Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsregels.nl

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. Ontbindingsverzoek werkgever na twee jaar ziekte. Direct bij kantonrechter in verband met lidmaatschap OR in verleden. Vereisten (2 jaar aog, aannemelijk geen herstel binnen 26 wk en aannemelijk geen herplaatsingsmogelijkheden binnen 26 weken) met alternatieve stukken dan WIA-beschikking aangetoond. Toewijzing verzoek.
 2. arbeidsrecht / eenzijdige opzegging door de werknemer / sprake van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring / gedeeltelijke vernietiging van de beschikking van de kantonrechter
 3. Kort geding. Staking is rechtmatig en gevraagde verbod is afgewezen. Niet uitgesloten kan worden dat deze staking, die bij een individuele werkgever plaastvindt, bijdraagt aan doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen. Geen gronden aanwezig voor beperking van dit recht. Vordering tot rectificatie van een persberciht is afgewezen. Ondanks onjuiste/onvolledige informatie...
 4. toelating tot onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden
 5. Arbeidsrecht (art. 7:611 BW). Pensioenrecht; voorwaardelijke indexatieverplichting in pensioenovereenkomst (art. 13 Pw). Kunnen goed werkgeverschap of redelijkheid en billijkheid meebrengen dat werkgever gehouden is werknemer te compenseren voor verslechtering van kans op indexering ('indexatieperspectief')?
 6. Arbeidsrecht. Goed werkgeverschap (art. 7:611 BW). Naheffing inkomstenbelasting van in buitenland woonachtige vliegers. Had luchtvaartmaatschappij waarschuwings- of informatieplicht t.z.v. wijziging van belastingverdrag waardoor vliegers in Nederland belastingplichtig werden?
 7. Wnra. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsverhouding. Billijke vergoeding.
 8. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 9. Kort geding. Opheffen leidinggevende functie. Werknemer vordert veroordeling werkgever om hem weer in staat te stellen zijn leidinggevende functie te verrichten. Kantonrechter wijst de vordering toe. Voorshands aannemelijk dat werknemer een leidinggevende functie heeft en dat een zwaarwegend belang van de werkgever bij eenzijdige wijziging van de functie ontbreekt.
 10. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Vordering afgewezen. Zonder nadere bewijsvoering komt niet vast te staan dat er een zorgvuldige drugtestprocedure is gevolgd. Dat de werkgever om voor haar moverende redenen alle vertrouwen is verloren in de werknemer zoals door haar gesteld komt en blijft voor haar rekening en risico en levert naar objectieve maatstaven geen grond op voor ontbinding van d...
 11. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Vordering toegewezen. Werknemer heeft zich verschillende keren schuldig gemaakt aan ongeoorloofd verzuim en heeft voorts de ziektemeldingsprocedure geschonden.
 12. Afwikkeling dienstverband. Arbeidsongeschiktheid. Heeft eiseres aanspraak op een bonus of betreft het een gratificatie? Discretionaire bevoegdheid werkgever? Berekening bonus. Voorverlenging? Heeft eiseres een te lage transitievergoeding ontvangen? Vergoeding niet genoten vakantie-uren of zijn deze vervallen?
 13. Ontbinding arbeidsovereenkomst op de e-grond door hanteren ontoelaatbare verkoopmethode. Voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding behoort provisie tot het loon van artikel 2 'Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding' in samenhang met artikel 5 'Regeling looncomponenten en arbeidsduur'.
 14. Toewijzing werknemersverzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst. Toekenning transitievergoeding en billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.
 15. Verzoek tot onder meer betaling (aanvulling) op transitievergoeding en billijke vergoeding ex artikel 7:682 lid 1 aanhef en onder b BW.
 16. Werknemer heeft geen schade geleden door de wijze van uitbetaling van de reiskosten via IKB budget en IKAP
 17. Arbeidsrecht WWZ. Geen sprake van dringende reden voor ontslag op staande voet, zodat sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de kant van werkgever. Aan werknemer komen de transitievergoeding, billijke vergoeding en vergoeding wegens onregelmatige opzegging toe en werkgever kan geen rechten ontlenen aan concurrentiebeding.
 18. Arbeidszaak. Proeftijdontslag. De werkgever mocht een proeftijd overeenkomen in de laatste arbeidsovereenkomst van de werknemer, omdat sprake was van duidelijke andere verantwoordelijkheden in de zin van artikel 7:652 lid 6 sub b BW. Afwijzing.
 19. Arbeidszaak. WWZ. Ontbindingsverzoek wegens een verstoorde arbeidsverhouding (de g-grond) toegewezen. Wet bescherming klokkenluiders. Niet voldaan aan vereisten artikel 7:658c BW (oud). Verzoek toekenning billijke vergoeding afgewezen.
 20. Arbeidsrecht. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst toegewezen nu werkgever, na meerdere procedures en langdurige non-actiefstelling, zeer volhardend is in beëindiging; verdisconteerd in hoogte billijke vergoeding.
 21. Arbeidsrecht. Verzochte ontbinding van arbeidsovereenkomst met HR-manager toegewezen op grond van gewijzigde omstandigheden. Billijke vergoeding, gelet op deels gegronde verwijten en periode van non-activiteit, berekend aan de hand van kantonrechtersformule met correctiefactor 0,5.
 22. Arbeidsrecht. Verzochte ontbinding van arbeidsovereenkomst met Head Internal Audit afgewezen; door werkgever bij elkaar geraapte verwijten vinden geen grondslag; onvoldoende gebleken van een verstoorde arbeidsrelatie. Verzoek wedertewerkstelling op straffe van dwangsommen toegewezen. Gebrekkige en ondeugdelijke procesvoering zijdens werkgever.
 23. Werknemer is op staande voet ontslagen wegens bedreiging van familie van werkgever die in auto langsreden. Anders dan de kantonrechter oordeelt het hof dat er geen dringende reden is. Werknemer kampte met psychische problemen, werd dagelijks gefilmd vanuit de auto van de familie en spanningen in familieverhoudingen liepen op. Werkgever heeft onvoldoende gedaan om dit te beletten. Toekenning va...
 24. Titel 10 van boek 7 BW zonder overgangsregeling in werking getreden op 1 oktober 2022; artikel van de minister belet geen onmiddellijke werking; op grond van artikel 7:668a lid 1 sub b BW (nieuw) geldt de onder het oude recht aangegane derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als aangegaan voor onbepaalde tijd.
 25. Werkgever verzoekt de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden op de g-grond. Het verzoek wordt afgewezen. Er is sprake van een opzegverbod tijdens ziekte en voor toepassing van artikel 7:671b lid 6 onderdeel a BW bestaat in de gegeven omstandigheden geen aanleiding omdat er geen sprake is van een voldragen ontslaggrond. Niet gebleken (en niet aannemelijk) is dat er sprake is van een zowe...
 26. Loonopschorting en loonstop arbeidsongeschikte werknemer.
 27. Onregelmatige opzegging van de arbeidsovereenkomst. De eerste vraag is of er sprake is van een arbeidsovereenkomst en wanneer deze inging (er zijn werkzaamheden voor aanvangstdatum in de overeenkomst verricht). De kantonrechter gaat mee in de stellingen van werknemer, zodat de arbeidsovereenkomst is aangegaan, eerder dan in de arbeidsovereenkomst is vermeld. Opzegging is niet rechtsgeldig. Proe...
 28. Vernietiging van het ontslag op staande voet en een vordering achterstallig loon op grond van de cao. Horeca-cao wordt niet van toepassing geacht. Geen rechtsgeldig ontslag op staande voet wegens werkweigering. Werkgever had eerst moeten waarschuwen. Overeenkomst voor bepaalde tijd, dus vergoeding wegens onregelmatige opzegging is gelijk aan het loon over de gehele arbeidsovereenkomst. Hoogte t...
 29. Arbeid. Dringende reden. Vast komt te staan dat de werknemer al eerder slapend is aangetroffen op zijn post en dat hem in dat verband vanwege de werkgever is aangezegd dat als het nog een keer zou gebeuren ontslag op staande voet zou volgen.
 30. Schriftelijkheidsvereiste uitzendbeding (artikel 7:691 lid 2 BW)
 31. Vordering tot betaling van achterstallig salaris afgewezen. Op basis van de verklaringen en gedragingen van werknemer mocht werkgever aannemen dat sprake was van instemming met de wijziging van functie en salaris.
 32. KR oordeelt dat werknemer geen ontslag op staande voet heeft genomen. Werkgeefster heeft nagelaten invulling te geven aan haar onderzoeksplicht, hetgeen voor haar rekening en risico komt. Loonvordering werknemer o.g.v. onterechte verrekening toegewezen. Wel matiging van de wettelijke verhoging daarover tot nihil. Loonvordering achterstallig salaris over twee maanden toegewezen, inclusief de wet...
 33. Ontbindingsverzoek werkgever primair wegens disfunctioneren (d-grond). Kantonrechter wijst verzoek op deze grond toe en ontbindt de arbeidsovereenkomst per 1 september 2023.
 34. Ontslag op staande voet postbezorger wegens dringende reden. Niet bezorgen post, waaronder stempassen, en werkgever hierover niet informeren, in strijd met instructies. Werknemer verzoekt verklaring voor recht dat het ontslag onterecht is en tot het toekennen van een (billijke) vergoeding. Kantonrechter wijst deze verzoeken af.
 35. Ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst; d-grond en g-grond.
 36. Kort geding. Loonvordering.
 37. Kort geding. Loonvordering.
 38. In deze zaak gaat het om een Senior Penitentiair Inrichtingswerker bij de Dienst Justitiële Inrichtingen die meerdere keren de (interne) gedragscodes heeft overtreden door (onder andere) etenswaren de inrichting in te brengen en geen gepaste afstand tot gedetineerden te houden. Geen ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de e-grond. Wel is er sprake van een verstoorde arbeidsverhouding (g-gro...
 39. De verhoging die werknemers, zonder wezenlijke uitzondering, lange tijd jaarlijks hebben ontvangen, betreft een arbeidsvoorwaarde. Werkgever mocht deze arbeidsvoorwaarde niet eenzijdig wijzigen.
 40. Ontslag op staande voet wegens het niet eerlijk zijn over de mate van arbeidsongeschiktheid en belastbaarheid houdt stand. Verzoek tot betaling transitievergoeding wordt afgewezen.
 41. WWZ. Ontslag op staande voet is ten onrechte gegeven. Dringende reden (seksuele intimidatie) is niet komen vast te staan. Herstel arbeidsovereenkomst.
 42. Loonvordering toegewezen. Werkgever betaalde al vrij snel na indiensttreding van werknemer het loon niet (tijdig). Werkgever heeft niet voldaan aan de aanzegverplichting door het schriftelijkheidsvereiste niet in acht te hebben genomen. Beroep van werkgever op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid slaagt niet. Werkgever moet ook de transitievergoeding nog betalen.
 43. Artikel 9a Waadi is ook van toepassing bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Autorijlessen zijn niet aan te merken als verplichte of noodzakelijke scholing in de zin van artikel 7:611a BW.
 44. opzegging door werkgever en geen beëindiging met wederzijds goedvinden
 45. Toekenning van een vergoeding op grond van een inleenovereenkomst, omdat de opdrachtgever binnen een jaar na de aanvang van de terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding met de uitzendkracht is aangegaan.
 46. In deze zaak gaat het om de vraag of de vaststellingsovereenkomst waarmee de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer werd beëindigd, vernietigd moet worden omdat de werknemer heeft gedwaald bij de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst. De kantonrechter is van oordeel dat er geen sprake is van onjuiste mededelingen of het verzwijgen van relevante informatie door de werkgever....
 47. Werkgever wordt veroordeeld tot betaling van de aanzegvergoeding, achterstallig salaris en vakantiegeld. Werkgever is bij de betaling van het laatste salaris ten onrechte overgegaan tot verrekening van teveel genoten verlofuren. Werkgever had er voor moeten waken dat het negatief verlofsaldo niet te groot zou worden, omdat de mogelijkheid om die uren in te lopen in de gegeven omstandigheden ste...
 48. ontslag op staande voet ten onrechte gegeven - inzetten onderzoeksbureau slechts aanvaardbaar onder zeer bijzondere omstandigheden
 49. Werknemer is op staande voet ontslagen omdat hij tijdens de uitvoering van werkzaamheden meerdere veiligheidsvoorschriften niet in acht heeft genomen. Werknemer vordert de vernietiging van het ontslag omdat hij betwist dat sprake is van een dringende reden. Werkgever beroept zich op een zerotolerancebeleid ten aanzien van de naleving van de veiligheidsvoorschriften. Naar het oordeel van de kant...
 50. Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de e-, d-, g- en i-grond. Voor zover werkneemster ten aanzien van de door werkgeefster beschreven incidenten al een verwijt kan worden gemaakt, zijn deze incidenten niet zodanig ernstig dat deze een grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst opleveren. Het verzoek tot ontbinding wordt afgewezen.