Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsregels.nl

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. Concurrentiebeding, geslaagd beroep op artikel 7:653 BW: concurrentiebeding is zwaarder gaan drukken zodat het beding zijn geldigheid verliest en niet meer van toepassing is. In een kort geding procedure, waarin slechts een voorlopig oordeel wordt geveld, kan niet worden bepaald dat het concurrentiebeding niet meer van toepassing is omdat een voorziening die de rechtstoestand tussen partijen v...
 2. Werkgever heeft zich onvoldoende ingespannen om werknemer te herplaatsen: ontbindingsverzoek wordt afgewezen. De kantonrechter wijst het verzoek van werkgever af om de arbeidsovereenkomst met een werknemer, wiens functie wegens een reorganisatie was verhuisd naar Porto, te ontbinden. Daarbij weegt onder meer mee dat werkegver zich onvoldoende heeft ingespannen om de werknemer, die lijdt aan een...
 3. KG, mondeling uitspraak, vordering tot het opnemen van aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof vader wordt toegewezen, werkgever heeft geen zwaarwegend bedrijfsbelang in de zin van artikel 4:3 lid 4 en 6:5 lid 3 Wazo dat in de weg staat aan het opnemen van geboorte- en ouderschapsverlof, onvoldoende aannemelijk gemaakt dat vier weken langere afwezigheid van werknemer voor ontwrichting zo...
 4. Eiser is langere tijd arbeidsongeschikt geweest. Eiser stelt dat zij per 8 juli 2023 weer geschikt was voor de bedongen arbeid en dat om die reden, nadat zij weer ziek was geworden, Gedaagde haar loon dient door te betalen. Ook stelt eiser dat gedagde enkele maanden te weinig loon heeft betaald. Daarnaast wil eiser, nadat ze weer arbeidsgeschikt is, op bepaalde dagen toegelaten worden om arbeid...
 5. Volgens vaste rechtspraak is de werkgever in beginsel verplicht om de werknemer te werk te stellen in de overeengekomen arbeid. Dat hoeft alleen niet als de werkgever voor het niet wedertewerkstellen een redelijke grond heeft. Die grond dient voldoende zwaar te wegen, gelet op het in beginsel zwaarwegende belang van de werknemer om de bedongen arbeid te kunnen blijven verrichten. In deze zaak v...
 6. Verzoek tot vernietiging ontslag op staande voet. Voldaan aan onverwijldheidsvereiste. Het bestaan van de aan het ontslag ten grondslag gelegde ringende reden, te weten de gemaakte heimelijke betalingsafspraak tussen werknemer en transporteur, is voorshands voldoende bewezen. Werknemer wordt in de gelegenheid gesteld tot het leveren van tegenbewijs.
 7. Arbeidsrecht. Billijke vergoeding niet verschuldigd. Transitievergoeding wel verschuldigd.
 8. onvoorwaardelijke toezegging tot verlenging van de arbeidsovereenkomst door leidinggevende, niet van doorslaggevend belang of leidinggevende daadwerkelijk bevoegd was, de leidinggevende heeft in elk geval de schijn gewekt dat hij bevoegd was of namens werkgever sprak, werknemer mocht gerechtvaardigd vertrouwen op de onvoorwaardelijke toezegging, de arbeidsovereenkomst is voor de duur van een ja...
 9. Ontslag op staande voet wordt vernietigd, de uitlatingen door werknemer hangen samen met zijn arbeidsongeschiktheid en het verloop van het re-integratietraject, werkgever heeft ten onrechte geen rekening gehouden met de context waarin de uitlatingen zijn gedaan, ontbindingsverzoek afgewezen wegens verband met de arbeidsongeschiktheid van werknemer.
 10. Verstekvonnis. Vordering tot loondoorbetaling.
 11. Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege een verstoorde arbeidsverhouding.
 12. Arbeidsrecht; De kantonrechter wijst het verzoek van werkneemster het gegeven ontslag op staande voet te vernietigen toe. Niet is komen vast te staan dat werkneemster werkzaamheden bij een andere zorginstelling heeft verricht, die zij – naar eigen zeggen – niet bij werkgever kon verrichten vanwege ziekte en dat zij daarover heeft gelogen. Daarbij speelt mee dat er geen advies van een bedrijfsar...
 13. Werknemer is op staande voet ontslagen wegens herhaaldelijke werkweigering. Gevorderde vergoedingen worden afgewezen: er is sprake van een rechtsgeldig gegeven (voorwaardelijk) ontslag op staande voet nu sprake is van en onverwijlde opzegging en een onverwijlde mededeling daarvan (werkgever mag de dag dat werknemer niet verschijnt op de afspraak nog afwachten en termijn van vier dagen om beslu...
 14. Arbeidszaak. Eindbeschikking. Veroordeling werkgever tot betaling aanzegvergoeding aan werknemer.
 15. Arbeidszaak. Tussenbeschikking inzake verzoek om betaling transitievergoeding en loon.
 16. Arbeidsrecht. Werknemer op staande voet ontslagen, omdat hij gedurende zijn ziekte chauffeurswerkzaamheden heeft uitgevoerd voor een ander bedrijf.
 17. Ontbinding arbeidsovereenkomst op de b-grond. 26-weken prognose. Omvang transitievergoeding.
 18. Onterecht ontslag op staande voet tijdens arbeidsongeschiktheid. Wettelijke verhoging.
 19. Werknemer heeft kinderopvangovereenkomst bij werkgever. Hof moet opzegbeding (opzegtermijn van een maand en opzeggen tegen 1e of 16e van de maand) ambtshalve toetsen of sprake is van een oneerlijk beding in de zin van de Richtlijn 93/13. Dat is het geval nu als gevolg van het opzegbeding bij de opzegging door werknemer de maximaal toegestane opzegtermijn van een maand wordt overschreden. Het op...
 20. Arbeidszaak. Afwijzing verklaring voor recht dat werkgever tegenover werknemer aansprakelijk is voor opgelopen letsel.
 21. Het verzoek van de werknemer om de werkgever te veroordelen tot vergoeding van de wettelijke transitievergoeding wordt toegewezen. De gevorderde wettelijke verhoging over de transitievergoeding wordt afgewezen, omdat de transitievergoeding geen in geld vastgesteld loon is in de zin van artikel 7:625 BW.
 22. Werkgever heeft verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Dit verzoek wordt afgewezen omdat het opzegverbod bij ziekte aan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de weg staat. Werknemer heeft in een zelfstandig tegenverzoek een loonvordering ingesteld. Deze vordering wordt toegewezen, waarbij wordt uitgegaan van 70% van het loon.
 23. Een werknemer vordert in dit kort geding schorsing van een concurrentiebeding met een ex-werkgever, omdat zij in dienst wil treden bij een nieuwe werkgever. Die vordering wordt gedeeltelijk toegewezen.
 24. Verzoek van werknemer tot vernietiging van opzegging van het dienstverband en toelating tot de werkzaamheden, dan wel vergoedingen vanwege onregelmatige opzegging, dan wel betaling wettelijke verhoging en transitievergoeding. Wordt de opzegging rechtsgeldig bevonden, dan wil de werknemer een billijke vergoeding vanwege zeer ernstig verwijtbaar handelen van werkgever. Kantonrechter stelt vast da...
 25. Gevorderde betaling achterstallig loon afgewezen. Werkgever mocht loon inhouden over de periode dat werknemer in uitleveringsdetentie zat en dit loon vervolgens verrekenen met latere loonbetalingen. Detentie komt met inachtneming van art. 7:628 lid 1 BW voor redelijkheid van werknemer. Wijze van verrekening voldoet aan in art. 7:632 lid 1 en 2 BW gestelde eisen.
 26. ontslag op staande voet terecht gegeven, wn werkt met kwetsbare patienten. wn had zich op de juiste wijze ziek gemeld noch haar werkzaamheden aan een collega overgedragen
 27. Kort geding. Uitzendkracht vordert loon tijdens ziekte. Artikel 7:629a BW. In dit geval mag wel een deskundigenverklaring worden verlangd, ondanks dat het om een kort geding gaat. Verder is bewijs nodig. Ook om die reden strandt de vordering.
 28. Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege verwijtbaar handelen van werknemer, omdat hij collega's heeft betast. Werknemer betwist dat gemotiveerd. Werkgever wordt in de gelegenheid gesteld te bewijzen dat werknemer zijn collega's heeft betast.
 29. Verzoek wn vernietiging ontslag op staande voet toegewezen; schelden en agressief gedrag levert gelet op omstandigheden geen dringende reden op; zie ook verzoek tot ontbinding arbeidsovk wg (afgewezen)
 30. Arbeidsrecht Wwz, ontbinding op verzoek werknemer, terechte loonstop vanwege niet opvolgen van redelijk voorschrift, geen sprake van ernstige verwijtbaarheid werkgever, werknemer geen recht op billijke vergoeding, bekrachtiging uitspraak kantonrechter
 31. Verzoek ontbinding arbeidsovk van wg afgewezen; schelden en agressief gedrag wn gelet op omstandigheden geen verwijtbaar handelen; geen verstoring arbeidsrelatie; zie ook verzoek wn vernietiging ontslag op staande voet (toegewezen)
 32. Ongeldig ontslag op staande voet. Geen dringende reden en niet onverwijld.
 33. Eiser is na een korte schorsing door De Efteling tijdelijk tewerkgesteld in een lagere functie (demotie) dan zijn eigen functie van Operator Attracties, omdat hij volgens De Efteling de bij zijn functie behorende veiligheidsvoorschriften niet heeft nageleefd. Eiser is het daar niet mee eens en vordert in kort geding wedertewerkstelling in zijn eigen functie. De kantonrechter wijst de vordering...
 34. Afwijzing ontbindingsverzoek op de g-grond wegens strijd met artikel 7:646 lid 14 BW. De gestelde verstoorde arbeidsverhouding hangt onlosmakelijk samen met de discriminatieklacht die de werknemer heeft ingediend.
 35. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Geen reëel verbetertraject geboden, dus geen ontbinding wegens disfunctioneren. Wel ontbinding arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Toekenning billijke vergoeding.
 36. Kort geding. Staking. Verbod deels toegewezen. De 24-uursstaking die is aangekondigd voor de ochtend van 11 april om 04.00 uur bij een aantal wasserijbedrijven die nagenoeg uitsluitend diensten leveren aan (medische) zorginstellingen is gedeeltelijk verboden. Toegestaan is staking op twee locaties, waarvan maximaal 1 locatie van de in dit kort geding tussenkomende partij, en voor zover deze l...
 37. Kort geding. Arbeidsrecht. Loonvordering tijdens ziekte. De werkgever heeft loonopschorting of loonstop ten onrechte toegepast, want hij heeft daar niet voor gewaarschuwd.
 38. Ontslag op staande voet was niet terecht. Aanleiding (vakantie in het buitenland tijdens ziekte) is niet vast komen te staan. Toewijzing transitievergoeding (art. 7:673 BW) en gefixeerde schadevergoeding (art. 7:672 BW). Geen reden voor billijke vergoeding: voldoende gecompenseerd en geen ernstig verwijt aan werkgever te maken.
 39. Werknemer heeft op basis van zijn arbeidsovereenkomst jarenlang betaald gekregen voor 36 uur. In de praktijk was echter sprake van een 40-urige werkweek. De werknemer heeft dus te weinig loon ontvangen. De loonvordering wordt daarom (grotendeels) toegewezen. De wettelijke verhoging is gematigd tot 20%.
 40. Werknemer heeft borstkanker met uitzaaiingen. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen duur door werkgever niet voortgezet. Werkgever heeft al bij het aangaan van de derde en laatste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan de aanzegverplichting van artikel 7:668 lid 1 aanhef en onder a. BW voldaan, zodat werknemer geen recht heeft op een aanzegvergoeding....
 41. Ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. Affectieve relatie werknemer en directeur-grootaandeelhouder werkgever ten einde gekomen. Ernstige privéproblemen werken door in de arbeidsverhouding doordat werkgever-werknemer relatie en privérelatie met elkaar verweven zijn geraakt. Betrokkenheid dga bij de werkzaamheden van werknemer is onvermijdelijk. Voldragen g-grond en herplaatsing ligt...
 42. Ontslag tijdens de proeftijd
 43. Ontslag op staande voet, geen dringende reden.
 44. Loonvordering
 45. Werkgever erkent dat zij werknemer ten onrechte op staande voet heeft ontslagen en dat zij de gefixeerde schadevergoeding en transitievergoeding moet betalen. De billijke vergoeding wordt gelet op de omstandigheden van het geval op nihil gesteld.
 46. Verzoek van werknemer tot toekenning van een billijke vergoeding, transitievergoeding, gefixeerde schadevergoeding met nevenvorderingen na ontslag op staande voet. Werkgever is na het geven van het ontslag op staande voet failliet verklaard. Het verzoek is gericht tegen de curator. Werknemer is ontvankelijk in het verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding. De overige verzoeken moeten t...
 47. Verzoek van werknemer tot toekenning van een billijke vergoeding, transitievergoeding, gefixeerde schadevergoeding met nevenvorderingen na ontslag op staande voet. Werkgever is na het geven van het ontslag op staande voet failliet verklaard. Het verzoek is gericht tegen de curator. Werknemer is ontvankelijk in het verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding. De overige verzoeken moeten t...
 48. Afrekening na beëindiging arbeidsovereenkomst met werkster. Eindbeschikking na ECLI:NL:OGEAC:2024:16
 49. Eindvonnis. Veroordeling betaling verbeurde (gematigde) boetes wegens overtreding postcontractuele bedingen. Door ex-werknemers opgezette concurrerende bedrijf veroordeeld tot betaling schadevergoeding wegens onrechtmatige daad (gebruik maken wanprestaties ex-werknemers).
 50. Ontbinding leer-/arbeidsovereenkomst. Partijen zijn geen rechtsgeldige ontbindende voorwaarde overeengekomen. Maar vast staat dat werknemer geen opleiding meer volgt, waardoor de arbeidsovereenkomst inhoudsloos is geworden. Volgt ontbinding op de h-grond.