Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsregels.nl

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. Arbeidsrecht WWZ bewijsopdracht bestaan dringende reden
 2. Uitleg cao, verlofdagensysteem
 3. verjaring van loonaanspraken, geen stuiting.
 4. Arbeidsrecht. Uitleg van een bepaling in de CAO Martinair Vliegers met betrekking tot de overtolligheidsvergoeding. De werkgeversbijdrage pensioenpremie is na de totstandkoming van de bepaling verhoogd. Moet deze verhoging ook worden meegenomen in de berekening van de overtolligheidsvergoeding?
 5. Arbeidsrecht WWZ. Toewijzing van een incidenteel verzoek ex artikel 351 Rv. Juridische en/of feitelijke misslag.
 6. Leraar in het voortgezet onderwijs met een buitenlands diploma dat in de loop van de tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in Nederland wordt erkend. Zowel de CAO-VO als de arbeidsovereenkomst bepalen dat de - slechts wegens onbevoegdheid tijdelijk in dienst genomen - leraar voor onbepaalde tijd wordt benoemd zodra zij haar wettelijke onderwijsbevoegdheid heeft behaald. Heeft van rechts...
 7. Vordering in conventie relatiebeding nakomen op straffe van een dwangsom wordt afgewezen. In reconventie wordt het beding geschorst. Artikel 9a Waadi van toepassing
 8. WWZ verzoek en tegenverzoek ontslag verstoorde arbeidsverhouding. Wn ziek. Wel transitievergoeding, geen billijke vergoeding
 9. Ontslag op staande voet wegens diefstal sieraden van bewoners blijft in stand
 10. Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig. Voorwaardelijk ontbindingsverzoek toegewezen op subsidiair aangevoerde g-grond. Beslissing gedeeltelijk aangehouden i.v.m. vordering provisie en transitievergoeding.
 11. opzegging met wederzijds goedvinden, schriftelijkheidsvereiste instemming werknemer
 12. ontbinding arbeidsovereenkomst ogv verstoorde arbeidsverhouding. Wel transitievergoeding, geen billijke vergoeding
 13. Verzoek om uitbetaling opgebouwde niet genoten vakantiedagen en transitievergoeding als onweersproken toewijsbaar. Vergoeding wegens onregelmatige opzegging afgewezen nu verzoek niet binnen vervaltermijn is ingediend. Billijke vergoeding afgewezen.
 14. ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:669 lid 3 sub g; ernstige verwijtbaarheid werkgever; Asscher-escape; billijke vergoeding; recht op tantième; waardering vakantiedagen.
 15. Werkgever in kort geding veroordeeld tot opzegging slapend dienstverband. Toekenning transitievergoeding van € 81.000,- bruto na 50-jarig dienstverband. Werkgever krijgt tot 1 juli 2020 de gelegenheid om dat bedrag te betalen.
 16. Arbeidsrecht. Ketenregeling. De werknemer treedt na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op wens en initiatief van werkgever in dienst bij een payrollbedrijf en zet zijn werkzaamheden voort. Leidt de payrollconstructie tot ontduiking van de ketenregeling en is er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan?
 17. Arbeidszaak. Ontbinding op verzoek van de werkgever vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. Er is sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, omdat de werknemer binnen één jaar tot drie keer toe genoodzaakt is geweest om via een gerechtelijke procedure een onterechte loonstaking ongedaan te maken en doorbetaling van loon af te dwingen, zodat een billijke vergoeding van € 18.000,...
 18. Arbeidsrecht – Insolventierecht – Overgang onderneming na pre-pack - Uitleg HvJEU 22 juni 2017 (C-126/16, Smallsteps) – Criteria om het doel van de faillissementsprocedure te bepalen
 19. Arbeidsrecht. Arbeidsovereenkomst; eenzijdig wijzigingsbeding, art. 7:613 BW. Wijziging verdeling pensioenpremie. Aan te leggen maatstaf; belangenafweging; zwaarwichtig belang; bedrijfseconomische noodzaak. Op dezelfde datum heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de parallelzaken 18/02224, 18/02226 en 18/02236.
 20. Arbeidsrecht. Overgang van onderneming; art. 7:662 BW; art. 7:663 BW; Richtlijn 2001/23/EG. Rechtspositie (oud-)vrachtvliegers Martinair na opzegging Ringvaartakkoord; nawerking CAO; goed werkgeverschap (art. 7:611 BW).
 21. Arbeidsrecht. Arbeidsovereenkomst; eenzijdig wijzigingsbeding, art. 7:613 BW. Wijziging verdeling pensioenpremie. Aan te leggen maatstaf; belangenafweging; zwaarwichtig belang; bedrijfseconomische noodzaak. Op dezelfde datum heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de parallelzaken 18/02224, 18/02225 en 18/02236.
 22. Arbeidsrecht. Arbeidsovereenkomst; eenzijdig wijzigingsbeding, art. 7:613 BW. Wijziging verdeling pensioenpremie. Aan te leggen maatstaf; belangenafweging; zwaarwichtig belang; bedrijfseconomische noodzaak. Op dezelfde datum heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de parallelzaken 18/02225, 18/02226 en 18/02236.
 23. Arbeidsrecht. Arbeidsovereenkomst; eenzijdig wijzigingsbeding, art. 7:613 BW. Wijziging verdeling pensioenpremie. Aan te leggen maatstaf; belangenafweging; zwaarwichtig belang; bedrijfseconomische noodzaak. Op dezelfde datum heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de parallelzaken 18/02224, 18/02225 en 18/02226.
 24. arbeid – verzoek tot ontbinding word afgewezen
 25. Concurrentie- en relatiebeding. Haviltex-maatstaf; contra proferentem-regel.
 26. arbeid – ontslag op staande voet wordt nietig verklaard
 27. Arbeidsrecht: ontslag statutair directeur
 28. Arbeidszaak. Werknemer moet de gestelde overuren bewijzen, maar werkgever moet de stelling van de werknemer gemotiveerd betwisten door het overleggen van een urenregistratie, gelet op de wettelijke verplichting tot het registreren van arbeidstijden en HvJ EU, 14 mei 2019, C-55/18 (FES-UGT c.s./Deutsche Bank SAE). Werknemer wordt veroordeeld tot betaling van schadevergoeding wegens het verduiste...
 29. Arbeidszaak. Ontbinding op verzoek van de werkgever vanwege een bedrijfseconomische grond. Er is geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, zodat geen billijke vergoeding aan de werknemer wordt toegekend.
 30. Werknemers verzoeken voor recht te verklaren dat verweerder de opvolgend werkgever is. Daarnaast verzoeken zij toelating tot de werkvloer en betaling van het loon. De zaak is verwezen naar de dagvaardingsprocedure op grond van art. 69 Rv.
 31. Bank gebonden aan onbevoegd gesloten gentlemen’s agreement door directievoorzitter met vakdirecteur m.b.t. het vervangen van een te sluiten vaststellingsovereenkomst door een andere indien de vakdirecteur voor de datum van zijn boventalligheid een andere baan zou vinden? Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid? Bank aansprakelijk op grond van artikel 6:170 BW?
 32. Kortom is dat verzoekster aan verweerder dringende redenen heeft gegeven, die het ontslag op staande voet rechtvaardigen. Dat brengt met zich dat de vorderingen van verzoekster dienen te worden afgewezen.
 33. Arbeid. Verstek.
 34. Uitleg relatiebeding: werkgever heeft klantrelaties overgeheveld naar andere BV; gold het tussen werkgever en werknemer overeengekomen relatiebeding nadien toch nog voor die klantrelaties?
 35. Ontslag op staande voet door werkgever ingetrokken. Werknemer stelt zich terecht op het standpunt dat dat niet kan zonder zijn toestemming, doch trekt tegelijkertijd zijn verzoek tot vernietiging van het ontslag in. Conequentie is dat het ontslag stand gehouden heeft. De overige verzoeken hebben geen connexiteit met het einde van de arbeidsovereenkomst en moeten daarom bij dagvaarding worden in...
 36. Kort geding. Loonvordering en wedertewerkstelling. Geen sprake van onrechtmatige schijnconstructie uitzendovereenkomst na arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Het was voor werknemer duidelijk wat werd beoogd met de uitzendconstructie en hij heeft daarmee ondubbelzinnig ingestemd.
 37. Arbeidsrecht. Directe werking en doorwerking grondrechten in horizontale verhouding. Alcohol- en drugstest werknemer in kader van arbeidsovereenkomst in Aruba. Is contractuele verplichting daartoe verenigbaar met bepaling in Staatsregeling Aruba dat beperkingen van desbetreffende grondrechten bij of krachtens landsverordening worden gesteld?
 38. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Arbeidsongeval met heftruck in magazijn; zorgplicht werkgever; art. 7:658 BW. Procesrecht; verwijzing naar schadestaat in plaats van oordeel over schade; verweer; devolutieve werking.
 39. Ernstig verwijtbaar handelen werknemer door in strijd te handelen met de re-integratieverplichtingen ex artikel 7:660a BW
 40. Arbeidszaak. Werknemer van de Mexicaanse ambassade. Immuniteit van jurisdictie. Veroordeling tot loondoorbetaling.
 41. is ronselbeding voor recruiter een beding in de zin van artikel 7:653 BW
 42. Arbeidsrecht WWZ. Verzoek tot gedeeltelijke transitievergoeding. Vervaltermijn van artikel 7:686a lid 4 aanhef en onder b BW is van toepassing. Beroep van werkgever op deze vervaltermijn is niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (artikel 6:248 lid 2 BW).
 43. Werkneemster is door haar werkgever op staande voet ontslagen, omdat zij niet in het bezit was van een diploma Verzorgende IG niveau 3. Ontslag op staande voet niet onverwijld gegeven. Billijke vergoeding toegekend.
 44. Diefstal werknemer. Ontslag op staande voet rechtsgeldig. Gefixeerde schadevergoeding verschuldigd.
 45. Reorganisatie, aftoppingsregeling, hardheidsclausule.
 46. kort geding, vordering wedertewerkstelling, afstemmingsregel
 47. Ontslag op staande voet. Ondanks ernstig verwijtbaar handelen werknemer toch toekenning transitievergoeding, omdat niet toekenning naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Schuld werknemer aan ontslag dus schadeplichtig jegens wg
 48. Hoger beroep van ECLI:NL:RBROT:2019:4099. Transitievergoeding; niet ernstig verwijtbaar handelen werknemer. Geen billijke vergoeding; niet ernstig verwijtbaar handelen werkgever.
 49. Arbeidsrecht Wwz. Ontslag op staande voet; inzet verborgen camera, onrechtmatig verkregen bewijs? Dringende reden, onverwijld gegeven ontslag?
 50. Arbeidsrecht WWZ. Ontslag op staande voet; escalerend gesprek over re-integratie; geen dringende reden; hoge billijke vergoeding