Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsregels.nl

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. Sint Maarten. Eenzijdige, tijdelijke aanpassing van arbeidsvoorwaarden piloten door werkgever ivm Covid-pandemie - werktijd-/salariskorting van 25% over de periode 1 juli 2020 tot 1 november 2021 - beoordeling obv goed werkgever-/werknemerschap (Stoof/Mammoet) - betekenis Tijdelijke Landsverordening normering topinkomens en aanpassing arbeidsvoorwaarden bij (semi) publieke sector entiteiten – g...
 2. Vernietiging onterecht gegeven ontslag op staande voet en toewijzing loonvordering.
 3. Berusting in onterecht ontslag op staande voet. Gefixeerde vergoeding, transitievergoeding en billijke vergoeding toegewezen.
 4. Berusting in onterecht ontslag op staande voet. Gefixeerde vergoeding, transitievergoeding en billijke vergoeding toegewezen.
 5. mondelinge uitspraak. Kantonrechter bevoegd van geschil kennis te nemen. Bestuurder is geen statutair bestuurder maar titulair 'director'
 6. ontbinding (na afwijzing UWV) afgewezen omdat noodzaak voor verval functie onvoldoende is onderbouwd.
 7. schorsing concurrentiebeding, geen te beschermen belang werkgever tegenover belang van werknemer bij overstap naar nieuwe werkgever.
 8. Arbeidsrecht. Aansprakelijkheidsrecht. Procesrecht. Aansprakelijkheid werknemer voor aan werkgever toegebrachte schade (art. 7:661 BW). Toepassing maatstaf van art. 7:661 lid 1 BW (opzet of bewuste roekeloosheid) in verhouding tussen werknemer en aan werkgever gelieerde vennootschappen voor wie werknemer eveneens werkzaamheden verrichtte. Oordeel dat werkgever onvoldoende concreet onderbouwde s...
 9. Arbeidsrecht Wwz, tussenbeschikking. Tussentijdse beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van een jaar. Werknemer verzoekt onder andere een vergoeding wegens onregelmatige opzegging, gelijk aan het loon tot de einddatum. Volgens werkgever is sprake van een ontslag tijdens de proeftijd en heeft werknemer een ontslagbrief ondertekend. Het hof laat werkgever toe om de origin...
 10. Ontbindingsverzoek werkgever op e-grond. Geen verweer. Ktr wijst verzoek toe, geen transitievergoeding, geen opzegtermijn. Ernstige verwijtbaarheid wn. Slechte bereikbaarheid, moeilijk aanspreekbaar op gedrag, naast zeer hoog brandstofgebruik lease-auto.
 11. Werknemer naast directeur ook zelfstandig ondernemer en concurrent werkgever. Samenwerkingsafspraken tussen partijen. Ontbinding op e-grond. Toepassing artikel 7:686a lid 10 BW, splitsing nevenverzoeken.
 12. Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst afgewezen. Disfunctioneren onvoldoende onderbouwd. Niet behalen targets is onvoldoende om disfunctioneren aan te nemen. Werkgever moet ook onderbouwen dat targets redelijk zijn en dat daarvoor een realistische termijn is gesteld.
 13. Omgang beroepschrift aangepast binnen geboden hersteltermijn en buiten beroepstermijn. Grieven feitelijk niet geweigerd. Appellant ontvankelijk
 14. vervolg op tussenarrest https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2022:1854
 15. Arbeidsrecht WWZ. Onduidelijke arbeidsvoorwaarden, ten onrechte doorgevoerde eenzijdige wijziging en onterecht opgelegde loonstop maken dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Terechte ontbinding op de g-grond waaraan ook de werknemer in enige mate heeft bijgedragen. Vaststellen arbeidsomvang, loon, recht op betaling vakantiedagen tot aan de verjaringstermijn.
 16. Ontslag op staande voet wegens veelvuldig te laat komen rechtsgeldig.
 17. WWZ; beroep tegen deelbeschikking tijdig?; hoogte achterstallig loon
 18. WWZ; schending wederindiensttredingsvoorwaarde
 19. EJ. Arbeid. Ontbinding. In dit geval is de wijziging van omstandigheden aan zowel de werknemer als aan de werkgever te wijten.
 20. BV afwijzen;voldoende duidelijk dat verzoekster een weloverwogen keuze heeft gemaakt door in dienst te treden bij verweerster en het ondernemerschap prijs te geven. Zij is tot tweemaal toe zelf akkoord gegaan met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 21. Geschil tussen VMBO-vakdocent economie en een onderwijsgroep. De in 2019 wegens ‘examenfraude’ ontslagen docent, wiens strafontslag in 2022 door de bestuursrechter onterecht is geoordeeld, vordert in kort geding wedertewerkstelling, loonbetaling en rehabilitatie. Verhouding tussen dit kort geding en de eerdere rechterlijke procedures die op het strafontslag zijn gevolgd. Risicoregeling van de a...
 22. kort geding werknemer, erkenning werkgever verschuldigdheid, vorderingen werknemer tot betaling o.a. achterstallig loon en restant bonus worden toegewezen
 23. verzoeken wn worden afgewezen, omdat partijen in een eerder gesloten vaststellingsovereenkomst zijn overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden zou eindigen zonder toekenning van een transitievergoeding of enige andere vergoeding
 24. Arbeidsrecht, ontbinding wegens (ernstig) verwijtbaar handelen. Bewijslevering ter zake van de vraag of de werknemer geld heeft weggenomen.
 25. Arbeidsrecht. Functie-indeling
 26. Verzoek werknemer tot vernietiging ontslag op staande voet. Ktr is van oordeel dat wn door dreigende taal en intimiderende opstelling, terwijl hij was gewaarschuwd na eerdere incidenten, een dringende reden voor opzegging heeft gegeven.
 27. Afwijzing verzoek werknemer tot ontbinding arbeidsovereenkomst, omdat geen sprake is van omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve na korte tijd behoort te eindigen.
 28. Volgens werknemer is er geen sprake van een dringende reden voor ontslag op staande voet. Werknemer verzoekt om toekenning van een billijke vergoeding, alsmede een vergoeding wegens onregelmatige opzegging en een transitievergoeding. De kantonrechter is van oordeel dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is. Als dringende reden voor het ontslag op staande voet is onder andere aangevoerd da...
 29. wel of geen arbeidsovereenkomst; opzegging; billijke vergoeding
 30. Ontslag als (middellijk) statutair bestuurder betekent dat ook de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Verwijzing naar de handelsrechter. Zitting heeft (tevens) plaatsgevonden ten overstaan van de voorzieningenrechter, zodat deze vonnis kan wijzen.
 31. Toekennen bonus is een discretionaire bevoegdheid van verweerster als werkgever/opdrachtgever. Weigering bonus niet in strijd met de normen van goed werkgeverschap of met de eisen van redelijkheid en billijkheid. Geen schending gelijkheidsbeginsel.
 32. Vordering over openstaande vakantiedagen
 33. 7:678 BW, 7:673 lid 7 aanhef en onder c BW, 7:625 BW, 7: 672 lid 11 BW. Geen dringende reden ontslag op staande voet, geen ernstig verwijtbaar handelen werknemer, dus wel recht op transitievergoeding, geen wettelijke verhoging over vergoeding onregelmatig ontslag. Het hof kent een lagere billijke vergoeding toe aan werknemer dan de kantonrechter.
 34. Deelgeschil; wn van onderaannemer is op trap over pak folders uitgegleden en heeft schade opgelopen; houdt hoofdaannemer aansprakelijk; deelgeschil onnodig ingesteld; eerst moet duidelijk zijn of lamp het niet deed in trappenhuis,
 35. Arbeidsrecht. Wijziging arbeidsvoorwaarden. Verplichting van werknemer om in te stemmen met redelijk voorstel werkgever? Maatstaf van HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD1847. Verschil tussen individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden?
 36. nalevingsprocedure CAO, eenzijdige vaststelling collectieve vakantie in strijd met CAO, geen voorafgaande overeenstemming met OR, CAO Metalektro.
 37. nalevingsprocedure CAO, eenzijdige vaststelling collectieve vakantie in strijd met CAO, geen voorafgaande overeenstemming met OR, CAO Metalektro.
 38. Onregelmatige opzegging door werknemer. Werkgever heeft recht op gefixeerde schadevergoeding.
 39. Grensoverschrijdend gedrag. Internationale bedrijfscultuur. Onzorgvuldig onderzoek van de werkgever leidt tot de conclusie dat sprake is van verwijtbaar handelen aan de zijde van werkgever. Veroordeling in (een deel van) de werkelijk gemaakte proceskosten.
 40. Arbeidszaak. Verzoek om billijke vergoeding afgewezen.
 41. Vonnis in kg. Arbeidszaak. Afwijzing gevorderde verboden met het oog op handhaving geheimhoudings- en relatiebeding. Afwijzing gevorderde verstrekking / inzage in bescheiden (fishing expedition).
 42. Geen ontslagname door werknemer. Geen beëindiging met wederzijds goedvinden. Toewijzen loonvordering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar gelet op artikel 6:248 lid 2 BW.
 43. NOW-regeling overuren horeca-cao
 44. Verzoeker is op staande voet ontslagen en vordert betaling van een billijke vergoeding, vergoeding wegens een onregelmatige opzegging en transitievergoeding. De vorderingen van verzoeker worden afgewezen. Werknemer heeft veiligheidsvoorschriften overtreden. De overtreding van veiligheidsvoorschriften i.c.m. het feit dat werknemer weet dat het naleven van de voorschriften zeer belangrijk is, maa...
 45. - buschauffeur die zich met enige regelmaat verslaapt - wel verwijtbaar, maar niet érnstig verwijtbaar
 46. Ontslag op staande voet. Was werknemer wel/niet arbeidsongeschikt? Eindbeschikking na deskundigenbericht.
 47. Ontslag op staande voet. Was werknemer wel/niet arbeidsongeschikt? Benoeming deskundige.
 48. Ontbinding arbeidsovereenkomst op d-, e- of i-grond? Hof oordeelt, anders dan kantonrechter, dat er geen grond voor ontbinding is. Het of kent een billijke vergoeding van € 15.000,- bruto toe.
 49. Kort geding. Afwijking bij cao van artikel 7:668a BW is rechtsgeldig. Van rechtswege arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Loondoorbetaling tijdens ziekte. Arbeidsomvang.
 50. Arbeidsrecht, beëindiging met wederzijdse instemming, vereisten art. 7:610 BW, (non)relevantie Participatiewet-arrest (HR 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746).