Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsregels.nl

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. Afwikkeling arbeidsovereenkomst Overuren, aanzegvergoeding 7:668 lid 1 BW, vakantiedagen
 2. Schorsing concurrentiebeding. Matiging concurrentiebeding.
 3. Ontbinding op grond van artikel 7:669 lid 3 sub h BW toegewezen. Illegaliteit / niet beschikken over een terwerkstellingsvergunning.
 4. Arbeidsrecht WWZ. Ontslag bestuurder van een stichting op de h-grond. Geen marginale toetsing bestuursbesluit.
 5. Arbeidsrecht WWZ. Ontslag op staande voet na weigering te re-integreren is een te zware sanctie omdat verlies van recht op loon al een heel zware sanctie is.
 6. Ontslag op staande voet na ziekmelding wordt vernietigd omdat een dringende reden voor de werkgever ontbreekt. Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd. Werkgever wordt veroordeeld tot doorbetaling salaris en vakantiebijslag tot einde arbeidsovereenkomst.
 7. Ontbindingsverzoek primair op grond van (ernstig) verwijtbaar handelen. Gesteld verwijtbaar handelen onvoldoende bewezen. Werkgever krijgt bewijsopdracht.
 8. Werkgever niet (op grond van art 7:658, 7:611 of 6:162 BW) aansprakelijk voor schade werknemer als gevolg van burn-out en depressie. Geen bewijs voor schadelijke werkomstandigheden (pesten, intimidatie, vernederingen) en geen schending zorgplicht werkgever.
 9. Verzoek herstel arbeidsovereenkomst danwel billijke vergoeding na opzegging met instemming UWV afgewezen. Geen opzegging in strijd met art 7:669 BW en geen overtreding wederindiensttredingsvoorwaarde, ondanks aanbod onder slechtere voorwaarden.
 10. Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat werknemer tijdens de nachtdienst in slaap is gevallen en de taken op de centrale post niet dan wel niet volledig heeft uitgevoerd. De kantonrechter oordeelt dat werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim, maar dat dit in de gegeven omstandigheden niet tot ontbinding leidt. Aan het einde van de nachtdienst is de...
 11. Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat werknemer tijdens de nachtdienst in slaap is gevallen en de taken op de centrale post niet dan wel niet volledig heeft uitgevoerd. De kantonrechter oordeelt dat werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim, maar dat dit in de gegeven omstandigheden niet tot ontbinding leidt. Aan het einde van de nachtdienst is de...
 12. Verweerder (werkgever) niet in procedure verschenen. Verzoeken werknemer tot betaling gefixeerde schadevergoeding, eindafrekening en transitievergoeding toegewezen.
 13. Arbeidsrecht. Wwz. Overgangsregeling van art. XXII lid 7 Wwz jo. art. 2 lid 1 Besluit overgangsrecht transitievergoeding. Afwijking van collectieve regeling. Proceskosten (art. 237 Rv).
 14. Arbeidsrecht. Belemmeringsverbod van art. 9a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en art. 6 lid 2 Richtlijn 2008/104/EG (Uitzendrichtlijn). Is belemmeringsverbod ook van toepassing indien zzp’er op basis van overeenkomst van opdracht met uitzendbureau ter beschikking wordt gesteld aan inlener? Is hoedanigheid waarin arbeidskracht door uitzendbureau aan inlener ter beschikkin...
 15. Ontslag op staande voet na discussie over opgenomen verlof. De werkgever meent dat de werknemer geen toestemming had gevraagd en/of gekregen. Werknemer diende de desbetreffende dag een taakstraf uitvoeren. De kantonrechter is van oordeel dat verweerder als goed werkgever in redelijkheid eraan diende mee te werken dat de werknemer de taakstraf, door middel van het opnemen van verlof, kon uitvoeren.
 16. vergoeding bij ontbinding arbeidsovereenkomst
 17. ontbinding arbeidsovereenkomst
 18. vordering doorbetaling loon
 19. Ontbinding bij ernstig verwijtbaar handelen werkgever, (geen) volledige advocaatkosten?
 20. Ontslag op staande voet houdt stand. Verzoek van werknemer om vergoedingen afgewezen.
 21. Arbeidsrecht WWZ. Arbeidsovereenkomst op goede gronden ontbonden wegens verstoorde arbeidsrelatie (g-grond). Geen sprake van verval van functie wegens bedrijfseconomische omstandigheden (a-grond). Ernstig verwijtbaar handelen werkgever. Vaststelling billijke vergoeding.
 22. Mondelinge opzegging door de werknemer van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet komen vast te staan/beschikkingen van de kantonrechter worden bekrachtigd Arbeidsrecht WWZ.
 23. Vervolgbeslissing mbt ontslag op staande voet bediende benzinepomp wegens het nuttigen producten uit de shop zonder te betalen
 24. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Verstoorde verhouding. Geen herplaatsing. Geen zelfinzicht werknemer met betrekking tot houding en gedrag.
 25. Arbeidsrecht WWZ. ontslag op staande voet; onverwijldheid; werkgever moet ex art. 22 Rv onderzoeksgegevens in het geding brengen (camerabeelden en kassaregistratie)
 26. Arbeidsrecht. De ex-werkgever komt geen beroep op verrekening toe, zodat het loon ten onrechte niet is uitbetaald. Geen recht op een transitievergoeding na ontslag door de werknemer, omdat een overwegend causaal verband ontbreekt.
 27. Verzoek billijke vergoeding danwel herstel na opzegging met toestemming UWV afgewezen. Geen opzegging in strijd met art 7:669 lid 3 BW en geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever waardoor herstel van de arbeidsovereenkomst redelijkerwijs onmogelijk is geworden.
 28. Ontslag op staande voet rechtsgeldig. Werkneemster heeft kerntaak om veilige werkomgeving voor demente bewoonster te creëren, ernstig verzaakt. Ontslag ook onverwijld gegeven. Korte tijd voor zorgvuldigheid onderzoek gerechtvaardigd.
 29. Ontslag op staande voet rechtsgeldig. Werkneemster heeft kerntaak om veilige werkomgeving voor demente bewoonster te creëren, ernstig verzaakt. Ontslag ook onverwijld gegeven. Korte tijd voor zorgvuldigheid onderzoek gerechtvaardigd.
 30. Faillietverklaring werkgever op dag van mondelinge behandeling. Verifieerbare vorderingen geschorst ex art 29 Fw, niet-verifieerbare vordering behandeld. Ontslag op staande voet ongeldig.
 31. Ontbinding wegens (ernstig) verwijtbaar handelen werknemer. Werknemer heeft stelselmatig geweigerd een mondkapje te dragen tijdens de werkzaamheden. Redelijke, noodzakelijke verzoeken werkgever. Geen transitievergoeding toegekend en arbeidsovereenkomst wordt per direct beëindigd.
 32. kort geding; loonvordering; spoedeisend belang
 33. loonvordering; spoedeisend belang
 34. vernietiging opzegging; statutair bestuurder
 35. Vernietiging ontslag op staande voet. Ontslag op staande voet is niet rechtsgeldig gegeven. Werkgever heeft werknemer niet tijdens, maar ook niet na het gesprek waarin ontslag op staande voet is verleend, in de gelegenheid gesteld om te reageren op hetgeen aan het ontslag op staande voet ten grondslag is gelegd. Gezien de positie van werknemer binnen de organisatie en de aard van de aantijginge...
 36. Arbeidsrecht. Verzoek ontbinding. Primair op e-grond, subsidiair g-grond. Afgewezen. Samenloop van omstandigheden. Opzet of onwil bij werknemer niet gebleken. Situatie niet zodanig dat van werkgever niet gevergd kan worden de overeenkomst voort te zetten.
 37. Arbeidsrecht WWZ: ontbindingsverzoek werkgever door kantonrechter toegewezen ; geen sprake van opzegverbod bij ziekte in de gegeven omstandigheden ; wel sprake van ernstig en duurzaam verstoorde verhouding (g-grond) ; geen sprake van ernstige verwijtbaarheid werkgever ; geen recht op (overige) vergoedingen ; bekrachtiging beschikking kantonrechter.
 38. ontslagname of ziekmelding? Verplichtingen eigen risicodrager Ziektewet bij ziekmelding binnen 4 weken na uitdiensttreding. Vorm van ziekmelding
 39. Werknemer zegt arbeidsovereenkomst op met onmiddellijke ingang. Dringende reden ontbreekt. Werkgever vordert gefixeerde schadevergoeding (7:677 lid 4 BW), betaling teveel opgenomen vakantie-uren en salaris over niet gewerkte dagen.
 40. Verval aanspraken weknemer op voorwaardelijk pensioen. Werkgever aansprakelijk vanwege niet nakoming toezegging en handelen in strijd met goed werkgeverschap.
 41. ‘Non-Seafarers Work Clause’. Vervolg van hof Den Haag 16 februari 2021 (ECLI:NL:GHDHA:2021:695), waarbij het hof in kort geding nadere mondelinge behandeling op ruime termijn heeft bepaald met het oog op meer duidelijkheid over ontwikkeling van Corona-pandemie
 42. Ontbinding wegens ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsrelatie. Geen ernstig verwijtbaar handelen werkgever.
 43. Arbeidszaak, Wwz. Opzegverbod bij ziekte. Heeft werkgever bewust aangestuurd op verstoorde arbeidsverhouding? Geen ernstige verwijtbaarheid werkgever.
 44. (Gedeeltelijke) vernietiging relatiebeding en boetebeding. Uitleg relatiebeding en belangenafweging.
 45. Werkgever is wettelijke verhoging (artikel 7:625 BW) verschuldigd wegens te late betaling van het loon.
 46. Inschaling functie; kern van het geschil is de vraag per wanneer eisers gehonoreerd dienen te worden volgens de (hogere) functieclassificatie; partijen krijgen de gelegenheid zich erover uit te laten welke taken en bevoegdheden er per 14 april 2014 zijn bijgekomen, tot welke puntentelling die taken en bevoegdheden aanleiding geeft en hoe die puntentelling is opgebouwd. Kantonrechter overweegt e...
 47. Inschaling functie; het komt uiteindelijk voor rekening en risico van werkgever dat op bepaalde onderdelen niet meer is vast te stellen hoe de functie in januari 2012 werd ingevuld, nu de teamleiders de functie inschaling (ook) toen al of kort daarna bij werkgever hebben aangekaart.
 48. Arbeidsrecht. Opzegging arbeidsovereenkomst door arbeidsongeschikte werknemer met psychische klachten; onderzoeksplicht werkgever; art. 3:34 BW. Aannemelijkheid dat werknemer op zijn opzegging zou zijn teruggekomen; causaal verband. Uitleg rechterlijke uitspraak.
 49. eindvonnis. Financiële afrekening tussen advocaten na einde dienstverband: o.m. toevoegingsvergoeding en bonus.
 50. Werkneemster mocht vertrouwen op de mededelingen van haar leidinggevende met betrekking tot het aanbieden van een vast dienstverband voor een andere functie. De vorderingen van werkneemster worden toegewezen.