Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsregels.nl

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. arbeidsongeval, 7:685 BW, eindvonnis na bewijslevering, werkgever aansprakelijk
 2. arbeidsongeval, 7:658 BW, zorgplicht werkgever, bewijslevering
 3. Arbeidsrecht. Reorganisatie. Ontslag. Is in een sociaal plan voorziene regeling over maximering van een ontslaguitkering (de ‘stimuleringsregeling’) in strijd met het verbod van leeftijdsdiscriminatie? Art. 3, onder c, en art. 7 lid 1, onder c, WGBLA. Rechtvaardiging. Legitiem doel. Passendheid. Noodzakelijkheid. Richtlijn 2000/78/EG. HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW3367 (KLM). HR 19 april...
 4. chauffeur: recht op vergoeding overuren tijdens vakantieverlof - loonbegrip artikel 7:639 BW - Cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen.
 5. Arbeidsrecht WWZ. Zijn de voorzieningen in de cao HBO gelijkwaardig aan de wettelijke transitievergoeding (artikel 7:673b lid 1 BW)?
 6. Arbeidszaak. Er is geen grond om te oordelen dat een werknemer zijn aanspraak op loondoorbetaling tijdens ziekte verliest als hij niet binnen een bepaalde termijn een deskundigenverklaring aan het Uwv vraagt. Onder omstandigheden is denkbaar dat een loonvordering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, maar dat is niet gebleken. Dat een werknemer in een laat stadium e...
 7. Arbeidsrecht WWZ. Geen ernstig verwijtbaar handelen van werkgever; verstoring van de onderlinge verhoudingen waarin werknemer zelf ook een aandeel heeft gehad.
 8. Arbeidsrecht WWZ. Ontslag op staande voet wegens liegen over contact met huisarts en eerdere incidenten niet rechtsgeldig. Billijke vergoeding.
 9. Wijziging premievrije pensioenregeling in pensioenbijdrage voor werknemers; artikel 3:305a lid 5 BW; statisch of dynamisch incorporatiebeding; welbewuste instemming; toets aan Stoof/Mammoet; hoger beroep van rechtbank Oost-Brabant 1 maart 2018 ECLI:NL:RBOBR:2018:1001
 10. Artikel 7:658 BW. Arbeidsongeval. Dakdekker valt van ladder. Werkgever heeft niet aan zorgplicht voldaan. Verklaring voor recht aansprakelijkheid werkgever toegewezen.
 11. Arbeidszaak. Het verzoek van de werknemer om toekenning van een billijke vergoeding moet worden afgewezen, omdat niet is gebleken van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.
 12. Ontslag op staande voet rechtsgeldig, afwijzing van primair verzochte vernietiging en van subsidiair verzochte billijke vergoeding en transitievergoeding.
 13. Moeten overuren en andere toeslagen mee worden genomen bij de berekening van het vakantieloon? Artikel 7:639 BW, Arbeidstijdenrichtlijn (2003/88/EG), Williams/British Airways (ECLI:EU:C:2011:588) en Hein/Holzkamm (ECLI:EU:C:2018:1018). Bewijsopdracht.
 14. Moeten overuren en andere toeslagen mee worden genomen bij de berekening van het vakantieloon? Artikel 7:639 BW, Arbeidstijdenrichtlijn (2003/88/EG), Williams/British Airways (ECLI:EU:C:2011:588) en Hein/Holzkamm (ECLI:EU:C:2018:1018). Bewijsopdracht.
 15. Moeten overuren en andere toeslagen mee worden genomen bij de berekening van het vakantieloon? Artikel 7:639 BW, Arbeidstijdenrichtlijn (2003/88/EG), Williams/British Airways (ECLI:EU:C:2011:588) en Hein/Holzkamm (ECLI:EU:C:2018:1018). Bewijsopdracht.
 16. Moeten overuren en andere toeslagen mee worden genomen bij de berekening van het vakantieloon? Artikel 7:639 BW, Arbeidstijdenrichtlijn (2003/88/EG), Williams/British Airways (ECLI:EU:C:2011:588) en Hein/Holzkamm (ECLI:EU:C:2018:1018). Bewijsopdracht.
 17. Arbeidsongeval. causaal verband. Gevolgen van latere ongevallen bij en andere werkgever zijn niet toe te rekenen aan het eerste arbeidsongeval. Geen reden voor toepassen proportionele aansprakelijkheid.
 18. EJ. Arbeid. Ontslag op staande voet. Dringende reden. ­
 19. WWZ. Ontbinding op verzoek werkgever toegewezen o.g.v. 7:669 lid 3 sub g BW. Geen verwijtbaar handelen van werknemer. Wel onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding. Vergoeding aan werknemer van € 200.000,00 o.g.v. 7:671b lid 9 sub a BW.
 20. Ontslag op staande voet wegens werkweigering/niet verrichten passende arbeid. Werknemer heeft berust. Billijke vergoeding en transitievergoeding toegewezen.
 21. WWZ. Kantonrechter heeft arbeidsovereenkomst op verzoek van werkgever ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding (‘g-grond’) en een transitievergoeding aan werknemer toegekend. Werknemer gaat in appel. In incidenteel appel brengt werkgever in dat werknemer computervredebreuk heeft gepleegd hetgeen hem pas na de beschikking van de kantonrechter bekend is geworden. Mag appelrechter dat in...
 22. Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig. Verweten gedraging onvoldoende aannemelijk geworden en niet van zodanige aard dat deze ontslag op staande voet rechtvaardigt. Verzoek vernietiging toegewezen. Geen rechtsgrond om werkgever te verplichten werknemer toe te laten tot de werkvloer in verband met einde arbeidsovereenkomst van rechtswege.
 23. Arbeidsrecht WWZ. Ontslag op staande voet. Verduistering. Beëindigingsovereenkomst, antedatering. Huurovereenkomst, recht op huurpenningen.
 24. Achterstallig loon en vakantiedagen
 25. Bewijswaardering; geen bewijs geleverd dat verzoeker zich tijdig heeft gemeld om mededeling te doen akkoord met reglement ex 7a:1613j BW
 26. Arbeidsrecht. Werknemer stelt dat werkgever arbeidsovereenkomst niet heeft voortgezet omdat zij in verwachting is en vraagt om billijke vergoeding. Afgewezen.
 27. loonvordering; ziekmelding; niet nakomen re-integratieverplichtingen door werkgever; 70% of 100% doorbetaling loon?
 28. Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet bij voorbaat. Werknemer roept te laat de nietigheid in.
 29. Contract voor duur van project zoals nader omschreven in overeenkomst. Geen uitzendbeding. Bepaling omtrent einde project te onbepaald. Einde overeenkomst wel bepaalbaar. Onregelmatige opzegging. Billijke en gefixeerde vergoeding. Advocaatkosten afgewezen
 30. toewijzing werknemersverzoek ontbinding; slapend dienstverband; vergoeding ter hoogte transitievergoeding toegewezen; billijke vergoeding afgewezen. arbeidsongeschiktheid niet veroorzaakt door handelen wg. Wg wist niet van psychische gesteldheldheid wn
 31. Kort geding. Loonvordering, vorderingen tot aanmelding pensioenfonds en afdracht pensioenpremie worden toegewezen. De gevorderde wettelijke verhoging ex art. 7:625 BW wordt op nihil gesteld vanwege financiële situatie werkgever en lopend onderzoek naar een hack van de werkgever.
 32. Kort geding. Slapend dienstverband. Werkgever wordt veroordeeld om mee te werken aan het sluiten van een vaststellings-/beëindigingsovereenkomst met een vergoeding gelijk aan de transitievergoeding berekend tot aan einde wachttijd.
 33. Kan BBL- overeenkomst als arbeidsovereenkomst worden aangemerkt of is het een stage-overeenkomst?
 34. Kort Geding. Beëindiging slapend dienstverband. De datum einde wachttijd ligt voor 1 juli 2015. Aan het door de Hoge Raad in ECLI:NL:HR:2019:1734, van 8 november 2019 gestelde criterium is pas in 2017 voldaan. Daarom wel recht op transitievergoeding.
 35. Arbeidsrecht Wwz. Werkgever weigerde ondanks verzoek werknemer om na het verstrijken van de periode van loondoorbetaling na ziekte de arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen/te beëindigen met betaling van de transitievergoeding. Strijd met goed werkgeverschap. Verwijzing naar HR 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1734. Schadevergoeding ter hoogte van de tra...
 36. Voorlopige voorziening wedertewerkstelling voorwaardelijk toegewezen, voor zover (toegewezen) verzoek tot ontbinding wordt ingetrokken. Overige vorderingen afgewezen omdat reeds in bodemprocedure is beslist.
 37. Arbeidsrechtelijk ontslag statutair bestuurder. Vennootschapsrechtelijke positie van bestuurder naar Engels recht, de 15-april arresten niet van toepassing. Arbeidsovereenkomst wordt ontbonden voor zover deze niet is geëindigd door vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit.
 38. Toekenning billijke vergoeding, vergoeding wegens onregelmatige opzegging en achterstallig loon na onterecht gegeven ontslag.
 39. Arbeidszaak. Overtreding verbod op nevenwerkzaamheden door werknemer. Heimelijk verrichten van nevenwerkzaamheden staat vast. Beroep op matiging van boete slaagt.
 40. Onterecht ontslag op staande voet van advocaat-stagiaire. Matiging gefixeerde schadevergoeding. Billijke vergoeding afgewezen.
 41. ontslag op staande voet; onverwijlld gegeven?; dringende reden? persoonlijke omstandigheden
 42. Vernietiging ontslag op staande voet - Verzoek vernietiging ontslag op staande voet toegewezen. Voorwaardelijk ontbindingsverzoek toegewezen op e-grond. Ernstig verwijtbaar handelen, geen transitievergoeding. Nevenverzoek opleidingskosten toegewezen.
 43. Arbeidsrecht. Art. 7:678 lid 1 (oud) BW. Ontslag op staande voet wegens de verkoop van restproducten (oud metaal) voor eigen gewin. Dringende reden bewezen. Was er sprake van gedogen?
 44. Ontslag op staande voet ten onrechte gegeven. Verwijten liggen in de sfeer van disfunctioneren en het ontslag is ook niet onverwijld verleend. Gefixeerde schadevergoeding en billijke vergoeding. Afrekenen verlofuren. Tegenverzoek boete afgewezen.
 45. Ontbinding arbeidsovereenkomst vanwege verstoorde arbeidsverhouding. Vanwege ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever wordt een billijke vergoeding toegekend.
 46. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de e-grond. De werknemer heeft ernstig verwijtbaar gehandeld door meerdere malen zonder bericht niet op het werk te verschijnen. De werknemer is niet verschenen in deze procedure.
 47. Zetelverdeling binnen DOR waarin twee geledingen zijn vertegenwoordigd (GOR DGBD en ORKD) op basis van getalsmatige evenredige verdeling, ook indien deze verdeling ertoe leidt dat de ene geleding de andere steeds zou kunnen overstemmen? Ratio WOR.
 48. deelgeschil, arbeidsongeval, aansprakelijkheid werkgever vastgesteld, geen schending klachtplicht werknemer
 49. Recht op transitievergoeding na beëindiging arbeidsovereenkomst in verband met intrekking toestemming als bedoeld in Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus? Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten in art. 7:673 lid 7 BW.
 50. Ontbinding arbeidsovereenkomst op de g:grond met toekenning billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen werkgever door te snel aan te sturen op beeindiging arbeidsovereenkomst.