregen toestemming van de Directeur) dan wel via een ontbinding op grond van artikel 7A:1615w BW. In het geval er sprake is van een collectief ontslag is de werkgever niet verplicht om de weg via de Directeur te...
 39. De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om naar eigen keuze een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te bewerkstelligen via een opzegging op grond van artikel 7A:1615g BW (en na verkregen toestemming van de Directeur) dan wel via een ontbinding op grond van artikel 7A:1615w BW. In het geval er sprake is van een collectief ontslag is de werkgever niet verplicht om de weg via de Directeur te...
 40. Niet rechtsgeldig beëindigde arbeidsovereenkomst door werkgever. Transitievergoeding.
 41. nietig proeftijdbeding, billijke vergoeding
 42. Geoordeeld wordt dat Nederlands recht en de Nederlandse cao van toepassing zijn op Roemeense vrachtwagenchauffeurs die in dienst waren van een Tsjechische zusteronderneming van een in Nederland gevestigd vervoersbedrijf. Vonnis na bewijslevering.
 43. Is ontslag op staande voet rechtsgeldig? Kan werknemer een verwijt worden gemaakt van dringende reden gelet op beweerdelijke verslavingen? Recht op transitievergoeding? Zodanige verslavingen die maken dat niet ernstig verwijtbaar is gehandeld? Benoeming deskundige.
 44. Verboden onderscheid. Werkgever niet geslaagd in tegenbewijs.Reden voor beeindiging (onvoldoende beschikbaarheid) hing samen met zwangerschap werknemer. Billijke vergoeding van € 40.000,- bruto voldoet aan vereiste van reele en effectieve compensatie.
 45. Ontbinding wegens disfunctioneren. Disfunctioneren aannemelijk gemaakt. Werknemer weigert zich neer te leggen bij de door de werkgever voorgeschreven werkwijze omdat die in strijd zou zijn met diverse basisregels in de IT. Wel transitievergoeding, geen billijke vergoeding.
 46. WWZ. Ontslag op staande voet. Art. 7:683 lid 3 BW. Dringende reden. Toepassing maatstaf ECLI:NL:HR:2014:3126. Geen billijke vergoeding. Ook niet ex art. 7:681 of 672 BW. Ernstig verwijtbaar handelen werknemer. Geen transitievergoeding. Niet namarebo.
 47. Herstelbeslissing
 48. Arbeid. Werknemer in dienst van het Land. Redelijke uitleg van de arbeidsovereenkomst brengt niet met zich dat daaruit volgt dat de Vakantieverordening niet van toepassing is op de arbeidsovereenkomst.
 49. Arbeid. Ontbinding arbeidsovereenkomst met toekenning van een ontbindingsvergoeding.
 50. Arbeid. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen