Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsregels.nl

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Transitievergoeding. Ernstig verwijtbaar handelen werknemer?
 2. Loonstop wegens weigeren re-integratie tweede spoor.
 3. Loonstop (art. 7:629 lid 3 BW) tijdens ziekte wegens niet meewerken aan mediation is rechtsgeldig.Loonstop wegens het niet doorgeven van vakantie tijdens ziekte niet rechtsgeldig.
 4. Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Art. 3:35 en 3:37 BW. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die ingevolge art. 7:668a lid 1 BW als voor onbepaalde tijd aangegaan gold. Na veronderstelde einddatum is aan de arbeidsovereenkomst geen uitvoering meer gegeven. Heeft werknemer de arbeidsovereenkomst opgezegd of heeft werkgever dat gedaan (en dan zonder toestemming UWV)? Komt betekenis toe aan de rec...
 5. Ontbindingsverzoek op de c grond van artikel 7:669 lid 3 BW afgewezen. Doel van de deskundigenverklaring. Ontbinding op de g, h en i grond eveneens afgewezen.
 6. Grensoverschrijdende arbeidsovereenkomst, gewoonlijk werkland, kennelijk nauwere band
 7. Functiewaardering. Partijbedoeling bij aangaan arbeidsovereenkomst. Geen sprake van substantiële en structurele zelfstandige uitvoering werkzaamheden. Feitelijke werkzaamheden niet van zodanige aard dat deze binnen een andere functie en loongroep vielen.
 8. Arbeidszaak, ambassade, ontslag op staande voet ten onrechte gegeven, billijke vergoeding
 9. Onrechtmatige concurrentie door ex-werknemer?
 10. Arbeidszaak kinderopvang, ontslag op staande voet ten onrechte, geen dringende reden, billijke vergoeding toegekend.
 11. pensioenrecht; vrijwaring, zie voor hoofdzaak http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:3663
 12. Arbeidsrecht. Instructierecht werkgever 7:660 BW. Tatoeagebeleid.
 13. Arbeidsrecht. Wwz. Geschil na verwijzing (HR 22-2-2019, ECLI:NL:HR:2019:271). Procedure na verwijzing en Haviltex.
 14. Vordering werkneemster tot doorbetaling van loon na vrijstelling van werk tijdens re-integratieperiode en om weder te werkstelling wordt toegewezen.
 15. verzoek ontbinding arbeidsovk afgewezen
 16. Arbeidsrecht WWZ. Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2019:4089. Werknemer is op staande voet ontslagen. Werkgever verwijt werknemer dat hij frequent en structureel meer uren dan werktijd heeft genoteerd dan hij daadwerkelijk heeft gewerkt. Bewijswaardering. Het hof beveelt een nieuwe mondelinge behandeling en neemt daarvoor een agenda in de beschikking op.
 17. Transitievergoeding. Reorganisatie oude werkgever. Nieuw dienstverband bij gelieerde werkgever.
 18. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsverhouding. Geen ernstig verwijtbaar handelen werkgever.
 19. EJ. Arbeid. Ontbinding Arbeidsovereenkomst
 20. Overboeking door de voormalig directeur van een bedrag van ruim € 4.100,- op zijn privé rekening in de gegeven omstandigheden geen dringende reden voor ontslag op staande voet. Kantonrechter vernietigt het ontslag op staande voet. Het tegenverzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt ook afgewezen. Werkgever moet werknemer in staat stellen om de afgesproken functie van docent uit te...
 21. Arbeidsrecht WWZ. ontslag op staande voet wegens een onduidelijke dringende reden
 22. Arbeidsrecht WWZ. dringende reden; bewijswaardering, vervolg op http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:2047
 23. Vernietiging ontslag op staande voet. Geen dringende reden. Overige verzoeken van werknemer ook toegewezen (inclusief wettelijke verhoging en wettelijke rente). Veroordeling in de werkelijke proceskosten.
 24. Deelgeschil. 7:658 BW. Val van shovel. Voldoen rupsbanden aan eisen? Nog niet vast te stellen: nader onderzoek nodig. Afwijzing verklaring voor recht + voorschot sv. Wel toewijzing bik: uitgangspunt wet is aansprakelijkheid werkgever bij arbeidsongeval.
 25. Arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieverplichting. Loondoorbetalingsverplichting na ziekmelding. Bewijs opgedragen aan werkgever dat arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en van rechtswege is geëindigd.
 26. Ontbindingsverzoek werkgever wegens verstoorde arbeidsrelatie toegewezen.
 27. Ontbindingsverzoek werkgever toegewezen.
 28. Arbeidsrecht WWZ. ontslag op staande voet; onverwijldheid; werkgever moet ex art. 22 Rv onderzoeksgegevens in het geding brengen (camerabeelden en kassaregistratie)
 29. Arbeidsrecht; WWZ. Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de werkgever op grond van verwijtbaar handelen van de werknemer ook in hoger beroep toewijsbaar. Geen herstel van de arbeidsovereenkomst, dan wel toekenning van een billijke vergoeding. Geen wijziging ontbindingsdatum. Verzoeken van de werknemer om toekenning van een billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen...
 30. Kennelijk onredelijk ontslag, klokkeluidersregeling
 31. arbeidszaak.
 32. Ontbinding van arbeidsovereenkomst op de i-(combinatie)grond.
 33. Geen deskundigenverklaring ex artikel 7:629a BW overgelegd. Ontvankelijkheid. Loonopschorting
 34. Anti-concurrentiebeding overtreden, concurrerende werkzaamheden verricht gedurende coachings/re-integratietraject.
 35. Kort geding. Verbod om gerechtelijke procedure aanhangig te maken.
 36. Terecht ontslag op staande voet vanwege agressief gedrag en bedreigende uitlatingen. Gedragingen werknemer leveren ook ernstig verwijtbaar handelen op. Geen toekenning transitievergoeding.
 37. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever wegens een verstoorde arbeidsverhouding met toekenning transitievergoeding. Onvoldoende verband tussen verzoek tot ontbinding en opzegverbod. Geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.
 38. berekening transitievergoeding, cao schoonmaak en glazenwassersbedrijf, vraag of sprake is van opvolgend werkgeverschap beantwoord aan de hand van recht van voor 1 juli 2015 (Constar en Tzorg). Verzoek hogere transitievergoeding afgewezen
 39. In deze zaak is het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toegewezen. Dat is gebeurd onder toekenning van een billijke vergoeding (ter hoogte van € 300.445,50,- bruto) omdat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.
 40. Arbeidsrecht, ontbinding, disfunctioneren, verstoorde verhouding, cumulatiegrond.
 41. Incassering sociale premies, informatieplicht.
 42. Arbeidsrecht. Werknemer stelt op staande voet te zijn ontslagen. Werkgever betwist de arbeidsovereenkomst te hebben opgezegd. Stellingen werknemer onvoldoende onderbouwd.
 43. Arbeidsrecht. Werknemer stelt op staande voet te zijn ontslagen. Werkgever betwist de arbeidsovereenkomst te hebben opgezegd. Stellingen werknemer onvoldoende onderbouwd.
 44. Arbeidsrecht. Werkte nanny op basis van een arbeidsovereenkomst? Gezagsverhouding.
 45. Wwz, Einde arbeidsovereenkomst (BBL-traject)?
 46. Vernietiging ontslag op staande voet. Werknemer heeft gelogen over zijn contacten met een oud-collega, maar ontslag op staande voet is een te zwaar middel. Evenmin wordt aanleiding gezien voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het gedrag van werknemer is invoelbaar en werkgever heeft niet als goed werkgever gehandeld. Werknemer moet de kans krijgen tot herstel van de relatie.
 47. Bewijslevering dat werknemer geweld heeft gebruikt tegen collega niet geslaagd. Geen dringende reden. Verzoek ex artikel 7:681 BW toegewezen.
 48. Na bewijslevering terecht gegeven ontslag op staande voet van spugende chauffeur. Verzoek ex artikel 7:681 BW afgewezen.
 49. Eenzijdige wijziging pensioenvoorwaarden. Wijziging indexatie van onvoorwaardelijk naar voorwaardelijk en wijziging pensioengevend salaris. Beroep werkgever op art. 6:248 lid 2 BW, art. 7:613 / art. 19 Pensioenwet en art. 7:611 BW. Afgewezen.
 50. De tussen partijen overeengekomen afspraak met betrekking tot de urenuitbreiding van werknemer dient aldus te worden uitgelegd dat de uren zijn uitgebreid naar 21,6 uur per week en niet naar 24 uur per week.