Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Arbeidsregels.nl

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. Hof bekrachtigt vonnis van rechtbank - zij het deels op andere gronden - dat bedrijfstakpensioenfonds niet onrechtmatig dan wel in strijd met artikel 17 EU Handvest handelt door de pensioenuitkering van appellanten niet te indexeren. Het hof ziet geen aanleiding tot het stellen van prejudiciele vragen hierover aan het HvJ EU.
 2. Partijen verschillen van mening over de looninschaling en de toepassing van tredes.
 3. Diverse vorderingen in het kader van een gestelde arbeidsovereenkomst. De kantonrechter komt tot de conclusie dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst en wijst de vorderingen af. Eiser wordt veroordeeld in de proceskosten wegens misbruik van procesrecht.
 4. Ontslag op staande voet is rechtsgeldig. De werknemer heeft ernstig verwijtbaar gehandeld door zijn persoonlijk tegenstrijdig belang niet te melden en in strijd te handelen met artikel 2:239 BW en door tijdens het hoor- en wederhoorgesprek niet de waarheid te spreken over zijn andere financiële belangen. Afwijzing verzoek tot betaling van de werkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand.
 5. Ontbinding arbeidsovereenkomst statutair bestuurder op de h-grond wegens een verschil van inzicht over het te voeren beleid en de invulling van zijn functie. Afwijzing verzoek om toekenning van een billijke vergoeding.
 6. Ontslag op staande voet nietig. Ontbinding arbeidsovereenkomst met toekenning vergoeding.
 7. Ontbinding arbeidsovereenkomst met toekenning vergoeding.
 8. Geen ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van wanprestatie (artikel 7:686 BW), wel op grond van een verstoorde arbeidsverhouding (artikel 7:669 lid 3 sub g BW). Informatie die is besproken en afgestemd tijdens gesprekken als dat is vastgelegd wordt steeds anders door werknemer geïnterpreteerd, geherformuleerd of aangepast. Hierdoor is al wrijving tussen partijen. Die verstoring is ver...
 9. De kantonrechter herstelt de arbeidsovereenkomst nadat deze is opgezegd met toestemming van het UWV. Werkgever heeft zich onvoldoende ingespannen om werknemer te herplaatsen.
 10. Arbeidsrecht. Verstekverlening tegen één van de twee gedaagden. Loonvordering. Is er sprake van overgang van onderneming? Welke loonschaal uit de cao BGV is van toepassing?
 11. Werkgever heeft geen toezegging gedaan dat de pensioenopbouw dezelfde zou zijn als het bedrijf waar werknemer gedetacheerd is.
 12. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst per direct opgezegd zonder vermelding van een dringende reden. Het ontslag op staande voet wordt vernietigd. De werkgever wordt veroordeeld tot betaling van het achterstallige loon (en de wettelijke verhoging). De arbeidsovereenkomst is inmiddels van rechtswege geëindigd zonder dat de werkgever het einde heeft aangezegd. De werkgever wordt ook veroordee...
 13. Bijzondere overeenkomst; arbeidsrecht; loonvordering (met of zonder ontslag)
 14. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Geen sprake van ernstige verwijtbaarheid aan werknemerszijde en aan werkgeverszijde.
 15. Eindvonnis na 2 tussenvonnissen; toewijzing achterstallig loon op basis van artikel 8 Waadi. Wettelijke verhoging toewijsbaar, maar gematigd tot 20%.
 16. Arbeid; ontslag op staande voet. Werkneemster is tijdens sollicitatieprocedure niet eerlijk geweest over het feit dat ze geen MBO-diploma heeft; zij heeft werkgeefster bewust een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Het ontslag op staande voet houdt stand.
 17. Partijen hebben allereerst discussie over de vraag welk soort dienstverband zij hebben gesloten. De kantonrechter is van oordeel dat het om een dienstverband voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar is en geen oproepcontract zoals werkgever betoogt. Geen rechtsgeldig ontslag op staande voet. een ontslag op staande voet een ultimum remedium en hiermee de zwaarste sanctie die het arbeidsrecht...
 18. Kwalificatie waarneemovereenkomst huisartsenpraktijk.
 19. Werkgever komt geen beroep toe op terugbetalingsregeling uit opleidingsovereenkomst. Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd 7 maanden gecombineerd met terugbetalingsregeling niet gespecificeerde studiekosten over 4 jaar.
 20. Werknemers wordt verweten dat zij een verkeerde gedetineerde hebben vrijgelaten. Straf opgelegd inhoudende overplaatsing naar andere functie. Vordering wedertewerkstelling in eigen functies. Kr van oordeel dat sprake is van fouten die aan werknemers te verwijten vallen. Bij besluiten tot overplaatsen heeft werkgever voldaan aan eisen zorgvuldige besluitvorming en deze straffen zijn, gelet op de...
 21. Ontbinding, geen D-grond, wel G-grond met billijke vergoeding.
 22. Verzoek op grond van art. 7:681 BW. Verweerder is niet verschenen in de procedure. Toekenning billijke vergoeding, transitievergoeding en gefixeerde schadevergoeding. Geen toekenning verklaring voor recht, kan niet om worden verzocht.
 23. Arbeidsovereenkomst door opzegging geeindigd.
 24. Kantonrechter blijft bij eerdere beslissingen. Werkgever is niet geslaagd in het leveren van tegenbewijs. Werkgever is aansprakelijk voor de door werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden geleden schade.
 25. ontbinding arbeidsovereenkomst wegens grensoverschrijdend gedrag; ernstig verwijtbaar handelen
 26. uitleg artikel 14.3 cao rijk cao-norm. Werknemer heeft geen recht op aanvulling op zijn ww-uitkering.
 27. Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet. Uitleg en waardering van getuigenverklaringen.
 28. Kort geding. Loonvordering.
 29. Ontbinding arbeidsovereenkomst op de e-grond. De werknemer heeft ernstig verwijtbaar gehandeld door zijn nevenwerkzaamheden en neveninkomsten niet aan zijn werkgever te melden en door er niet op toe te zien dat zijn leidinggevende voorafgaand aan de verkoop van aandelen melding maakte aan de Raad van Commissarissen van een mogelijk persoonlijk tegenstrijdig belang.
 30. Frauderende werknemer terecht ontslagen. Gefixeerde schadevergoeding en schadevergoeding wordt toegwezen.
 31. Arbeidsrecht. Kan werkgever o.g.v. art. 7:638 lid 8 BW vakantiedagen van werknemer afboeken indien werknemer, nadat zijn vakantie is vastgesteld, ziek wordt en vervolgens met toestemming van bedrijfsarts op vakantie gaat? Uitleg instemmingsvereiste van art. 7:638 lid 8, eerste volzin, BW en 'schriftelijke overeenkomst' in art. 7:638 lid 8, tweede volzin, BW.
 32. Vordering tot nakoming van het concurrentiebeding. Concurrentiebeding is opnieuw overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst. Niet wordt nog toegekomen aan de inhoudelijke beoordeling van het beding of het mogelijk ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever bij einde dienstbetrekking. Concurrentiebeding daarnaast nog uitgelegd. Conclusie is dat het concurrentiebeding wordt overtreden. De...
 33. Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst. Werknemersverzoek wordt toegewezen. De vraag is of de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Daarbij kan niet meer teruggekomen worden op het ontslag op staande voet, dat in een eerdere procedure is vernietigd. Werkgever had in overleg moeten gaan met betrekking tot de wijziging van werkplaats. Sprake van ernstig verwijtbaar handelen. Billijke ver...
 34. Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische gronden, na afwijzing UWV. Kantonrechter wijst het verzoek af nu werkgever onvoldoende herplaatsingsinspanningen heeft verricht. Het subsidiaire verzoek tot ontbinding wegens een verstoorde verhouding wordt eveneens afgewezen: de kantonrechter acht niet uitgesloten dat herstel van de verstoorde arbeidsverhouding nog mogelijk is.
 35. Kort geding. Loonvordering. De kantonrechter gaat er in deze zaak vanuit gaat dat eiser de arbeidsovereenkomst niet heeft opgezegd en daarom heeft hij recht op doorbetaling van zijn salaris. Matiging wettelijke verhoging.
 36. Dringende reden voor ontslag op staande voet. Strikte regels omtrent het gebruik van wachtwoorden/UserID geschonden.
 37. Het loon van een eerst gedeeltelijk en daarna volledig arbeidsongeschikte werknemer is voor het grootste deel van de tijd onterecht opgeschort door werkgever. Van een structureel verzaken van de controlevoorschriften door werknemer over laatstgenoemde periode is niet gebleken De loonvordering wordt daarom grotendeels toegewezen. Werknemer heeft eveneens recht op betaling van de energiebonus die...
 38. Verklaring voor recht dat tussen partijen sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Geen verweer tegen merendeel primaire verzoeken zoals verzoek tot betaling van achterstallig salaris en wedertewerkstelling. Partijen twisten enkel nog over de vraag of aan de wedertewerkstelling een dwangsom verbonden moet worden en over de hoogte van de wettelijke verhoging.
 39. Arbeidsrecht WWZ - afwijzing verzoek om aanvullende beschikking
 40. Onbetaalde facturen premies en bijdragen bedrijfstakpensioenfonds. Kantonrechter is van oordeel dat het bedrijfstakpensioenfonds niet is geslaagd in haar bewijsopdracht dat gedaagde valt onder de verplichte deelneming aan het bedrijfstakpensioenfonds.
 41. In deze zaak vordert een werkgever vergoeding van de schade die zij heeft geleden als gevolg van het handelen van haar werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De kantonrechter is van oordeel dat er sprake is opzet door de werknemer en wijst het verzoek van de werkgever toe. Het hiermee samenhangende verzoek van de werkgever om de echtgenote van de werknemer te veroordelen tot terugb...
 42. In deze zaak is een werknemer van mening dat zijn werkgever op 23 punten onrechtmatig richting hem heeft gehandeld en/of zich niet als goed werkgever heeft gedragen en/of de zorgplicht heeft geschonden. De kantonrechter volgt de werknemer niet en wijst de door de werknemer in dit verband gevorderde verklaring voor recht af. De door de werknemer gevorderde betaling van overuren wijst de kantonre...
 43. Overgang van onderneming. Uitleg concurrentiebedingen. Werkgever in de uitzendbranche heeft in strijd met artikel 7:663 BW voor wat betreft het concurrentiebeding ten nadele van werkneemster afgeweken van de eerdere arbeidsovereenkomst en bovendien niet gehandeld als goed werkgever door werkneemster niet op haar rechten te wijzen. Aangezien de bescherming van de werknemer bij overgang van onder...
 44. tussenvonnis deskundigenbericht mbt aansprakelijkheid ex art 7:658 BW
 45. Kort geding. Non-concurrentiebeding. Onvoldoende grond voor schorsing beding. Vanwege overtreding van het beding dient eiser boetes te betalen en zijn werkzaamheden voor de nieuwe werkgever te staken op straffe van een dwangsom.
 46. Tussenvonnis. Gedaagden hebben postcontractuele bedingen geschonden waardoor boetes zijn verbeurd. Het door gedaagden opgerichte concurrerende bedrijf is aansprakelijk wegens onrechtmatig handelen. Bewijsopdracht eisers mbt omvang van de schade.
 47. vordering tot wedertewerkstelling in oorspronkelijke functie toegewezen. Onvoldoende grond voor demotie/plaatsing in andere functie
 48. Arbeidsrecht WWZ. Nul-urencontract. Geschil omtrent omvang aantal gewerkte uren. Rechtsvermoeden ex artikel 7:610b BW. Toekenning vergoedingen aan werknemer na berusting in ten onrechte gegeven ontslag op staande voet.
 49. Dit kort geding betreft een loonvordering. Eiseressen bezitten de Iraanse nationaliteit en zij zijn naar Nederland gekomen om te werken. Zij hebben een arbeidsovereenkomst gesloten met [bedrijfsnaam]. Vast staat dat eiseressen niet (meer) beschikken over een vergunning voor het verrichten van arbeid in Nederland en dat [bedrijfsnaam] een boete riskeert als hij eiseressen toch tewerk stelt. De v...
 50. Arbeidsrecht. Afwijzing door werkgever van Xella-voorstel. Heef het hof het juiste peilmoment gehanteerd bij het beoordelen van het beroep van werkgever op het bestaan van reële re-integratiemogelijkheden?