Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsregels.nl

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. Geen opvolgend werkgeverschap. Overgang voor 1 juli 2015. Dienstjaren bij vorige werkgever tellen niet mee bij berekening van de transitievergoeding. Verkeerde mededelingen van vorige werkgever kunnen niet aan nieuwe werkgever worden tegengeworpen.
 2. Wwz. Ontslag op staande voet wegens (herhaald) overtreden veiligheidsvoorschriften. Overtredingen staan vast, maar geen terecht osv. Onduidelijkheid over sanctiebeleid en uitvoering daarvan. Onvoldoende rekening gehouden met overige omstandigheden. Geen herstel dienstbetrekking maar billijke vergoeding, naast transitievergoeding.
 3. Arbeidsrecht. Concurrentiebeding. Boete betalen.
 4. kort geding concurrentiebeding; rechtsverwerking en schorsing
 5. Werknemer is niet in procedure verschenen. Toewijzing gefixeerde schadevergoeding en schadevergoeding.
 6. Niet aannemelijk is dat werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. Werknemer heeft recht op loondoorbetaling tijdens ziekte.
 7. Geen sprake van een arbeidsovereenkomst, maar van een overeenkomst van opdracht. De tussen partijen overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen niet aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst.
 8. Loonvordering van werkneemster toegewezen. Werkneemster heeft een boete verbeurd omdat zij in strijd met het geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst heeft gehandeld. De boete wordt gematigd en in mindering gebracht op het nog te betalen achterstallige loon.
 9. Een uitzendbeding of een bepaling in de cao is niet rechtsgeldig voor zover daarin is bepaald dat de uitzendovereenkomst eindigt doordat werknemer de bedongen arbeid als gevolg van arbeidsongeschiktheid niet langer kan verrichten. Sprake van opzegverbod.
 10. Einduitspraak. Bewijsopdracht niet uitgevoerd. Arbeidsovereenkomst niet geëindigd wegens ziekmelding van werknemer. Werkgever heeft niet onverschuldigd betaald. Vordering afgewezen.
 11. Vernietiging ontslag op staande voet toegewezen. Ziekte en een verstoorde arbeidsverhouding. De kantonrechter overweegt ten eerste dat in geval van het niet naleven van re-integratieverplichtingen de sancties neergelegd in artikel 7:629 BW, de loonopschorting en de loonstop, aangewezen zijn. Alleen bijkomende omstandigheden kunnen in een dergelijk geval leiden tot een geldige dringende reden v...
 12. Samenvatting: verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de werkgever op grond van artikel 7:671b lid 1 onder a gelezen in samenhang met lid 5 BW. Werknemer verschijnt niet in het geding. Toewijzing verzoek.
 13. Arbeidsrecht. Art. 7:678 BW. Ontslag op staande voet. Vernietiging ontslag en herstel arbeidsovereenkomst? Dringende reden voor werkgever? Aard en ernst gedrag werknemer; ongeoorloofde afwezigheid? Handelwijze werkgever. HR 12 februari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2849.
 14. Vernietiging ontslag op staande voet, toewijzing loonvordering, transitievergoeding en billijke vergoeding
 15. Vernietiging ontslag op staande voet, toewijzing loonvordering, transitievergoeding en billijke vergoeding
 16. voorbehoud bij beeindigingsovereenkomst, uitleg, 'muizengat'?, bevoegdheid rechter, schadeplichtigheid vanwege onvoldragen ontslaggrond?, verkeerde berekening beeindigingsvergoeding?
 17. Wet biedt geen grondslag voor verzoek tot vernietiging van toestemming UWV aan de wg om de aok wegens 2 jaar ziekte op te zeggen. Wn heeft geen belang bij herstel aok. Geen reden voor toekenning BV omdat niet gebleken is van ernstig verwijtbaar handelen. Kantonrechter geeft advocaat wn in overweging de proceskostenveroordeling ten nadele van zijn cliënt voor eigen rekening te nemen, aangezien...
 18. Werkneemster is chef-kok. Meermaals overtreden hygiëneregels. Verzoek tot vernietiging ontslag op staande voet wordt toegewezen. Tegenverzoek van werkgever om arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van (ernstig) verwijtbaar gedrag wordt ook toegewezen.
 19. Na diverse incidenten ontvangt werknemer een laatste officiële waarschuwing. Werkgever verbiedt werknemer daarna af te reizen naar Polen wegens corona (code oranje). Werknemer gaat toch en wordt vervolgens op staande voet ontslagen. Werknemer verzoekt werkgever te veroordelen tot betaling billijke vergoeding, transitievergoeding en gefixeerde vergoeding. Dit verzoek wordt afgewezen.
 20. Niet vaststaat dat het overwerk verplicht voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst, zodat bij de vaststelling van het vakantieloon de vergoeding voor overuren niet meegerekend hoeft te worden.
 21. Arbeidsrecht. Concurrentiebeding. Kort geding. Niet duidelijk wat het concurrentiebeding in dit geval tracht te beschermen.
 22. Gedaagde is als werkgeefster is niet gehouden om mee te werken aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder betaling van een transitievergoeding in de zin van het Xella-arrest.
 23. arbeidsrecht ontslag op staande voet
 24. Wwz. Reorganisatie. Functie werkneemster vervallen? Vaststellingsovereenkomst. Beroep op strijd met 7:611 BW, resp. dwaling afgewezen. Het hof oordeelt dat geen sprake is van uitwisselbare functies, maar (deels) voortgezette functies.
 25. De laatstelijke arbeidsovereenkomst van verzoeker met het Land is van rechtswege tot een einde gekomen.
 26. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Met de reorganisatie is sprake van een gewichtige reden, bestaande uit een verandering in omstandigheden.
 27. Bewijsopdracht dringende reden
 28. Arbeid. Ontslag nietig. De stap van een niet afgenomen test, die gelijk wordt gesteld met een geweigerde test kan naar het oordeel van het Gerecht niet zonder meer worden genomen, waarbij het Gerecht de situatie van een niet afgenomen test niet ziet als een niet afgenomen test maar een niet voltooide test.
 29. Arbeid. Onregelmatig ontslag.
 30. Arbeid. Tussenvonnis. Bewijsopdracht dringende reden.
 31. Arbeid. Veroordeling tot betaling achterstallig loon; Bevel tot het afgeven van de premieovereenkomst als bedoeld in de Landsverordening algemeen pensioen.
 32. Arbeid. Bevel tot het afgeven van de premieovereenkomst als bedoeld in de Landsverordening algemeen pensioen.
 33. Verstek. Vordering van werkgever tot betaling door werknemer van de vergoeding wegens onregelmatige opzegging, onverschuldigd betaald loon, vervangingskosten van niet geretourneerde bedrijfseigendommen en brandstofkosten toegewezen. De vordering tot betaling van een boete wordt afgewezen, omdat het beding waarop de werkgever zich beroept nietig is. Het beding vermeldt niet nauwkeurig wat de bes...
 34. Tussen partijen gesloten overeenkomst kwalificeert als arbeidsovereenkomst. Werkgever diende werknemer dan ook minimaal het minimumloon te betalen.
 35. Nakoming loonbetalingsverplichting op grond van vaststellingsovereenkomst. Loon wel toewijsbaar, maar gevorderde wettelijke verhoging ex. artikel 7:625 BW niet.
 36. Arbeidsconflict. Eiser vordert billijke vergoeding vanwege belemmeringen door relatiebeding in nieuwe werkomgeving. Tevens opschorting van het relatiebeding gevorderd. Vorderingen afgewezen.
 37. Arbeidsrecht. Art. 2 Wet AVV. Meerderheid van de in een bedrijfstak werkzame personen. Heeft de minister in redelijkheid tot algemeen verbindendverklaring kunnen komen? Uitleg dictum. Kan toewijzing van vordering van werknemersorganisatie alleen betrekking hebben op de werknemers die daarop aanspraak kunnen en willen maken? Betekenis van HR 19 december 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2532 en HR 22 juni...
 38. Ontbinding. Verweerder niet verschenen.
 39. Niet nakomen re-integratieverplichtingen, vso + ontbindingsbeschikking
 40. (Nietig) ontslag op staande voet wegens gefingeerde retouren. Onbetwist tweede (voorwaardelijk gegeven) ontslag op staande voet wegens bedreiging. Arbeidsrecht WWZ.
 41. Arbeidsrecht WWZ. geen dringende reden aanwezig, geen herstel arbeidsovereenkomst in hoger beroep, recht op transitievergoeding, vergoeding wegens onregelmatig ontslag en billijke vergoeding
 42. Arbeidsrecht WWZ. Het hof herstelt de arbeidsovereenkomst die eerder door de kantonrechter is ontbonden.
 43. Arbeidsrecht WWZ; opzegging in strijd met een opzegverbod geacht door als werkgever hersteld melding te verrichten zonder adequate grondslag, terwijl al loonsanctie was opgelegd; billijke vergoeding; gederfd loon.
 44. Arbeidsrecht WWZ. beoordeling van het gegeven ontslag op staande voet aan een voormalig ambtenaar; wel sprake van een dringende reden; ontslag is niet onverwijld gegeven; billijke vergoeding?
 45. Werknemer verricht geen arbeid wegens ziekte. Werkgever betaalt geen loon. Hieruit blijkt niet dat werknemer ontslag op staande voet genomen heeft. Afwijzing verklaring voor recht. Afwijzing ontbindingsverzoek en billijke vergoeding want arbeidsovereenkomst is van rechtswege geëindigd. Veroordeling werkgever tot betaling achterstallig loon. Afwijzing lijfsdwang want bij veroordeling tot betalin...
 46. Verzet tegen dwangbevel pensioenfonds. Is er hoofdelijke aansprakelijkheid voor de bestuurder artikel 23 lid 1 Wet BpF 2000. Is er sprake van een tijdige melding van betalingsonmacht? Is er sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur op grond van lid 3 en 4
 47. Vordering in kg. Reorganisatie. Toepasselijkheid en uitleg SP. Kernelementen functie / vervallen functie in de zin van het SP bij wijziging meer dan de helft van de kernelementen. Vordering onvoldoende onderbouwd. Afwijzing.
 48. Vernietiging van een ontslag op staande voet vanwege liegen over ziekte, vanwege disfunctioneren en nevenactiviteiten. De kantonrechter overweegt dat de verwijten voor zover deze zijn komen vast te staan, ook in onderlinge samenhangen bezien, geen dringende reden voor abrupte beëindiging van arbeidsovereenkomst in het leven roepen. De arbeidsovereenkomst duurt voort. Toewijzing loonvordering.
 49. artikel 7:629a lid 1 BW (deskundigenoordeel)
 50. vernietiging concurrentiebeding op grond van belangenafweging bij bestaan relatie- en geheimhoudingsbeding