Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsregels.nl

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. Geschil over verplichtstelling pensioenfonds zorg en welzijn. Is grootschalige psychologenpraktijk verplicht aangesloten? Uitleg van het begrip ‘zelfstandige vrije beroepsbeoefenaar’ in de ministeriële verplichtstellingsbesluiten.
 2. Loondoorbetalingsverplichting. Vordering tot betaling achterstallig loon toegewezen. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst tussen eiser en gedaagde en geen sprake van overeenkomst tussen eiser en uitzendbureau.
 3. Arbeidszaak. De kantonrechter oordeelt dat de werknemer terecht op staande voet is ontslagen en geen recht heeft op een transitievergoeding.
 4. Arbeidszaak. De kantonrechter oordeelt dat de werknemer terecht op staande voet is ontslagen en geen recht heeft op een transitievergoeding.
 5. Arbeidszaak. Werkgever wordt veroordeeld tot betaling van niet genoten ADV-dagen. De gevorderde vergoeding van wettelijke vakantiedagen wordt afgewezen, omdat deze zijn vervallen.
 6. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Gerechtvaardigd vertrouwen van werknemer dat arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen voor bepaalde tijd van een jaar dan wel voor onbepaalde tijd?
 7. Arbeidsrecht WWZ; uitleg: duur arbeidsovereenkomst wel of niet langer dan zes maanden; artikel 7:652 lid 4 onder a BW; sprake van een geldig proeftijdbeding.
 8. Arbeidsrecht WWZ. Naar het oordeel van het hof is het verzoek om een billijke vergoeding op grond van artikel 7:671b lid 9 aanhef en onder c BW in eerste aanleg terecht afgewezen. Het hof is evenals de kantonrechter van oordeel dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Het hof wijst het verzoek om een billijke v...
 9. Arbeidsrecht WWZ. Slapend dienstverband. Is de werkgever de zogenoemde Xella-vergoeding (ECLI:NL:HR:2019:1734) verschuldigd aan de werknemer? Het hof oordeelt dat partijen wilsovereenstemming hadden bereikt over beëindiging van de arbeidsovereenkomst op 31 december 2019. Werkgever was bovendien gehouden in te stemmen met het redelijke voorstel van de werknemer.
 10. Arbeidsrecht WWZ. afwijzing billijke vergoeding ex art 7:671b lid 9 sub c BW
 11. Art. 7:681 (oud) BW. Na bewijslevering is niet komen vast te staan dat werkgever werknemer, gezien diens rugklachten, te zwaar heeft belast. Niet is gebleken dat werkgever ongeoorloofde druk op werknemer heeft uitgeoefend om weer aan het werk te gaan of om deel te nemen aan een mediationtraject. Mede gezien de overige omstandigheden van het geval wordt de vordering tot schadevergoeding wegens k...
 12. Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst afgewezen. Beide partijen hebben steken laten vallen. Wel sprake van plichtsverzuim, maar niet ernstig genoeg om ontbinding te rechtvaardigen.
 13. Werknemer (in de functie van Interim-professional) en werkgever verzoeken de kantonrechter ex artikel 96 Rv om een oordeel of de tussen partijen geldende arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd en/of dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Werknemer stelt dat de werkgever haar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft toegezegd. Werkgever stelt dat werkn...
 14. Arbeidszaak. Werkgever wordt in kort geding veroordeeld om werknemer toe te laten tot het werk, nadat het hoger beroep van werkgever tegen weigering van een ontbindingsverzoek is afgewezen in ECLI:NL:GHAMS:2020:3245.
 15. Arbeidszaak. Werknemer wordt veroordeeld tot terugbetaling aan zijn werkgever van een bedrag van ruim € 190.000,00 dat werknemer heeft ontvangen van Buma/Stemra. Dat bedrag moet worden gezien als inkomsten uit auteursrechten voor muziekwerken, die op grond van artikel 7 van de Auteurswet en de arbeidsovereenkomst aan de werkgever toekomen, niet aan de werknemer. De gevorderde boete van € 257.00...
 16. Ontbinding arbeidsovereenkomst op de g-grond (verstoorde arbeidsverhouding). Mocht de appelrechter de door de werknemer verzochte billijke vergoeding wegens 'ernstig verwijtbaar' handelen van de werkgever afwijzen? Betekenis in dat verband van eerder conflict en eerdere uitspraak in kort geding over een schorsing/op non-actiefstelling.
 17. Ontbinding op grond van art. 7:669 lid 3 sub e BW. Vervolg op HR 25 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:106. Is sprake van verwijtbaar handelen of nalaten, zodanig dat in redelijkheid van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren? Kenbaarheidsvereiste.
 18. COVID-19 pandemie. Een reductie van de werkuren met 50% is rechtsgeldig overeengekomen.
 19. Samenwerkingsovereenkomst in de horeca aangemerkt als arbeidsovereenkomst.
 20. Uitzendovereenkomst. Beroep op uitzendbeding tijdens ziekte rechtsgeldig, want inlener geeft te kennen de opdracht te eindigen. Einde van rechtswege. Artikel 7:691 lid 2 BW.
 21. De werknemer tart het werkgeversgezag, loopt de kantjes er vanaf, voert opgedragen taken niet uit en lapt gemaakte afspraken aan zijn laars. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen. Wel transitievergoeding, geen billijke vergoeding.
 22. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van een duurzame en ernstige verstoring van de arbeidsverhouding tussen partijen zonder dat kan worden vastgesteld wie daarvan overwegend een verwijt treft. De kantonrechter ziet geen aanleiding om aan de werknemer een billijke vergoeding toe te kennen. Veroordeling van de werkgever tot betaling van de transitievergoeding en tot uitbetaling van een...
 23. Uitleg bepaling over winstafhankelijke prestatiebeloning in aanvullende arbeidsovereenkomst
 24. Beëindiging arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden. Geen transitievergoeding.
 25. Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst ex art.7:669 lid3 sub e BW. Naar oordeel kantonrechter sprake van verwijtbaar handelen en nalaten aan de zijde van werknemer waardoor ontbinding gerechtvaardigd is. Drugs-/alcoholgebruik.
 26. Schikkingsovereenkomst na ontslag op staande voet. Geen recht op 13e maand. Vordering tot afgifte goederen/betaling van vervangende schadevergoeding afgewezen. Eiser is niet bevoegd om in eigen naam op te treden, terwijl derde eigenaar is.
 27. Overgang van onderneming? Naar oordeel kantonrechter is voldoende komen vast te staan dat werknemer de BV heeft aanvaard als overnemer. In rechte betrekken van de verkeerde partij komt voor rekening en risico van de eisende partij.
 28. Overgang van onderneming? Naar oordeel kantonrechter is voldoende komen vast te staan dat werknemer de BV heeft aanvaard als overnemer. In rechte betrekken van de verkeerde partij komt voor rekening en risico van de eisende partij.
 29. In kort geding: instellen mondkapjesplicht op werkvloer valt onder instructierecht werkgever. Instructie hoeft niet te worden gedifferentieerd naar functie. Werkgever mag loonbetaling opschorten en toegang tot het werk weigeren zolang werknemer niet aan de instructie voldoet. Werknemer krijgt wel voorschot op jarenlang te weinig betaald loon op grond van de Cao toegewezen.
 30. Vervolg van ECLI:NL:HR:2020:1307. Wwz. Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst docent op grond van verwijtbare gedragingen. Aanspraak op transitievergoeding. Hoewel gedragingen verwijtbaar zijn, is geen sprake van ernstige verwijtbaarheid.
 31. Arbeidsrecht WWZ ; nevenverzoek; bonusregeling vervallen bij nieuwe vennootschappelijke structuur en hoger salaris en dividendregeling; verjaring
 32. Arbeidsrecht. Vervaltermijn vernietiging ontslag op staande voet (art. 7:686a lid 1, aanhef en onder a, BW). Ambtshalve vaststelling einde termijn. Niet-toepasselijkheid Algemene Termijnenwet. Vervaltermijnen art. 7:686a lid 4 BW van openbare orde? Vaststelling ontvangsttijdstip fax na overstap rechtspraak op digitaal faxsysteem ‘Faxination’ (art. 33 lid 3 Rv).
 33. Arbeidsrecht WWZ. Hoger beroep ingeleid met dagvaarding op nader aan te voeren gronden in plaats van beroepschrift (met grieven/gronden). Artikel 69 Rv. Misbruik van procesrecht. Incidenteel beroep ontvankelijk. Verwerping incidenteel beroep.
 34. op staande voet van medewerker wegens binnenbrengen drugs.
 35. De leaseauto is een arbeidsvoorwaarde. Werkgever mocht niet besluiten om de toekenning van de leaseauto in te trekken (7:613 BW).
 36. beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden gebaseerd op elkaar opvolgende en in elkaar grijpende feitelijkheden. Geen transitievergoeding
 37. Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet verlengd door de werkgever. Geen cessantia. Geen misbruik van recht door de werknemer om procedure te beginnen tegen de werkgever.
 38. Werknemer heeft op 24 december 2019 verzoek tot beeindiging slapend dienstverband gedaan. Omstandigheid dat dienstverband niet voor begin 2020 is beeindigd, en daarom niet de gehele transitievergoeding wordt gecompenseerd, komt voor rekening werkgever.
 39. Terecht oosv wegens dichtknijpen keel collega. Gedrag is tevens ernstig verwijtbaar. Geen aanspraak op enige vergoeding.
 40. Ontbinding wegens bedrijfseconomische redenen. Verval arbeidsplaats. Werkgever heeft voldaan aan herplaatsingsverplichting.
 41. Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst metrobestuurder op de e-grond. Verwijtbaar handelen of nalaten? Onrechtmatig gebruik camerabeelden door werkgever wegens strijd met eigen protocol werkgever? Passeren bewijsaanbod.
 42. Toekenning transitievergoeding. Werkgever is niet bevoegd de door werkgever tijdens de arbeidsovereenkomst betaalde kosten voor de opleiding van het C rijbewijs van werknemer te verrekenen met de verschuldigde transitievergoeding.
 43. - verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst toegewezen - duurzaam verstoorde arbeidsverhouding tussen directeur enerzijds en stafleden en Raad van Toezicht anderzijds - geen billijke vergoeding
 44. Tussenbeschikking. Afwijzing ontbindingsverzoek op de a-grond. Het is niet aannemelijk geworden dat de functie van gedaagde is vervallen. Verder is onvoldoende onderbouwd dat bij eiseres sprake is van een slechte financiële situatie. Daarbij geldt dat een ontbindingsverzoek op de a-grond bij de kantonrechter even uitgebreid en deugdelijk moet worden onderbouwd als in de procedure bij het UWV. E...
 45. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Gerechtvaardigd vertrouwen van werknemer dat arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen voor bepaalde tijd van een jaar dan wel voor onbepaalde tijd?
 46. De Staat mag werkneemster niet houden aan het door haar zelf genomen ontslag in de omstandigheden van dit geval. Loondoorbetaling bij voorlopige voorziening.
 47. overeenkomst voor bepaalde tijd, aanzegvergoeding, transitievergoeding
 48. uitzonderingen op het in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag gedefinieerde loonbegrip
 49. Arbeidsrecht. Verzoek werknemer om toekenning billijke vergoeding afgewezen. Beoordeling werkdruk, pesten, intimidatie, ziekte en schending re-integratieverplichtingen.
 50. arbeidsrecht; pensioenrecht; onjuiste informatieverstrekking door pensioenfonds is geen rechtshandeling