Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsregels.nl

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. Hof kent billijke vergoeding van € 2.000,- bruto toe, bovenop transitievergoeding, aan secretaresse ten laste van werkgever/advocatenkantoor nu van de voorgewende opzeggingsgrond (bedrijfsbeëindiging) geen sprake is geweest. Habe nichts verweer faalt.
 2. Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet, dringende reden, billijke vergoeding
 3. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Werknemer heeft geen recht op transitievergoeding want heeft ernstig verwijtbaar gehandeld. Geen sprake van onverschuldigd betaald loon.
 4. Geen rechtsgeldig einde arbeidsovereenkomst. Arbeidsconflict en niet meewerken aan mediation.
 5. Vordering boete wegens overtreding relatiebeding afgewezen. Begrip relatie in beding niet gedefinieerd, geen bewijs dat beding is overtreden. Tegenvordering tot afgifte relatielijst ook afgewezen.
 6. Aansprakelijkheid ongeval erkend. Schadevergoeding en pre-existente klachten.
 7. Wwz. Ontslag op staande voet. Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst (voordat kantontrechter oordeelt over ontslag op staande voet). Procesrechtelijke perikelen rond deelbeschikking kantonrechter (deels tussenbeslissing, deels eindbeslissing), ontvankelijkheid appel, betekenis in appel van voorwaardelijke ontbinding (als voorwaarde niet wordt vervuld), gezag van gewijsde, (tijdigheid) s...
 8. Concurrentieverbod in arbeidsovereenkomst. Werknemer is in k.g. veroordeeld schending hiervan en van enkele andere bepalingen te staken. Werknemer komt in beroep en werkgever stelt incidenteel beroep in. Hof bekrachtigt vonnis voorzieningenrechter.
 9. Na ziekmelding stopt de loonbetaling, wordt wn niet meer ingeroosterd en wordt zij uit de groepsapp verwijderd. Wn verzoekt vernietiging van het door haar veronderstelde ontslag op staande voet. Maar er is geen ontslag verleend. Wg moet loon doorbetalen.
 10. Informatieplicht werkgever t.a.v. deelneming pensioen o.g.v. art. 7:611 BW. Het gaat over de vraag of werkgever werkneemster had moeten informeren over de wijziging van de pensioenregeling en of en zo ja hoeveel pensioenschade werkneemster heeft geleden.
 11. Uitleg studiekostenovereenkomst. Haviltex. Alleen terugbetaling bij beëindiging arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer. Verrekende salaris moet alsnog worden betaald. Matiging wettelijke verhoging.
 12. Arbeidszaak. Loonvordering. Toepasselijkheid cao-bepaling. Eindvonnis.
 13. Arbeidszaak. Loonvordering. Toepasselijkheid cao-bepaling. Tussenvonnis: mondelinge behandeling.
 14. Arbeidszaak. Afwijzing verzoek tot vernietiging opzegging / beëindiging arbeidsovereenkomst met uitzendkracht wegens strijd met het opzegverbod tijdens ziekte.
 15. Art 7:671C BW, toegewezen ontbinding op verzoek van werknemer. Schending re- integratieverplichtingen door werkgever. Billijke vergoeding € 23.400 bruto.
 16. Ontbindingsverzoek afgewezen. Werkgever heeft gelet op gemotiveerde betwisting onvoldoende onderbouwd dat sprake is van (ernstig) verwijtbaar handelen. Beroep op g- en i-grond slaagt evenmin.
 17. pensioenrecht; aansprakelijkheid werkgever voor niet aanmelden werknemer bij pensioenverzekeraar vervolg op https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2022:3760
 18. Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst; geen transitievergoeding toegekend (art. 7:673 lid 7 sub c BW); beroep werknemer op beperkende werking redelijkheid en billijkheid (art. 7:673 lid 8 BW) o.g.v. persoonlijke omstandigheden.
 19. leerwerkovereenkomst of arbeidsovereenkomst?
 20. Terugvordering studiekosten. Studiekostenbeding voldoet niet aan de eisen die daarvoor in de rechtspraak zijn ontwikkeld. Ook staat voor een groot deel van de gevorderde studiekosten onvoldoende vast dat deze daadwerkelijk zijn gemaakt.
 21. art 27 WOR / besluit berekeningsmethode roostertoeslag heeft terugwerkende kracht / instemming OR
 22. art. 7:639 lid 1 BW/ De door de chauffeurs ontvangen toeslagen maken onderdeel uit van het loon dat tijdens vakanties doorbetaald moet worden/ de overwerkvergoeding en daarbij horende toeslag maken onderdeel uit van het loon dat tijdens vakanties doorbetaald moet worden, mits zij een belangrijk onderdeel vormen van het jaarlijks uitbetaalde brutoloon/ 25% of meer vormt een belangrijk onderdeel/...
 23. Ontslag op staande voet vanwege (een vermoeden van) dronkenschap. Of daarvan sprake is kan in het midden blijven. Mede gelet op de voorgeschiedenis tussen partijen is geen sprake van een situatie waarin een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is.
 24. Ontslag op staande voet. Spanningen in (familie-)verhoudingen. Werknemer heeft gescholden op - en gespuugd naar - de zus van zijn werkgever, die met haar gezin in een rijdende auto zat. Wel dringende reden, maar niet ernstig verwijtbaar
 25. Opzegging arbeidsovereenkomst bestuurder BV. ‘Schuiven’ met inkoopprijs-transportkosten vanwege importheffing VS op Chinese producten is ernstig verwijtbaar. Geen transitie- en billijke vergoeding. Wel bonusuitkering. Geen opzet of bewuste roekeloosheid.
 26. Ontslag op staande voet. Ktr wijst verzoek werknemer tot vernietiging ontslag af. Verkopen van bedrijfseigendommen zonder toestemming of medeweten van de werkgever is een dringende reden. Sprake van onverwijlde mededeling.
 27. Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet. Dagdieverij ernstig verwijtbaar. Gelet op het gevolg van een ontslag op staande voet, vijf jaar op de Lijst Ongewilde Personen, is dat echter een te zwaar middel.
 28. Werknemer raakt arbeidsongeschikt en tekent een klein jaar later een vaststellingsovereenkomst. Daarin verklaart zij arbeidsgeschikt te zijn. Na einde dienstverband raakt werknemer wederom arbeidsongeschikt. Het UWV weigert uitkering omdat geoordeeld wordt dat werknemer doorlopend ziek is geweest en tijdens ziekte afstand heeft gedaan van rechten door de vaststellingsovereenkomst te tekenen. We...
 29. Leraar basisonderwijs is door schoolbestuur tijdelijk niet voor de klas gezet na meldingen van leerlingen van grensoverschrijdend gedrag. Daarover is een brief gestuurd naar de ouders van de leerlingen. Vervolgens zijn er afspraken gemaakt tussen de leraar en de onderwijsstichting. De leraar is vrijgesteld van werk en is herplaatst binnen de onderwijsstichting. De leraar vraagt om schadevergoed...
 30. Rectificatie rechtsoverweging 3.1. Beschikking 10100946 UE VERZ 22-278 8-2-2023
 31. Werknemer is uitgegleden tijdens de uitoefening van de werkzaamheden. Schending zorgplicht. Werkgever aansprakelijk op grond van artikel 7:658 BW.
 32. Niet-nakoming re-integratieverplichtingen. Hof sluit zich aan bij oordeel Ktr dat arbeidsovk moet worden ontbonden, maar acht, anders dan Ktr, handelwijze werknemer niet ernstig verwijtbaar. Daarom andere ontbindingsdatum en wel transitievergoeding.
 33. Ontbindingsverzoek op basis van de i-grond Onduidelijk is of het functioneren is beoordeeld aan de hand van de criteria uit de functie bedrijfsondersteuner. De werkgever heeft de werknemer verder geen tijdpad gegeven waarbinnen hij bepaalde concrete doelen moest hebben bereikt en hem niet expliciet duidelijk gemaakt wat het gevolg was van het niet bereiken van deze doelen (namelijk: ontslag)....
 34. Docent HBO-opleiding, klachten in kader Metoo, mede naar aanleidding uitzending BOOS. Grensoverschrijdend gedrag?
 35. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Vernietiging van ontslag op staande voet en ontbinding van arbeidsovereenkomst. Klachten over afwijzing van verzoek tot toekenning van billijke vergoeding
 36. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Klachten in verband met ontbinding arbeidsovereenkomst omdat werkneemster niet heeft meegewerkt aan re-integratie.
 37. wn heeft nog recht op achterstallig loon en bonus
 38. Arbeidsrecht. Toekenning bonus; matigingsbevoegdheid werkgever; (beginselen van) goed werkgeverschap (art. 7:611 BW); door de rechter toe te passen toetsingsmaatstaf.
 39. Arbeidsrecht. Uitzendovereenkomst. Is uitzendbeding in cao inhoudende dat uitzendovereenkomst eindigt bij ziekte of arbeidsongeschiktheid rechtsgeldig? Strijd met opzegverbod tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid van art. 7:670 lid 1 BW? Strijd met wettelijke regeling van uitzendbeding in art. 7:691 lid 2 BW? Overweging ten overvloede na intrekking cassatieberoep.
 40. ontbinding arbeidsovereenkomst op de kortst mogelijke termijn op grond van – kort gezegd – primair verwijtbaar handelen artikel 7:669 lid 3 sub e BW: niet verstrekken van inlichtingen over ziekenhuisopname en nevenactiviteiten, subsidiair een verstoorde arbeidsverhouding artikel 7:669 lid 3 sub g BW, meer subsidiair een combinatie van deze omstandigheden zodanig dat van haar redelijkerwijs niet...
 41. Verlenging arbeidsovereenkomst, aanbod en aanvaarding, goed werkgeverschap.
 42. Werkgever zegt de arbeidsovereenkomst van haar statutair bestuurder op. Een redelijke grond voor die opzegging ontbreekt. Werkgever dient daarvoor een billijke vergoeding en contractuele bonussen te betalen.
 43. (on)verschuldigde loonbetalingen en procedeerverbod
 44. Omroepmedewerkers: zzp-er of werknemer op basis arbeidsovereenkomst?
 45. Deze zaak gaat over de vraag of de arbeidsovereenkomst van verzoeker rechtsgeldig door verweerder is opgezegd. Eiser vordert primair vernietiging van de opzegging en betaling van het (achterstallig)loon, vermeerderd met de wettelijke verhoging en wettelijke rente. Subsidiair vordert eiser een transitievergoeding, een billijke vergoeding en nevenvorderingen. De kantonrechter is van oordeel dat d...
 46. Tussenarrest. Werknemer heeft na overgang van onderneming aanspraak op diverse arbeidsvoorwaarden, waaronder onderbrengen pensioen. Beroep op klachtplicht faalt. Hof wil opgave pensioenuitvoerder. Redelijk voorstel tot wijziging bonusregeling.
 47. Verzoek werkgever tot ontbindng van de arbeidsovereenkomst wordt afgewezen. Geen oordeel van de bedrijfsarts dat werkenemer arbeidsgeschikt is. Onvoldoende gebleken dat het ontbindingsverzoek geen verband houdt met de ziekte van werknemer.
 48. Onvoldoende meewerken aan re-integratie door medewerkster ziekenhuis met Long Covid is verwijtbaar maar niet ernstig verwijtbaar. Onvoldoende belang werkgever bij verklaring dat ontbinding had moeten plaatsvinden op e-grond ipv g-grond.
 49. Ontbinding arbeidsovereenkomst van werknemer die steeds klachten tegen collega’s indient. Werknemer komt geen klokkenluidersbescherming toe, omdat werkgever heeft aangetoond dat ontbindingsverzoek geen verband houdt met melding vermoeden misstand. Sprake van verstoorde arbeidsverhouding, die op zijn minst ook aan werknemer te wijten is. Geen recht op billijke vergoeding. Werknemer heeft handrei...
 50. Kort geding. Beschikking waarin werkgever is veroordeeld werknemer weer tot het werk toe te laten niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard. In kort geding volgt een veroordeling van gelijke inhoud als die van de beschikking.