Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsregels.nl

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. Begeleidster van (onder meer) verslaafden kampte zelf langdurig met terugval in verslaving. Geen reflexwerking opzegverbod bij ziekte. Ontbinding op de g-grond. Geen ernstig verwijtbaar handelen.
 2. Vordering tot betaling van contractuele boetes wegens overtreding van concurrentiebeding in managementovereenkomst en tot afgifte van bescheiden (art. 843a Rv.) door rechtbank afgewezen. Het hof wijst (na verstek) alleen boetes gedeeltelijk toe.
 3. Arbeidszaak. Pro forma beschikking. Verklaring voor recht dat arbeidsovereenkomst is geëindigd. Toewijzing loon en transitievergoeding.
 4. Vervangende toestemming in de zin van artikel 27 lid 4 WOR. Roosters van buschauffeurs in de vestiging Wijk bij Duurstede van QBuzz. Gebroken diensten. Maatstaf van artikel 27 lid 4 WOR. Aanpassing en verduidelijking van ECLI:NL:RBUTR:2012:BY4610 (JAR 2013, 4), mede naar aanleiding van ‘Fair Play I’ (ECLI:NL:HR:2019:1869; JAR 2020, 11). De beslissing van de ondernemingsraad om geen instemming t...
 5. Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens primair verwijtbaar handelen, subsidiair op grond van een verstoorde arbeidsrelatie en legt aan dit verzoek ten grondslag dat werknemer zich op een ontoelaatbare wijze heeft uitgelaten tegen vrouwelijke werknemers. De kantonrechter oordeelt over dat gedrag, dat dit als uiterst lomp, onfatsoenlijk en ongepast kan worden aangemerkt....
 6. opzettelijk handelen in de zin van 7:661 BW werknemer aansprakelijk voor schade
 7. Werknemer was bij indiensttreding toegezegd dat hij een opleiding tot operator zou krijgen. Werknemer is echter niet de mogelijkheid geboden om met die opleiding te starten en zijn arbeidsovereenkomst is niet verlengd. Om die reden verzoekt werknemer toekenning van een billijke vergoeding op grond van artikel 7:673 lid 9 BW. Dit verzoek wordt afgewezen. Het niet starten van de opleiding was te...
 8. Een werknemer van 60 jaar is al 39 bij werkgever in dienst. Werknemer is op staande voet ontslagen omdat hij volgens werkgever bedrijfseigendommen zou hebben weggenomen en zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan diefstal (of verduistering). Uit de door werknemer gegeven uitleg heeft de kantonrechter niet de overtuiging gekregen dat werknemer voornemens was om hemzelf, hetzij anderen, te bevoord...
 9. pensioenrecht; hoger beroep van
 10. Arbeidsrecht WWZ. geen dringende reden voor ontslag op staande voet; geen herstel maar billijke vergoeding
 11. Arbeidsrecht. Werkingssfeer van de cao en daarop berustende regelingen in de Metaal en Techniek. Gevolgen daarvan voor hybride ondernemingen, wier personeel in gelijke mate zowel betrokken is bij bedrijfstak gerelateerde werkzaamheden als bij niet-bedrijfstak gerelateerde werkzaamheden.
 12. Arbeidsrecht. Werkingssfeer van de cao en daarop berustende regelingen in de Metaal en Techniek. Gevolgen daarvan voor hybride ondernemingen, wier personeel in gelijke mate zowel betrokken is bij bedrijfstak gerelateerde werkzaamheden als bij niet-bedrijfstak gerelateerde werkzaamheden.
 13. Eisende partij heeft een arbeidsovereenkomst naar Russisch recht en vordert in kort geding 12 maanden doorbetaling van zijn salaris en emolumenten tijdens ziekte en maakt aanspraak op een tweetal bonussen. De vordering ten aanzien van het salaris en emolumenten wordt toegewezen en de vordering ten aanzien van de bonussen afgewezen.
 14. Vernietiging ontslag op staande voet. Strijd met opzegverbod tijdens ziekte. Verzoekster was door psychische stoornis op ontslagdatum niet geschikt voor haar functie in volledige omvang.
 15. Arbeidszaak. Afwijzing verzoeken, waaronder verzoek om gefixeerde schadevergoeding i.v.m. ontslagname door werknemer.
 16. Loonvordering in kort geding toegewezen.
 17. ontbinding arbeidsovereenkomst op i-grond
 18. ontbinding arbeidsovereenkomst COO, beoogd statutair bestuurder, verstoorde arbeidsverhouding, positie bestuurder, niet ernstig verwijtbaar gehandeld, geen billijke vergoeding.
 19. Ontbinding aovk op g-grond (verstoorde arbeidsverhouding). Toekenning transitievergoeding + billijke vergoeding. Ernstig verwijtbaar handelen wg: 3 x onterechte (dreiging met) loonopschorting en (ingetrokken) onterecht ontslag op staande voet
 20. Arbeidszaak. Loonvordering en vordering (voorschot) schadevergoeding letselschade. Mondelinge behandeling bepaald.
 21. Maken van een trappende beweging van een agogisch medewerker GGZ richting een psychiatrisch patiënte, nadat deze in zijn richting heeft gespuugd. De trappende beweging beschouwt de kantonrechter als een vorm van geweld. De kantonrechter acht aannemelijk dat de medewerker de patiënte heeft geraakt. Zij kwam immers op bed terecht. De medewerker had deze situatie kunnen voorkomen door meer afst...
 22. Ontslag op staande voet houdt stand. Daarmee verband houdende verzoeken afgewezen. Tegenverzoek, gefixeerde schadevergoeding, toegewezen.
 23. Arbeidszaak. Pro forma ontbinding.
 24. Arbeidsrecht. Verzoek om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van verschil van inzicht tussen partijen over de wijze waarop de functie moet worden ingevuld. Werknemer is het hiermee eens. Uitspraak zonder zitting. Ontbinding op de h-grond.
 25. Onbinding op verzoek werkneemster met 0-urencontract. Geen transitievergoeding en billijke vergoeding, want geen ernstig verwijtbaar handelen. N-o in loonvordering gelet op ontbreken desk. verkl. (7:629a BW). Geen grond voor sv door mislopen uitkeringen.
 26. Concurrentiebeding. Waar beschermt een concurrentiebeding tegen? Niet tegen het weglopen van werknemers naar de concurrent, voor zover een vertrek van de werknemer het bedrijfsdebiet van de onderneming niet raakt (vgl. o.a. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 september 2019, GHARL:2019:7739). Dat vertrekkende werknemers algemene kennis en ervaring meenemen is inherent aan het vertrek van een ingew...
 27. Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van zieke werknemer. Werkgever stelt hiertoe primair dat er sprake is van een tekortkoming in de nakoming als bedoeld in artikel 7:686 BW en subsidiair dat er sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van werknemer als bedoeld in artikel 7:669 lid 3 sub e BW. Kantonrechter oordeelt dat niet kan worden vastgesteld dat het handelen van...
 28. Verzoek tot herstel van de arbeidsovereenkomst dan wel betalen van een billijke vergoeding met nevenvorderingen. De kantonrechter oordeelt dat het UVW niet in strijd met het bepaalde in artikel 7:669 lid 3 sub a BW heeft gehandeld en de gevraagde ontslagvergunning terecht heeft afgegeven.
 29. Arbeidsrecht WWZ. Ontbinding op de h-grond; echtscheidingsproblemen werken door in de arbeidsrelatie tussen werknemer en onderneming waarvan de man de dga is en waarin gezag niet op de gebruikelijke wijze werd uitgeoefend.
 30. Arbeidsrecht WWZ. Slapend dienstverband; recht op transitievergoeding; Xella?; einde wachttijd vóór 1 juli 2015
 31. Arbeidsrecht WWZ. Ontslag statutair bestuurder / herplaatsingsvereiste / billijke vergoeding
 32. Kort geding. Schorsing relatiebeding.
 33. Werknemersverzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Inzet van een persoonlijk begeleider in taken van een verzorgende en woonondersteuner gedurende een belangrijk deel van de arbeidsduur en gedurende meerdere jaren, ondanks protest daartegen. Werkneemster vond geen gehoor bij de leiding. Ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. Toekenning transitie- en billijke vergoeding.
 34. Ontbinding op e-grond, g-grond, i-grond, onacceptabel gedrag en houding
 35. Draaideurconstructie door opvolging van tijdelijke contracten. Is er een vaste aanstelling ontstaan nadat de werkgever bij besluit de einddatum heeft gewijzigd van de derde schakel in de keten? Richtlijn 1999/70/EG betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd; formele rechtskracht; Wet normalisering rechtspositie a...
 36. Ontbinding arbeidsovereenkomst met boswachter op de i-grond.
 37. Ontbinding op de g-grond. Herplaatsingsinspanningen. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2021:3039)
 38. Ontbinding op de g-grond. Herplaatsingsinspanningen. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2021:3042)
 39. Arbeidsrecht WWZ; WNRA; ontbinding arbeidsovereenkomst wegens (ernstige?) tekortkoming; dagvaarding of verzoekschrift? Artikel 6 lid 2 Ambtenarenwet
 40. Arbeidstijdenrichtlijn. Recht op loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren? Arrest Hein/Albert Holzkamm. Vordering van werknemer afgewezen. Geen verplichting van werknemer om overuren te maken die voorzienbaar en gebruikelijk waren en waarvan de vergoeding een belangrijk onderdeel vormt van de totale vergoeding die hij voor zijn beroepsactiviteit ontvangt.
 41. Vordering tot verlenen medewerking aan wijziging arbeidsovereenkomst van wetenschappelijk onderzoeker naar onderzoeker in opleiding. Geen belang, gelet op ontbinding aovk. Ook schadevergoeding afgewezen: geen 'ernstig verwijtbaar handelen' of tekortkoming
 42. Afwijzing verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsrelatie.
 43. Werknemer ondanks latere ziekmelding gebonden aan afspraak in vaststellingsovereenkomst dat hij voor 20 uur per week levensloopverlof opneemt. Loondoorbetaling art 7:629 BW op basis van 50%, emolumenten op grond van vaststellingsovereenkomst wel op basis van 100%. Restitutie teveel betaald loon, verplichte opname levensloopverlof.
 44. Arbeidsrecht. Het ontslag op staande voet houdt geen stand. De werknemer heeft weliswaar in strijd met de regels gehandeld, maar heeft dit zonder persoonlijk motief gedaan. Voorts was werkgever op de hoogte van dit handelen maar heeft daarop niet geacteerd.
 45. Vordering werkvoorbereider tot vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten op grond van bereikbaarheidsregeling afgewezen. Werknemer was achterwacht. Niet gebleken dat werknemer verplicht was tot achterwachttaak, die geen onderdeel van de functie was. Vanwege ontbreken verplichting wordt niet voldaan aan voorwaarden voor aanspraak op vergoeding op grond van bereikbaarheidsregeling.
 46. Ontbindingsverzoek werkgever, g-, d- en i-grond afgewezen. Werkgever heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij zich voldoende heeft ingespannen om samenwerkingsproblemen te verbeteren en dat werknemer voldoende kans is gegeven voor verbetering.
 47. Vordering van werkgever tot betaling van gefixeerde schadevergoeding afgewezen omdat ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven. Verklaring voor recht dat werknemer wanprestatie heeft gepleegd en op grond van art 7:661 BW schade moet vergoeden toegewezen.
 48. Ontslag op staande voet niet onverwijld gegeven dus niet rechtsgeldig. Toekenning gefixeerde schadevergoeding maar afwijzing transitievergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen werknemer. Billijke vergoeding nihil.
 49. WWZ. Uitzendovereenkomst. Vaste urenomvang, 7:628a lid 5 BW. Verzoek vernietiging opzegging en nevenverzoeken afgewezen.
 50. Ontbinding arbeidsovereenkomst op de h-grond met toekenning van een transitievergoeding. Werknemer is als P&O adviseur in dienst gekomen en is in korte tijd doorgegroeid naar de functie van titulair directeur met een verdubbeling van het aanvangssalaris. Werknemer is een hoge functie gaan vervullen buiten medeweten van de aandeelhouder om en die functie is niet in overeenstemming met de statute...