Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsregels.nl

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. Ontbinding arbeidsovereenkomst op de g-grond. Werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld. Toekenning billijke vergoeding van € 50.000.
 2. Wwz. Transitievergoeding
 3. Wwz. Verzoek 7:681 BW. Geen opzegging van de arbeidsovereenkomst door werknemer. Werkgever heeft de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig opgezegd in de zin van artikel 7:671 BW: dringende reden voor onverwijlde opzegging ontbreekt, een andere minder verstrekkende maatregel had volstaan.
 4. Berusting in het op 15 oktober 2018 gegeven ontslag op staande voet. Het verzoekschrift is ruim na het verstrijken van de ingevolge artikel 7:686a lid 4 BW geldende vervaltermijnen ingediend. Het hanteren van de vervaltermijnen is volgens werkneemster in strijd met artikel 6:248 lid 2 BW (naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar). De kantonrechter volgt de werkneemster nie...
 5. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot en met 31 december 2019. Geen stilzwijgende voortzetting. Mededeling 2 januari 2020 dat werknemer niet hoeft, te komen is geen opzegging. Afwijzing verzoek tot betaling loon met ingang van 1 januari 2020 en van verzoek tot betaling gefixeerde vergoeding.
 6. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Verstoorde arbeidsverhouding.
 7. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Verstoorde arbeidverhouding.
 8. Art. 8 WAADI en ABU CAO van toepassing. Aanpassing inlenersbeloning met terugwerkende kracht.
 9. Werknemer krijgt een ongeval gedurende bijzonder woon-werk verkeer en stelt schade te lijden. Werknemer spreekt werkgever aan tot vergoeding van schade. Werknemer stelt dat werkgever uit hoofde van goed werkgeverschap een behoorlijke verzekering tegen deze schade af had moeten sluiten. Kantonrechter oordeelt over de omvang van de verzekeringsplicht van de werkgever en oordeelt dat de werkgever...
 10. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Procesrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Verzoek herroeping op grond van bedrog; art. 382, onder a, Rv.
 11. Werkgever handelt niet in strijd met bepaling over periodieke loonsverhoging in arbeidsovereenkomst door slechts beperkte loonsverhoging toe te passen. Uitleg bepaling. Hof bekrachtigt vonnis rechtbank.
 12. Vorderingen werknemer afgewezen. De gedragingen van de werknemer geven vooralsnog voldoende aanleiding voor een disciplinaire overplaatsing met degradatie zoals door werkgever overeenkomstig het Disciplinereglement en de gevolgde procedure is opgelegd.
 13. Kennelijk onredelijk ontslag; overplaatsing schooldirecteur naar functie als docent in andere school naar aanleiding van diefstal uit school van loterij opbrengst; ziekmelding.
 14. Ontbinding arbeidsovereenkomst op de h-grond. Verschil van inzicht tussen partijen ten aanzien van de invulling van de functie. Werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld zodat een billijke vergoeding wordt toegewezen. Bewijsopdracht tav bonusaanspraak
 15. Vernietiging ontslag op staande voet afgewezen in verband met schending van de ambtelijke integriteit
 16. Verzoek om vervangende toerstemming in de zin van artikel 27 lid 4 WOR afgewezen. Uitbreiding van slacht- en keuringsuren op weekdagen bij Vion Boxtel. Belangenafweging. Verhouding tot NVWA. Rolverdeling ondernemingsraad en vakbond.
 17. Werknemer was bij de werkgever in dienst als Universitair Docent. Werkgever verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van art. 7:671b lid 1, onderdeel a, BW, in verbinding met art. 7:669 lid 3, onderdeel d, BW. De kantonrechter is van oordeel dat er geen sprake is van een opzegverbod in verband met ziekte. De kantonrechter wijst het verzoek van de werkgever toe op grond van disfunct...
 18. Arbeidsrecht. WWZ. Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Tegenverzoek tot toekennen van een billijke vergoeding. Ontbinding op de g-grond met toekenning transitievergoeding. Geen ernstig verwijt werkgever; toekennen billijke vergoeding afgewezen.
 19. Loondoorbetaling tijdens ziekte. Werkgever heeft, ondanks dat werknemer daarom heeft verzocht, geen bedrijfsarts ingeschakeld om ziekmelding (i.v.m corona-klachten) te laten beoordelen. Werknemer heeft recht op doorbetaling loon.
 20. spoorwissel, 69 Rv, geen opzegging arbeidsovereenkomst, loonvordering.
 21. art 223 Rv, art 7:670b-1 BW, niet voldaan aan schriftelijkheidsvereiste, geen opzegging arbeidsovereenkomst, re-integratie, oproep bedrijfsarts.
 22. Arbeidszaak. Het verzoek van werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding wordt toegewezen. Het beroep van werknemer op de klokkenluidersregeling van artikel 7:658c BW treft geen doel. De kantonrechter oordeelt dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever, op grond waarvan aan w...
 23. Arbeidszaak. De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is. Werkgever wordt veroordeeld tot betaling van een billijke vergoeding, een vergoeding wegens onregelmatige opzegging, een transitievergoeding en een aanzegvergoeding.
 24. luchtverkeersleiders-uitleg cao-bepaling.
 25. Verzoek werkgever tot betaling vergoeding wegens onregelmatige opzegging (7:677 lid 2 en lid 3 sub a BW) en schadevergoeding (o.g.v. 7:661 BW) toegewezen. Beroep van werknemer op aangeboden vaststellingsovereenkomst slaagt niet. Aanbod in de vaststellingsovereenkomst herroepen voor aanvaarding. Geen overeenstemming over de essentialia van de vaststellingsovereenkomst voor herroeping. Aanvaardi...
 26. Ontbinding arbeidsovereenkomst werknemer in detentie. Geen verweer.
 27. Ontslag op staande voet rechtsgeldig gegeven. Wederrechtelijke toe-eigening flesje water.
 28. Arbeidsrecht WWZ. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2020:366. Vaststelling billijke vergoeding en transitievergoeding.
 29. Arbeidsrecht WWZ. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2020:365. Vaststelling billijke vergoeding en transitievergoeding.
 30. Arbeidsrecht WWZ. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2020:363. Vaststelling billijke vergoeding en transitievergoeding.
 31. Arbeidsrecht WWZ. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2020:369. Vaststelling billijke vergoeding en transitievergoeding.
 32. Arbeidsrecht WWZ. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2020:368. Vaststelling billijke vergoeding en transitievergoeding.
 33. Arbeidsrecht WWZ. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2020:367. Vaststelling billijke vergoeding en transitievergoeding.
 34. Arbeidsrecht WWZ. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2020:364. Vaststelling billijke vergoeding en transitievergoeding.
 35. Arbeidsrecht WWZ. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2020:362. Vaststelling billijke vergoeding en transitievergoeding.
 36. Verzoek tot ontbinding door werkgever op e-grond, d-grond, g-grond, h-grond en i-grond, steeds gebaseerd op hetzelfde feitencomplex. Ontbinding op alle gronden afgewezen.
 37. ontslag op staande voet, fraude werknemer
 38. Arbeidsovereenkomst niet beëindigd door vaststellingsovereenkomst (art 7:671b lid 1 BW). Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig. Billijke vergoeding nihil omdat werkneemster in belangrijke mate heeft bijgedragen aan onwerkbare situatie.
 39. Concurrentiebeding. Verbod werkzaamheden aanvangen voor concurrent afgewezen en concurrentiebeding geschorst. Concurrentiebeding niet bedoeld om werknemer te binden.
 40. arbeidsrecht, geen leeftijdsdiscriminatie en/of discriminatie wegens handicap/chronische ziekte, sollicitatie- en selectieprocedure, aannemen personeel
 41. Ontbindingsverzoek van de werkgever op de a-grond wordt toegewezen. De werkzaamheden van de werkgever en de groep zijn geëindigd, herplaatsing is niet mogelijk. Geen billijke vergoeding.
 42. Stichting VNB had een redelijke grond voor haar verzoek aan eiseres ogv artikel 78 cao voor het Beroepsgoederenvervoer om aan te tonen dat zij de cao correct heeft nageleefd. Geen grond voor toekenning forfaitaire schadevergoeding.
 43. Afwijzing verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst secretaris MR vanwege verband met opzegverbod (art. 7:670 lid 4 BW).
 44. WWZ; Wg heeft opgezegd met toestemming UWV ivm bedrijfseconomische omstandigheden. Wn vraagt herstel dientsverband.
 45. Loonvordering in kort geding. Geen overgang van onderneming.
 46. “wanneer gaat een bonus tot het vaste salaris behoren?”
 47. Verzoek vernietiging ontslag. Verzoeker niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek i.v.m. schending substantiërings- en waarheidsplicht 21 Rv.
 48. Proeftijdontslag van een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, gevolgd door een arbeidsovereenkomst voor de duur van 4 maanden, die niet is verlengd. Geen nietig proeftijdbeding van 5 maanden. Geen onrechtmatig handelen door de werkgever.
 49. deskundigenonderzoek
 50. deskundigenonderzoek